Zako?czenie roku szkolnego 2015/2016

Zako?czenie roku szkolnego 2015/2016, podobnie jak w poprzednich latach, odby?o si? w Hali Sportowej w S?omnikach. O godzinie 8.30 zebrali si? uczniowie klas IV- VI wraz ze swoimi wychowawcami. Uroczysto?? prowadzona by?a przez przedstawicieli SU. Pani Dyrektor Agata Skrzypczyk oraz Pani V- ce Dyrektor Gra?yna Dubiel wr?czy?y nagrody uczniom, ktrzy osi?gn?li wysokie wyniki w nauce i zachowaniu.

Czytaj więcej: Zako?czenie roku szkolnego 2015/2016

Msza ?w. z okazji zako?czenia roku szkolnego 2015/2016

Podobnie jak w roku ubieg?ym msza ?w. z okazji zako?czenia roku szkolnego odby?a si? nieco wcze?niej, bo w niedziel? 19 czerwca o godz. 10.30. We mszy licznie uczestniczy?a spo?eczno?? szkolna: Dyrekcja Szko?y, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Powagi i donios?ego charakteru mszy dodawa?a obecno?? Pocztw Sztandarowych szko?y podstawowej, gimnazjum i liceum.

Czytaj więcej: Msza ?w. z okazji zako?czenia roku szkolnego 2015/2016

W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2015/2016 odby? si? apel podsumowuj?cy osi?gni?cia uczniw klas IV VI w drugim p?roczu. Laureaci konkursw przedmiotowych oraz zwyci?zcy zawodw sportowych otrzymali dyplomy i nagrody. Upominkami obdarowani zostali tak?e uczniowie, ktrzy wyr?nili si? prac? na rzecz szko?y i ?rodowiska.

Czytaj więcej: Apel podsumowuj?cy osi?gni?cia uczniw w roku szkolnym 2015/2016

Spotkanie z policjantem

23 czerwca, tu? przed zako?czeniem roku szkolnego, uczniowie klas IV-VI spotkali si? z inspektorem ds. nieletnich. Tematem spotkania by?a cyberprzemoc, oglnie poj?te bezpiecze?stwo w sieci oraz odpowiedzialno?? prawna nieletnich.

Nasz go?? scharakteryzowa? zjawisko cyberprzemocy, ktre na pozr niewinne, mo?e wyrz?dzi? ogromne szkody. Przemoc ta jest szczeglnie dotkliwa, poniewa? kompromituj?ce materia?y, ukradkiem zrobione zdj?cia opatrzone z?o?liwymi komentarzami, nagrane na telefon komrkowy filmiki docieraj? za pomoc? sieci w krtkim czasie do wielu osb.

Czytaj więcej: Spotkanie z policjantem

Szkolne ko?o turystyki "Zdobywcy Marze?" zorganizowa?o konkurs fotograficzny pt.: "Pi?kno wok? nas". Konkurs by? adresowany do uczniw Zespo?u Szk? Oglnokszta?c?cych im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach. Jednym z celw konkursu by?o rozwijanie zainteresowa? i zdolno?ci poprzez g??bsze poznanie w?asnego miejsca zamieszkania, jego walorw krajobrazowych, kulturowych i historycznych.

Czytaj więcej: Konkurs fotograficzny "Pi?kno wok? nas"

Akademia Dobrego Wychowania

Id?c za s?owami Adama Mickiewicza Grzeczno?? nie jest nauk? ani ?atw?, ani ma?? w ostatnim tygodniu szko?y wychowawcy ?wietlicy szkolnej postanowili przypomnie? uczniom klas I-III, jak nale?y zachowywa? si? nie tylko w szkole, ale i poza ni?. Zorganizowano warsztaty Akademia Dobrego Wychowania.

Czytaj więcej: Akademia Dobrego Wychowania

Konkurs mitologiczny 2016

7 czerwca b.r. szkolnego nasza biblioteka szkolna znowu zamieni?a si? w Olimp, gdzie go?ci?y postaci rodem z mitologii greckiej, a tak dok?adniej to nasi uczniowie z klas V i VI bior?cy udzia? w konkursie mitologicznym.

Czytaj więcej: Konkurs mitologiczny 2016

"B?d? kumplem, nie dokuczaj"

Cartoon Network uruchomi? kampani? spo?eczn? B?d? kumplem, nie dokuczaj, ktra jest adresowana do dzieci, nauczycieli i rodzicw. Organizatorzy chc? u?wiadamia? dzieciom, jak bolesne i krzywdz?ce mog? by? niekole?e?skie zachowania.

Czytaj więcej: "B?d? kumplem, nie dokuczaj"

Pokazy stra?ackie w Nied?wiedziu

8 czerwca 2016 r. uczniowie klas pierwszych Szko?y Podstawowej w S?omnikach pojechali na pokazy stra?ackie do Nied?wiedzia. Na miejscu przywitali nas stra?acy w strojach bojowych. Przed rozpocz?ciem pokazw kilka s?w powitania us?yszeli?my od Komendanta Wojskowej Stra?y Po?arnej Krzysztofa W?odarskiego. Mieli?my okazj? ogl?da? dzia?anie profesjonalnego sprz?tu stra?ackiego, ktre zaprezentowali stra?acy z Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Nied?wiedziu i Wojskowej Stra?y Po?arnej z Jednostki Wojskowej w Nied?wiedziu.

Czytaj więcej: Pokazy stra?ackie w Nied?wiedziu

PIKNIK KAZIMIERZOWSKI 2016

Je?li? przybyszu u nas go?ci?,

To masz powody do rado?ci

Gdy uczestnictwa zaniedba?e?,

Pewnie przeszkody wa?ne mia?e?.

4 czerwca (ju? do sedna zmierzam),

By?o jak w czasach Krla Kazimierza

Piknik rodzinny wok? szko?y sprawi?,

?e kto chcia?, ten si? do?? dobrze zabawi?.

