Aktualno?ci

            W dniach 8- 12 grudnia 2014 Szko?a Podstawowa wzi??a udzia? w XVI Maratonie Pisania Listów Amnesty International.

            Uczniowie klas IV i V wraz z opiekunami w ?wietlicy szkolnej po obejrzeniu krótkiej prezentacji, przyst?pili do pisania listów, które realnie mog? wp?yn?? na popraw? sytuacji osób, których prawa cz?owieka zosta?y z?amane.

            Uda?o nam si? napisa? 120 listów.

 Tekst: Monika Grudzie?,

Zdj?cia: Magdalena Pikiel