Przyswajanie s?ownictwa jest podstawowym elementem nauki ka?dego j?zyka obcego. Dla wielu uczniw jest to najtrudniejszy element nauki, naj?mudniejszy i wymagaj?cy najwi?cej czasu.

W celu u?atwienia naszym uczniom tego zadania, Szko?a Podstawowa w S?omnikach przyst?pi?a do programu pod nazw? Insta.Ling dla Szk? - aplikacji przeznaczonej do efektywnej nauki s?wek. Nauczyciel przydziela s?wka (w naszym przypadku z j?zyka angielskiego) z przerabianego w szkole materia?u, auczniowie razem z Insta.Ling powtarzaj? je w domu. Podstawowym za?o?eniem aplikacji jest sk?onienie uczniw do krtkiej, kilku- b?d? kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy.

Nauka odbywa si? w nienu??cej formie quizu, ktry indywidualnie dobiera poziom trudno?ci do aktualnych umiej?tno?ci ucznia, dzi?ki czemu dziecko nie jest ani przyt?oczone nadmiarem nowego materia?u, ani nie traci czasu na powtrki s?wek, ktre ju? ?wietnie zna.

Aplikacja jest prosta w obs?udze i bez w?tpienia poradzi sobie z ni? ka?de dziecko. Nie wymaga rwnie? instalacji ?adnego oprogramowania jest dost?pna on-line za po?rednictwem przegl?darki internetowej.

Uczestnictwo w programie dla szk? jest ca?kowicie bezp?atne, a ucze? mo?e w ka?dej chwili z niego zrezygnowa?.

Koordynatorem projektu jest Monika Szczygie? nauczyciel j?zyka angielskiego.

Obecnie jeste?my w fazie wdra?ania programu, co oznacza, ?e nauczyciel wraz z kilkoma ch?tnymi uczniami zapoznaje si? z technicznymi aspektami u?ywania systemu. Je?li zostanie on oceniony pozytywnie przez uczniw i nauczyciela, pozostali ch?tni uczniowie zostan? w??czeni do programu.

Szczeg?owe informacje na stronie internetowej: www.instaling.pl

Tekst: Monika Szczygie?