Czytaj więcej: PIKNIK KAZIMIERZOWSKI 2016

Wyniki:

Sebastian Duda kl. VI b 15 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: A. Bielak

Pawe? Ksi??ek kl. VI a 15 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: A. Bielak

Julia Zagrodzka kl. VI c 15 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: B. Krzy?ak

Wyniki:

Franciszek Paluch kl. V c 13 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: A. Lepiarczyk

Aleksandra Natkaniec kl. V c 15 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: A. Lepiarczyk

Wyniki:

Julia Zagrodzka kl. VI c 3 miejsce Dyplom laureata, nagroda ksi??kowa
Opiekun: E. Michalska-Kiwior

Natalia Miszczyk kl. VI a 7 miejsce Dyplom laureata
Opiekun: E. Michalska-Kiwior

Franciszek Paluch kl. V c 11 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: M. Szczygie?

Emila ?wi?tek kl. V b 12 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: M. Szczygie?

Mateusz Duliban kl. V a 13 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: M. Szczygie?

Jan W?odarz kl. V b 14 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: M. Szczygie?

Oliwia Ciszewska kl. V c 15 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: M. Szczygie?

Wyniki Mi?dzyszkolnego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego

Franciszek Paluch kl. V c - II miejsce
Opiekun: A. Bielak, U.??czny

Nikola Sobczyk kl. IV b - III miejsce
Opiekun: B. Krzy?ak, N. ??czny

Mi?dzyszkolny konkurs fotograficzny "Zabytki Naszej Ma?ej Ojczyzny"

Opiekunowie ko?a fotograficznego Zespo?u Szk? im. Stanis?awa Wyspia?skiego w Waganowicach zorganizowali konkurs fotograficzny "Zabytki Naszej Ma?ej Ojczyzny". W konkursie mogli wzi?? udzia? uczniowie klas I - VI, zajmuj?cy si? amatorsko fotografi?. Celem konkursu by?o dzielenie si? wra?eniami na temat otaczaj?cych nas zabytkw z terenu Gminy S?omniki, wra?liwo?ci?, oryginalno?ci? uj?cia tematu oraz inwencj? twrcz?.

Czytaj więcej: Mi?dzyszkolny konkurs fotograficzny "Zabytki Naszej Ma?ej Ojczyzny"

Mi?dzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2016 - rozstrzygni?ty

Wyniki:

Nikola Sobczyk kl. IV b - wynik bardzo dobry (odbir nagrody na Campusie UJ)
opiekun: B. Krzy?ak

Maciej Piwowarski kl. III b - wyr?nienie
opiekun: B. J?drychowska

Stanis?aw Wjcik kl. III a - wyr?nienie
opiekun: E. Doniec

Krystian Gryc kl. IV b - wyr?nienie
opiekun: B. Krzy?ak

Pawe? Ksi??ek kl. VI a - wyr?nienie
opiekun: A. Bielak

Wycieczka do Jednostki Wojskowej nr 4495 w Krakowie

13 maja 2016 roku dzieci z klas pierwszych pod opiek? swoich wychowawczy? wyruszy?y do Jednostki Wojskowej nr 4495 na Dzie? Otwartych Koszar.

Czytaj więcej: Wycieczka do Jednostki Wojskowej nr 4495 w Krakowie

Nowe zadania w eTwinning

Zapraszamy do odwiedzania strony edukacyjnego projektu eTwinning.

Uczniowie podj?li si? nowych zada? - kliknij.

?wi?to Konstytucji 3 Maja w S?omnikach

Obchody ?wi?ta Konstytucji 3 Maja w S?omnikach rozpocz??y si? od wsplnego przemarszu sprzed Domu Kultury do Ko?cio?a na Msz? ?w. Homili? do zgromadzonych wyg?osi? ksi?dz Marcin Jastrz?b. Tradycyjnie w uroczysto?ciach udzia? wzi?li przedstawiciele w?adzy samorz?dowej z burmistrzem Paw?em Knaflem na czele, poczty sztandarowe, delegacje szk? oraz mieszka?cy gminy.

Czytaj więcej: ?wi?to Konstytucji 3 Maja w S?omnikach

Konkurs na Prezentacj? Multimedialn? pt. ?wiadomy ucze? zdrowy doros?y mia? na celu popularyzowanie wiedzy na temat wp?ywu ?wiadomych wyborw na zdrowie cz?owieka w?rd uczniw klas IV VI szk? podstawowych oraz ukazanie walorw i rangi zdrowego stylu ?ycia.

Czytaj więcej: Oglnopolski Konkurs na Prezentacj? Multimedialn? rozstrzygni?ty!

M?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy

25 kwietnia odby? si? w naszej szkole etap szkolny Mi?dzyszkolnego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego. Organizatorem konkursu jest Szko?a Podstawowa im. Tadeusza Ko?ciuszko w Nied?wiedziu. Przez dziesi?? lat konkurs odbywa? si? w naszej szkole. Jest skierowany do uczniw klas IV i V szk? podstawowych wykazuj?cych zainteresowania naukami matematyczno - przyrodniczymi z obszaru gminy S?omniki.

Czytaj więcej: M?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy

Bezpieczniki TAURONA - W??cz dla dobra dziecka

Wdniu 15 kwietnia 2016 roku uczniowie klas drugich i trzecich brali udzia? w programie edukacyjnym Bezpieczniki TAURONA. W??cz dla dobra dziecka. Program obj?ty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Celem programu jest edukacja dzieci i m?odzie?y w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urz?dze? ni? zasilanych, a tak?e bezpiecznego zachowania si? wok? infrastruktury energetycznej.

Czytaj więcej: Bezpieczniki TAURONA - W??cz dla dobra dziecka

Pierwszy Mail. Bezpiecze?stwo w Internecie.

W bie??cym roku szkolnym uczniowie klas IV naszej szko?y wzi?li udzia? w konkursie "Pierwszy Mail. Bezpiecze?stwo w Internecie." w ramach oglnopolskiej akcji zorganizowanej przez wp poczta pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej: Pierwszy Mail. Bezpiecze?stwo w Internecie.

Na XXXII Konkurs Literackiej Twrczo?ci Dzieci i M?odzie?y nades?ano w tym roku 5976 zestaww wierszy i opowiada? z 401 szk? podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Polski, Stanw Zjednoczonych, Niemiec i Litwy.

Czytaj więcej: XXXII Mi?dzynarodowy Konkurs Literackiej Twrczo?ci Dzieci i M?odzie?y im. Wandy Chotomskiej - SUKCES M...

