Mleko w szkole

    Od wielu lat nasza szko?a uczestniczy w programie Mleko w szkole Jego celem jest kszta?towanie w?ród dzieci i m?odzie?y dobrych nawyków ?ywieniowych poprzez promowanie spo?ycia mleka i przetworów mlecznych.

   Ide? Programu Mleko w Szkole jest, aby co dzie? ka?dy ucze? mia? szanse na kartonik ?wie?ego po?ywnego mleka w swojej szkole. Sta?o si? to realne dzi?ki temu, ?e od wrze?nia 2004 roku mleko spo?ywane w placówkach o?wiatowych dotowane jest przez Uni? Europejsk?, a odp?atno?? za takie mleko stanowi tylko pokrycie minimalnych kosztów. Ka?de dziecko obj?te Programem Doskona?e Mleko w Szkole ma mo?liwo?? codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka ?wie?ego (pasteryzowanego) o najwy?szej jako?ci. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkni?tych kartonikach, jednorazowego u?ytku. Mleko jest pite przez dzieci w grupie, na „du?ych” przerwach cz?sto razem z nauczycielem.

Szczegó?y programu: www.mlekowszkole.pl

Tekst: Monika Ma?kiewicz