Uczniowie ko?a przyrodniczego otrzymali list od Pana Wojciecha Mu?a - prezesa Towarzystwa Obrony Praw Zwierz?t w Rzeczpospolitej Polskiej, który zawiera? podzi?kowanie za przy??czenie si? do akcji.  Anio?y ze szko?y otrzyma?y równie? certyfikat oraz legitymacje cz?onkostwa. W kolejnym li?cie "anio?y " dostan? filmy edukacyjne o ratowaniu gin?cych gatunków zwierz?t.

    Anio?y ze szko?y zorganizowa?y ju? pierwsz? akcj?: ,,Zbieramy ?ywno?? dla schroniska dla zwierz?t’’.

Tekst i zdj?cie: Justyna Gacek


Anio?y ze szko?y

    

   W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach powsta?o Szkolne Ko?o Towarzystwa Obrony Zwierz?t w Rzeczpospolitej Polskiej (TOZRP).  Opiekunem ko?a zosta?a pani Justyna Gacek. W ramach jego dzia?alno?ci w naszej szkole jest realizowany ogólnopolski  projekt "Anio?y ze szko?y".

   Celem ko?a jest pog??bianie wiedzy i niesienie pomocy zwierz?tom. Do szkolnego ko?a przyst?pili uczniowie klas I-III. Ko?o liczy 28 uczniów.

Zapraszamy do udzia?u w pierwszej akcji!

"Zbieramy ?ywno?? dla schroniska dla zwierz?t"

Tekst: J. Gacek