Konkurs Matematyczne Preteksty

W bie??cym roku szkolnym uczniowie naszej szko?y po raz pierwszy mieli mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w Konkursie Matematyczne Preteksty. Konkurs ten r?ni si? od pozosta?ych przeprowadzanych w szkole tym, ?e w pierwszym etapie uczniowie rozwi?zuj? zadania w domu i przesy?aj? odpowiedzi do zada? poprzez stron? internetow?. Drugi etap odbywa si? w szkole.

Czytaj więcej: Konkurs Matematyczne Preteksty

We wtorek 22 kwietnia uczniowie naszej szko?y obchodzili, Dzie? Kazimierzowski w formie imienin u krla. Wszyscy chodzili po szkole w ?redniowiecznych strojach. Z pocz?tku ta idea wydawa?a mi si? ?rednio ciekawa i lekko ?enuj?ca, ale kiedy przysz?o co do czego, okaza?o si?, ?e to dobra zabawa! Rano w szatni spotka?am wiele ksi??niczek, ale kilka dziewczyn postanowi?o zrezygnowa? z sukni, na rzecz zostania rycerzem! By?am w?rd nich i ja! (bycie jedyn? wnuczk? ma liczne zalety, np. babcia nie ma sumienia odmwi? i w deszczowy dzie? biega po krakowskim Rynku, ?eby zaopatrzy? wnusi? w rycersk? przy?bic? i tarcz?). Niektre stroje by?y dosy? niewygodne, ale uwieraj?cy za paskiem miecz mia? rwnie? swoje dobre strony. Dzi?ki niemu, podczas przerwy, mo?na by?o odegra? walk? z napastnikiem w damskiej toalecie W ?redniowieczny klimat wpasowali si? nawet nauczyciele, ktrzy postarali si? ubra? w charakterystyczne dla epoki patrona stroje (twarzowe nakrycie g?owy pani Nataszko).

Czytaj więcej: Imieniny u krla Kazimierza

Fina? XXI konkursu biblijnego

Dnia 2 kwietnia 2016 roku w budynku I Liceum Oglnokszta?c?cym w Kielcach odby? si? ostatni etap XXI konkursu biblijnego organizowanego co roku przez Wydzia? Katechetyczny Kurii Diecezjalnejw Kielcach oraz Samorz?dowy O?rodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieliw Kielcach. Celem konkursu jest zach?cenie dzieci i m?odzie?y do pog??bienia znajomo?ci Pisma ?wi?tego i uczynienia z Niego Ksi?gi ?ycia.

Czytaj więcej: Fina? XXI konkursu biblijnego

Apel Wielkanocny

Dnia 23 marca 2016r. w naszej szkole odby? si? Apel Wielkanocny, przygotowany przez uczniw z klasy III b i V a. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie pod tytu?em: Wielkanoc puka do drzwi, ktre wprowadzi?o wszystkich zebranych w atmosfer? ?wi?t Zmartwychwstania Pa?skiego. Przedstawienie sk?ada?o si? z dwch cz??ci. Pierwsza nawi?zywa?a do m?ki, ?mierci i zmartwychwstania Jezusa, natomiast w drugiej cz??ci nasi aktorzy poprzez wiersze i piosenki przybli?yli widzom pi?kne polskie zwyczaje i tradycje zwi?zane z tymi najwa?niejszymi w roku ?wi?tami. Barwne dekoracje oraz st? wielkanocny przystrojony pisankami, kurczaczkami, bukszpanem oraz wielkanocnymi babami dodawa? kolorytu i wprowadza? w nastrj ?wi?t Zmartwychwstania Pa?skiego.

Czytaj więcej: Apel Wielkanocny

Kolejny projekt eTwinning!

W ramach programu eTwinning przyst?pili?my do kolejnego projektu pt. I am, you are, we are all Europeans. Tym razem w projekcie bierze udzia? kilkana?cie szk? z ca?ej Europy, m.in. szko?y z Francji, Malty, Turcji, W?och, Hiszpanii, Portugalii, Bo?ni i Hercegowiny, Rumunii, Estonii i S?owacji. Pierwszym zadaniem uczniw bior?cych udzia? w projekcie by?o przygotowanie prezentacji PowerPoint naszej szko?y. Uczniowie robili zdj?cia oraz nagrywali krtkie filmy o naszej szkole, ktre p?niej zamie?cili?my w prezentacji i umie?cili?my na platformie eTwinning.

Czytaj więcej: Kolejny projekt eTwinning!

Czwarta edycja oglnopolskiego konkursu na prezentacj? multimedialn? "?wiadomy ucze? - zdrowy doros?y"

pod honorowym patronatem Ma?opolskiego Kuratora O?wiaty

Zapraszamy uczniw klas IV VI z ca?ej Polski do wzi?cia udzia?u w kolejnej ju? edycji konkursu ?wiadomy ucze? zdrowy doros?y.

Tym razem zadaniem uczestnikw jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat: WIEM, CO KUPUJ? CZYLI WYBORY NOWOCZESNEGO KONSUMENTA.

Na prace konkursowe czekamy do 22 kwietnia 2016. Na zwyci?zcw czekaj? nagrody.

Konkurs organizuje Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach. Patronat nad nim obj?li: Ma?opolski Kurator O?wiaty, G?os S?omnik, Stowarzyszenie Informatykw Polskich, Akademia Zdrowia 3R.

Regulamin konkursu - pobierz

Ko?o teatralne "Motylki" znowu na scenie

Dnia 10.03.2016 r. w Miejsko Gminnym Centrum Kultury odby?o si? przedstawienie ko?a teatralnego ze Szko?y Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach pt. Jan Brzechwa, Julian Tuwim - dzieciom,w ktrym wyst?pili uczniowie z klas I pod kierunkiem p. Ewy Dulewicz. Spektakl ten z zapartym tchem obejrzeli uczniowie klas 0 III, oraz przedszkolaki z Samorz?dowego Przedszkola w S?omnikach. Zosta? on rwnie? zaprezentowany rodzicom i dziadkom naszych uczniw.

Czytaj więcej: Ko?o teatralne "Motylki" znowu na scenie

Warsztaty w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

W dniu 29.01.2016 uczniowie klas IV-VI Szko?y Podstawowej w S?omnikach pod opiek? wychowawcw ?wietlicy szkolnej pani Moniki Grudzie? i Joanny Kuchty uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa oddzia? Kamienica Hipolitw. Uczniowie nie tylko mogli podziwia? przepi?kne wn?trza mieszcza?skiego domu, poznali tak?e wiele praktycznych przedmiotw, jak cho?by pies do zdejmowania butw.

Czytaj więcej: Warsztaty w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Dzie? Otwarty w naszej szkole

Dnia 12 marca 2016 r. odby? si? Dzie? Otwarty w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach dla kandydatw do oddzia?w przedszkolnych i klas pierwszych.

Dzieci wraz z Rodzicami zwiedzi?y szko??, bra?y udzia? w zabawach na terenie klas. Ch?tnie korzysta?y z tablicy interaktywnej, ogl?da?y wystawy prac uczniowskich oraz bawi?y si? w k?cikach zabaw.

Czytaj więcej: Dzie? Otwarty w naszej szkole

"Nie dajmy zgin?? poleg?ym"

"Nie dajmy zgin?? poleg?ym"

Zbigniew Herbert

W naszej szkole, w dniach szczeglnie wa?nych, obowi?zuj? stroje galowe. Tak te? by?o 1 marca 2016. Wszyscy i mali i duzi, w??czyli si? w obchody Narodowego Dnia Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych. Tego dnia uczniowie i nauczyciele wzi?li udzia? w spotkaniu po?wi?conym ?o?nierzom wykl?tym. Postawa i zaanga?owanie naszych uczniw potwierdzi?y, ?e nawet z najm?odszymi mo?na rozmawia? na trudne tematy.

Czytaj więcej: "Nie dajmy zgin?? poleg?ym"

Drodzy Rodzice

15 lutego 2016 rozpoczyna si? rekrutacja uczniw do oddzia?w przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach. Niezb?dne dokumenty dost?pne s? w sekretariacie oraz na stronie internetowej szko?y.

Zasady rekrutacji do oddzia?w przedszkolnych - kliknij

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Drodzy Rodzice

8 lutego 2016 rozpoczyna si? rekrutacja uczniw do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach. Niezb?dne dokumenty dost?pne s? w sekretariacie oraz na stronie internetowej szko?y.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej - kliknij

WA?NE ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE O?WIATY

Obowi?zek szkolny dla dzieci 7letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latkw

Zgodnie z ustaw?, od roku szkolnego 2016/2017 obowi?zkiem szkolnym b?d? obj?te dzieci od 7 roku ?ycia. Dziecko 6-letnie b?dzie mia?o prawo do rozpocz?cia nauki w pierwszej klasie szko?y podstawowej o ile korzysta?o z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzaj?cym rok szkolny, w ktrym ma rozpocz?? nauk? w szkole. Je?li dziecko 6letnie nie ucz?szcza?o do przedszkola, rodzice rwnie? b?d? mogli zapisa? je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezb?dna jednak b?dzie opinia z poradni psychologiczno pedagogicznej o mo?liwo?ci rozpocz?cia nauki w szkole podstawowej.

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Dzieci urodzone w 2009 r., ktre s? ju? w szkole w roku szkolnym 2015/2016, b?d? mog?y na wniosek rodzicw kontynuowa? nauk? w pierwszej klasie szko?y podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi z?o?y? stosowny wniosek do dyrektora szko?y do 31 marca 2016 r. Dziecko nie b?dzie podlega?o klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; je?eli rodzice zdecyduj?, ?e ich dziecko b?dzie kontynuowa? nauk? w klasie pierwszej w szkole, do ktrej ucz?szcza, wobec tego dziecka nie b?dzie przeprowadzane post?powanie rekrutacyjne.

Dzieci urodzone w I po?owie 2008 r., ktre w roku szkolnym 2015/2016 chodz? do klasy II szko?y podstawowej, na wniosek rodzicw, z?o?ony do 31 marca 2016 r., b?d? mog?y w roku szkolnym 2016/2017 kontynuowa? nauk? w klasie II.

Wychowanie przedszkolne

Od 1 wrze?nia 2016 r. obowi?zkiem przedszkolnym b?d? obj?te dzieci 6-letnie.

UWAGA!

Informujemy, ?e w przysz?ym roku szkolnym 2016/17
?wietlica szkolna b?dzie czynna w godzinach

6:30 - 17:00

Spotkanie z Neciem

Dnia 2 marca 2016 uczniowie oddzia?w przedszkolnych brali udzia? w niezwyk?ej lekcji po?wi?conej tematyce bezpiecznego Internetu. Dzieci pozna?y bohatera kreskwki pt. Mj przyjaciel Necio. Dzi?ki niemu trafi?y na bezpieczny portal internetowy nie tylko dla dzieci ale rwnie? dla rodzicw i nauczycieli www.necio.pl

Czytaj więcej: Spotkanie z Neciem

W okresie karnawa?u dzieci z klas 0-3 naszej szko?y mia?y mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w konkursie pod nazw? Maska karnawa?owa. Zorganizowa?y go panie pracuj?ce w ?wietlicy szkolnej.

Celem by?o poznanie i wzbogacenie wiedzy o tradycjach karnawa?owych oraz zaprezentowanie w formie wystawy twrczo?ci dzieci?cej ukazuj?cej klimat i nastrj karnawa?u. Uczniowie mogli pracowa? dowoln? technik? i wykorzysta? r?ne, dost?pne im materia?y: kredki, farby, skrawki tkanin, brokaty, cekiny, pirka, guziki itp.

Czytaj więcej: Konkurs Maska karnawa?owa

Tydzie? z ksi??k?

Minister edukacji narodowej co roku, na podstawie przepisw ustawy o systemie o?wiaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustala podstawowe kierunki realizacji polityki o?wiatowej pa?stwa w danym roku szkolnym .

Jednym z nich na rok szkolny 2015/2016 jest - ,,Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa w?rd dzieci i m?odzie?y.

Realizuj?c to za?o?enie - w oddzia?ach przedszkolnych w ZSO w S?omnikach w dniach 8 - 12 lutego zorganizowany zosta? ,,Tydzie? z ksi??k?.

Czytaj więcej: Tydzie? z ksi??k?

XXI Diecezjalny Konkurs Biblijny

Uczniowie naszej szko?y zakwalifikowani do etapu diecezjalnego:

Bielak Martyna kl. V b - opiekun: s. Jolanta Ko?lak
Dulewicz Antoni kl. VI a - opiekun: Anna Jakubek
M?drala Maria kl. V a - opiekun: s. Jolanta Ko?lak

Czytaj więcej: XXI Diecezjalny Konkurs Biblijny

Szalone liczby

Je?eli lubisz rozwi?zywa? zadania na komputerze, chcesz jak najlepiej przygotowa? si? do sprawdzianu szstoklasisty lub klaswki z matematyki skorzystaj z portalu

SZALONE LICZBY

Ach, co to by? za bal...

Ach, co to by? za bal tu? po feriach zimowych odby?y si? zabawy karnawa?owe dla klas 0 III oraz IV-VI. W dyskotekowych rytmach ?egnali?my karnawa?, ktry w tym roku by? niezwykle krtki. Humory i energia wszystkim dopisywa?y, dlatego wszyscy wy?mienicie si? bawili.

Czytaj więcej: Ach, co to by? za bal...

Kolejna edycja szkolnego konkursu "CZY ZNASZ STATUT SZKO?Y?"

18 lutego po raz kolejny odby? si? w naszej szkole Samorz?dowy Konkurs z zakresu znajomo?ci Statutu Szko?y. Uczniowie w 3- osobowych zespo?ach rozwi?zywali test z zakresu znajomo?ci prawa szkolnego. Mimo, ?e zagadnienia by?y bardzo trudne uczniowie poradzili sobie z nimi doskonale. GRATULUJEMY!

Czytaj więcej: Kolejna edycja szkolnego konkursu "CZY ZNASZ STATUT SZKO?Y?"

W tym roku szkolnym odby?a si? kolejna edycja oglnopolskiego konkursu organizowanego przez firm? NOVUM EDUKACJA pt.: List do ?w. Miko?aja. Konkurs mia? charakter literacko- plastyczny. Wzi??y w nim udzia? cztery uczennice z klasy II a w dwch kategoriach: praca indywidualna : Zofia Szersze? oraz praca grupowa: Liliana ?wiechowska, Zuzanna ?wi?tek, Kamila Zdeb. Do kolejnego etapu zakwalifikowa?a si? praca grupowa naszych uczennic.

Czytaj więcej: I miejsce uczennic klasy II a w oglnopolskim konkursie

Walentynki w szkole

Walentynkowa Poczta wesz?a na sta?e do tradycji naszej szko?y. W tym roku tak?e pocztylionki z Samorz?du Uczniowskiego zadba?y, aby w to ?wi?to do wszystkich zakochanych dotar?y mi?e niespodzianki.Dzie? Marchewki w oddzia?ach przedszkolnych

12 lutego 2016 r. w ramach projektu - ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury obchodzili?my w oddzia?ach przedszkolnych Dzie? Marchewki. Wszyscy ubrani byli?my na pomara?czowo. Sala rwnie? ubrana by?a na pomara?czowo i marchewkowo.

Czytaj więcej: Dzie? Marchewki w oddzia?ach przedszkolnych

Alfik Humanistyczny 2015 - rozstrzygni?ty

Wyniki Oglnopolskiego Konkursu Alfik Humanistyczny:

Mateusz Stanek kl. II a
Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku
Opiekun: Iwona ?arkowska

Mateusz Majcher kl. II a
Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku
Opiekun: Iwona ?arkowska

Anna Furga? kl. III a
Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku
Opiekun: El?bieta Doniec

Amelia Jajkiewicz kl. III b
Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku
Opiekun: Barbara J?drychowska

Amelia Dusza kl. III b
Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku
Opiekun: Barbara J?drychowska

Filip Duda kl. III b
Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku
Opiekun: Barbara J?drychowska

Maciej Piwowarski kl. III b
Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku
Opiekun: Barbara J?drychowska

Anna Udziela kl. III a
Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku
Opiekun: El?bieta Doniec

Alfik Matematyczny 2015 - rozstrzygni?ty

Wyniki Oglnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny:

Antonina Dobrzycka kl. II c
Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku
Opiekun: Diana Tochowicz

Mateusz Stanek kl. II a
Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku
Opiekun:
Iwona ?arkowska

Zuzanna Ma?ecka kl. II a
Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku
Opiekun: Iwona ?arkowska

Krystian Gryc kl. IV b
Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku
Opiekun: Barbara Krzy?ak

Pawe? Ksi??ek kl. VI a
Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku
Opiekun:
Agnieszka Bielak

Tradycj? naszej szko?y sta? si? ju? coroczny Maraton Pisania Listw.

Czytaj więcej: ,,Razem mamy si??, mo?emy zmieni? ?wiat Maraton Pisania Listw

Miko?ajki 2015

Przez kilka dni poprzedzaj?cych 6 grudnia uczniowie naszej szko?y nieco si? niepokoili, bo Miko?ajki w tym roku wypad?y w niedziel?, a jest to przecie? dzie?, w ktrym szko?a jest zamkni?ta.

Czytaj więcej: Miko?ajki 2015

Ma?opolski Konkurs Matematyczny 2015
Do etapu rejonowego Ma?opolskiego Konkursu Matematycznego zakwalifikowa? si? Pawe? Ksi??ek, ucze? klasy VI a. Serdecznie gratulujemy oraz ?yczymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu!

Tekst: A. Bielak

Z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Pluszowego Misia najm?odsze dzieci znaszej szko?y spotka?y si? w bibliotece szkolnej, aby uczci? Jego urodziny. Ka?de dziecko mia?o za zadanie przynie?? swojego wyj?tkowego misia - pluszaka.

Czytaj więcej: Pluszowe misie od ponad stu lat s? ulubie?cami dzieci na ca?y ?wiecie. Mi?kkie, mi?e, czu?e

30 listopada 2015 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odby?a si? niezwykle uroczysta Gala Fina?owa Powiatowego Konkursu literacko - plastycznego pt.: Ja, mj kraj, moja ma?a ojczyzna zorganizowanego przez Szko?? Podstawow? im. ?w. Franciszka z Asy?u w Poskwitowie.

Czytaj więcej: Gala Fina?owa Powiatowego Konkursu literacko - plastycznego pt.: Ja, mj kraj, moja ma?a ojczyzna

Szkolne Ko?o Wolontariatu od kilku lat otwiera si? na potrzeby r?nych osb. M?odzie? je?dzi do hospicjum, organizuje zbirki ?rodkw czysto?ci i opatrunkowych, anga?uje si? w akcje Pl Nadziei i Honorowego Krwiodawstwa, prowadzi warsztaty dla dzieci z rodzin oczekuj?cych wsparcia.

Czytaj więcej: Mie? Wyobra?ni? Mi?osierdzia PONAD ZIEMI? ZOBACZ JESTEM

TRIATHLON MATEMATYCZNY

logo

Oglnopolski Konkurs w serwisie matzoo.pl

Organizatorem konkursu "Triathlon matematyczny" jest Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej. Przedsi?wzi?cie ma na celu wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, upowszechnianie nauki przez zabaw?. W konkursie mog? bra? udzia? uczniowie szk? podstawowych za zgod? swoich rodzicw/ opiekunw. Konkurs odbywa si? online, w serwisie internetowym Matematyczne Zoo (http://matzoo.pl).

http://triathlon.matzoo.pl/rejestracja

Zwyci?stwo w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie i Pierwszej Pomocy

10 grudnia 2015 roku uczniowie klas VI: Blanka Jamborska, Barbara Piwowarska i Sebastian Ponikiewicz wzi?li udzia? w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie i Pierwszej Pomocy. Nasza dru?yna zwyci??y?a w swojej kategorii.

Czytaj więcej: Zwyci?stwo w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie i Pierwszej Pomocy

Wed?ug dawnych wierze? noc ?wi?tego Andrzeja mia?a moc magiczn?. Pozwala?a zerkn?? w przysz?o??. Dzisiaj Andrzejki s? wspania?? okazj? do dobrej zabawy i my z tej okazji skorzystali?mySmile

Andrzejkowa dyskoteka zosta?a u nas zorganizowana 19 listopada. W tym roku bawili?my si? wsplnie z uczniami szko?y muzycznej. Wszyscy odwa?ni mogli si? dowiedzie?, co ich czeka w przysz?o?ci. Wr?bami zajmowa?y si? specjalnie na t? okazj? przygotowane szkolne wr?ki.

Czytaj więcej: ?wi?ty Andrzej ci uka?e, co ci los przyniesie w darze...

MarszoBieg Kazimierzowski 2015

11 listopada 2015 r. uczniowie naszej Szko?y uczcili 97 rocznic? odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci, bior?c udzia? w imprezie sportowo-rekreacyjnej pod nazw? MarszoBieg Kazimierzowski. Mimo nie najlepszych warunkw atmosferycznych humory dopisa?y wszystkim - uczestnikom i organizatorom. MarszoBieg organizowany przez Mi?dzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe w S?omnikach zgromadzi? w tym roku 98 uczestnikw: dzieci, m?odzie? oraz doros?ych.

Czytaj więcej: MarszoBieg Kazimierzowski 2015

Nasza szko?a przy??cza si? do ka?dej kampanii spo?ecznej Rzecznika Praw Dziecka. W Mi?dzynarodowym Dniu Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci (19 listopada) i w przeddzie? Oglnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada) ruszy?a kolejna ju? kampania spo?eczna RPD Bicie, czas z tym sko?czy?.

Czytaj więcej: Bicie, czas z tym sko?czy?- kampania spo?eczna Rzecznika Praw Dziecka

Lekcja historii o patriotyzmie

Dnia 10 listopada 2015 r. odby?a si? w naszej szkole uroczysta akademia z okazji ?wi?ta Odzyskania Niepodleg?o?ci .

Czytaj więcej: Lekcja historii o patriotyzmie

Tydzie? z PRAWAMI DZIECKA w naszej szkole

20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodzili?my Oglnopolski Dzie? Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowi? Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyra?nie zaznaczy?, i? prawa cz?owieka zaczynaj? si? od praw dziecka.

Czytaj więcej: Tydzie? z PRAWAMI DZIECKA w naszej szkole

Gminne obchody 97 rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci

11 listopada to dla nas, Polakw, jedna z najwa?niejszych dat w kalendarzu. W?a?nie wtedy obchodzimy Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci. To 11-go listopada 1918 roku, po 123 latach zaborw, nasz kraj znw pojawi? si? na mapie Europy

Czytaj więcej: Gminne obchody 97 rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci

Ma?opolski Konkurs Matematyczny

6 listopada b.r. w szkole podstawowej odby? si? etap szkolny Ma?opolskiego Konkursu Matematycznego, ktrego organizatorem jest Kuratorium O?wiaty w Krakowie. Do konkursu przyst?pi?o 29 uczniw z klas V i VI.

Uczestnicy rozwi?zywali zadania problemowe i nietypowe w trakcie ktrych musieli wykaza? si? umiej?tno?ci? dostrzegania prawid?owo?ci, formu?owania prostych uoglnie? oraz uzasadniania odpowiedzi.

Czytaj więcej: Ma?opolski Konkurs Matematyczny

AMBASADORZY BEZPIECZNEGO INTERNETU

AMBASADORZY BEZPIECZNEGO INTERNETU

Wygrajmy ksi??ki do naszej biblioteki!Szanowni Pa?stwo

W bie??cym roku szkolnym kontynuujemy dzia?ania podnosz?ce poziom bezpiecze?stwa naszych dzieci. Aktywnie w??czyli?my si? do oglnopolskiej kampanii edukacyjno - prewencyjnej Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu, wsp?finansowanej ze ?rodkw Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

W ramach tego w?a?nie projektu powsta?a darmowa platforma e - learningowa. W jej sk?ad wchodzi pakiet kursw, z ktrych dowiemy si?:

- jakie s? zagro?enia i dobrodziejstwa internetu,

- co dzieje si? w g?owie dziecka w wieku wczesnoszkolnym,

- dlaczego gry komputerowe uzale?niaj?,

- jak monitorowa? dost?p do internetu na komputerze, tablecie czy telefonie komrkowym

-jakie zasady warto wpoi? dziecku, zanim na dobre wsi?knie w cyberprzestrzeni

e Twinning w naszej szkole

Szko?a Podstawowa w S?omnikach do??czy?a do spo?eczno?ci eTwinning!

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, ktry promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szko?ach europejskich. To ??czenie szk? w Europie za po?rednictwem mediw elektronicznych, ktre pozwalaj? na wsp?prac? ponad granicami, umo?liwiaj?c uczniom realizacj? projektu edukacyjnego rozwijaj?cego wiele ich umiej?tno?ci, mi?dzy innymi wykorzystywanie komputera, Internetu i wielu dost?pnych aplikacji. Do bezpo?redniej komunikacji ze szko?? partnersk? wykorzystuje si? j?zyki obce (w tym przypadku j?zyk angielski), wi?c realizacja europejskiego projektu wspiera rozwijanie kompetencji j?zykowych w praktyce. Temat projektu jest zwi?zany z podstaw? programow? kilku przedmiotw nauczanych w szkole, a nauka jest realizowana atrakcyjn? metod? projektu edukacyjnego, wspieraj?c? kszta?cenie takich kompetencji kluczowych, jak umiej?tno?? uczenia si?, kompetencje spo?eczne i informatyczne, ?wiadomo?? kulturalna.

Czytaj więcej: e Twinning w naszej szkole

Ma?opolski Konkurs J?zyka Angielskiego 2015

Do etapu rejonowego Ma?opolskiego Konkursu J?zyka Angielskiego zakwalifikowa?a si? Julia Zagrodzka, uczennica klasy VI c. Serdecznie gratulujemy oraz ?yczymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu!

Ewa Michalska- Kiwior, Monika Szczygie?

Halloween 2015

?wi?to Halloween to stara celtycka tradycja, dzi? obchodzona g?wnie w krajach anglosaskich, cho? coraz bardziej popularna rwnie? w innych pa?stwach. Jest okazj? do dobrej zabawy nie tylko dla dzieci, ale i doros?ych, a jednocze?nie bod?cem do zapoznania si? z elementem kultury anglosaskiej.

Czytaj więcej: Halloween 2015

Szkolne Ko?o Turystyki ZDOBYWCY MARZE?

Dnia 24.10.2015 roku w sobotni poranek udali?my si? do Krakowa, by pozna? KRAKW OBRONNY.

Czytaj więcej: Krakw obronny

Akcja - ?wiate?ko Pod Dobrym Anio?em

W dniach 21-29.10.2015 r. uczniowie klasy 5 a w??czyli si? w akcj? - ?wiate?ko Pod Dobrym Anio?em. Celem akcji by?o wspomnienie tych, ktrzy od nas odeszli, tych, o ktrych nikt ju? nie pami?ta oraz tych, ktrzy kiedy? pracowali, uczyli si? w murach naszej szko?y.

Czytaj więcej: Akcja - ?wiate?ko Pod Dobrym Anio?em

Ma?opolski Konkurs J?zyka Angielskiego

Etap szkolny

15 pa?dziernika b.r. w naszej szkole podstawowej odby?y si? eliminacje szkolne Ma?opolskiego Konkursu J?zyka Angielskiego, organizowanego przez Kuratorium O?wiaty w Krakowie. Do konkursu przyst?pi?o 38 uczniw klas V i VI. Uczestnicy zmagali si? z nie?atwymi zadaniami z zakresu gramatyki, s?ownictwa, wyra?e? j?zykowych oraz rozumienia tekstu.

Czytaj więcej: Ma?opolski Konkurs J?zyka Angielskiego

Dzie? Edukacji Narodowej 2015

Wyj?tkowemu nauczycielowi pod takim has?em obchodzili?my w tym roku szkolnym Dzie? Edukacji Narodowej. Uczniowie z klas 5a i 6a przygotowali wyst?p, w ktrym cz?sto pada?y teorie pedagogiczne Janusza Korczaka, ktre mimo up?ywaj?cego czasu wcale nie trac? na swej aktualno?ci. Ws?uchuj?c si? uwa?nie w tekst scenariusza zgromadzeni na sali gimnastycznej nauczyciele mogli dowiedzie? si?, co to znaczy by? wyj?tkowym nauczycielem, jakie cechy powinien posiada? taki nauczyciel, jak uczy? i wychowywa?. Pojawi?y si? te? odpowiedzi na pytania: jakich nauczycieli lubi? uczniowie i co zostaje im najbardziej w pami?ci z kontaktw z nauczycielem.

Czytaj więcej: Dzie? Edukacji Narodowej 2015

?lubowanie klas pierwszych w szkole podstawowej

W pi?tek (16.10.2015 r.) w naszej szkole mia?a miejsce uroczysto?? ?lubowania uczniw klas pierwszych. ?lubowanie to jedno z najwa?niejszych wydarze? w ?yciu ka?dego ucznia, dlatego uroczysto?? mia?a bardzo podnios?y, a zarazem radosny charakter.
Pierwszoklasi?ci ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najwa?niejszy moment uroczysto?ci pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentowa? program artystyczny. Uczniowie wraz z krlem O?wkosem, Krlow? i giermkami wyruszyli do zaczarowanych krain, aby wykaza? si? swoj? wiedz? i umiej?tno?ciami.

Czytaj więcej: ?lubowanie klas pierwszych w szkole podstawowej

Otwarta Akcja Poboru Krwi - 27 wrze?nia 2015 r.

Poszukiwany Krwiodawca

Wiek - 18-69 lat

Waga minimalna - 50 kg

Wzrost - nieznany

POSZUKIWANY RATUJE ?YCIE

Zapraszamy na
Otwart? Akcj? Poboru Krwi

27 wrze?nia 2015 rok niedziela

Zesp? Szk? Oglnokszta?c?cych w S?omnikach

9.30 14.00

REJESTRACJA DO 13.30

Warsztaty profilaktyczne "CUDER"

7 pa?dziernika odby?y si? w naszej szkole niezwyk?e warsztaty profilaktyczne dla uczniw klas V i VI.

Zaproponowany m?odym ludziom system profilaktyczny jest nowatorskim uj?ciem pracy wychowawczej opartej na warto?ciach i zasadach towarzysz?cych prawid?owemu rozwojowi cz?owieka.

Czytaj więcej: Warsztaty profilaktyczne "CUDER"

Zapraszamy do Biblioteki Pedagogicznej w S?omnikach

Zapraszamy nauczycieli, rodzicw, studentw, uczniw do Pedagogicznej Biblioteki w S?omnikach - filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej im. H. Ko???taja w Krakowie

S?omniki, ul. Ko?ciuszki 26, tel. 12 3882599

Msza ?wi?ta rozpoczynaj?ca nowy rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2015/2016 rozpocz?li?my tradycyjn? , niedzieln? msz? ?w. o godz. 10.30 . Licznie uczestniczyli w niej uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz Dyrekcja ZSO w S?omnikach. W czasie mszy modlili?my si? o potrzebne ?aski, dary Ducha ?w. oraz b?ogos?awie?stwo na ka?dy dzie? nowego roku szkolnego. Uczniowie w ofierze z?o?yli na r?ce kap?ana kwiaty. Obecno?? pocztw sztandarowych dodawa?y powagi i szczeglnego charakteru mszy.

Czytaj więcej: Msza ?wi?ta rozpoczynaj?ca nowy rok szkolny 2015/2016

Certyfikat "Szko?a Promuj?ca Bezpiecze?stwo"

30 wrze?nia 2015 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odby?o si? wr?czenie Certyfikatw Szko?a Promuj?ca Bezpiecze?stwo. W uroczysto?ci uczestniczy? Ma?opolski Kurator O?wiaty Aleksander Palczewki oraz Ma?opolski Komendant Wojewdzki Policji nadinspektor. Mariusz D?bek. Wr?czyli oni certyfikaty przedstawicielom szk?, ktre uczestniczy?y w projekcie ZPB i uzyska?y najwi?ksz? liczb? punktw. W?rd nagrodzonych znalaz?a si? nasza szko?a. Zesp? Szk? im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach reprezentowa?y: dyr. Agata Skrzypczyk, Monika Ma?kiewicz koordynator projektu i uczennice klas szstych Barbara Piwowarska oraz Martyna Ma?kiewicz.

Czytaj więcej: Certyfikat "Szko?a Promuj?ca Bezpiecze?stwo"

Rozpocz?cie roku szkolnego 2015/2016

1 wrze?nia ciep?ym, s?onecznym rankiem powitali?my nowy rok szkolny 2015/2016. Pe?ni wakacyjnych wspomnie? i wra?e? z rado?ci? spotkali?my si? ze szkolnymi kole?ankami, kolegami oraz z nauczycielami i wychowawcami. Pani Dyrektor serdecznie powita?a wszystkich zebranych , zw?aszcza za? tych, ktrzy po raz pierwszy przekroczyli progi naszej szko?y. ?yczy?a nam wszystkim owocnej pracy i sukcesw zach?caj?c jednocze?nie do aktywnego udzia?u w ?yciu szko?y.

Czytaj więcej: Rozpocz?cie roku szkolnego 2015/2016

Ognisko integracyjno-szkoleniowe

SZKOLNE KO?O TURYSTYKI ZDOBYWCY MARZE?

Dnia 9 pa?dziernika udali?my si? do Zalesia, by wsplnie sp?dzi? czas poznaj?c siebie, las i elementy survivalu. Nasz? le?n? przygod? zacz?li?my od Le?nego chrztu, dalej Monika Motyczy?ska z Paulin? Lesiewicz przeszkoli?y nas z Pierwszej Pomocy. Kolejne etapy naszego szkolenia polega?y na szybkim dzia?aniu, pomys?owo?ci i kreatywno?ci a tak?e na wykazaniu si? znajomo?ci? lasu i panuj?cych w nim zasad tu oceniali nas: Piotrek Duda, Paulina J?drychowska, Michalina Kopci?ska, Martyna Miska, Natalia Przecherska, Patrycja S?upek, Martyna Sochacka i Dominika Warszewska.

Czytaj więcej: Ognisko integracyjno-szkoleniowe

V ?wiatowy Dzie? Tabliczki Mno?enia - podsumowanie akcji

25 wrze?nia odby? si? w naszej szkole V ?wiatowy Dzie? Tabliczki Mno?enia. Na pocz?tku uczniowie klas IV - VI udali si? na sal? gimnastyczn?. Tam pani Agnieszka Bielak przypomnia?a o wa?nych funkcjach tabliczki mno?enia. Natomiast pani dyrektor Gra?yna Dubiel dokona?a uroczystego otwarcia.

Czytaj więcej: V ?wiatowy Dzie? Tabliczki Mno?enia - podsumowanie akcji

Dopalacze - Rodzicu chro? swoje dziecko!

Szanowni Rodzice

W ostatnim czasie odnotowano wiele przypadkw zatru? tzw. dopalaczami. Do szpitali w ca?ej Polsce trafia?y osoby z ostrym zatruciem organizmu.

Z pewno?ci? zadajecie sobie Pa?stwo pytania, w jaki sposb mo?ecie uchroni? swoje dzieci przed zagro?eniami zwi?zanymi z u?ywaniem tych niebezpiecznych substancji? Problem jest powa?ny i nie mo?emy go ignorowa?. Na pro?b? Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ma?opolskiego Kuratora O?wiaty przekazujemy list? numerw telefonw, pod ktrymi mo?na szuka? pomocy:

800 060 800 - bezp?atna, ca?odobowa infolinia G?wnego Inspektora Sanitarnego,

116 111 - telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y,

800 100 100 - telefon dla rodzicw i nauczycieli w sprawach bezpiecze?stwa dzieci,

800 12 12 12 - Dzieci?cy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

112 - jednolity numer alarmowy obowi?zuj?cy na terenie ca?ej Unii Europejskiej.

Szczeg?owe informacje znajdziecie Pa?stwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

XVI ?wi?tokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

26 wrze?nia wyruszyli?my na XVI ?wi?tokrzyski Rajd Pielgrzymkowy. Z nieba la?y si? strumienie deszczu nie pozostawiaj?c na nas suchej nitki, mimo to znale?li?my czas na rozmow?, wsplny ?piew i poznanie w?asnych mo?liwo?ci.

Czytaj więcej: XVI ?wi?tokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

V ?wiatowy Dzie? Tabliczki Mno?enia

Nasza szko?a uczestniczy w akcji V ?wiatowy Dzie? Tabliczki Mno?enia organizowanej w dniu 25 wrze?nia 2015 r. pod has?em:

M?odsi sprawdzaj?, czy starsi tabliczk? mno?enia znaj?!

Czytaj więcej: V ?wiatowy Dzie? Tabliczki Mno?enia

Wyprawka Szkolna 2015/2016

Zgodnie z rozwi?zaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomoc? w formie dofinansowania zakupu podr?cznikw do kszta?cenia oglnego, w tym podr?cznikw do kszta?cenia specjalnego, obejmie si?:
1) uczniw ucz?szczaj?cych w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szko?y podstawowej
i klasy IV technikum

Czytaj więcej: Wyprawka Szkolna 2015/2016