Odroku szkolnego 2013/2014

Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach uczestniczy w programie

SZKO?A I PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ?YWIENIU I AKTYWNO?CI FIZYCZNEJ".

Program wynika z za?o?e? Polsko - Szwajcarskiego Programu Wsp?pracy, KIK/34. Zadanie 2 realizowane w ramach tego projektu ma na celu edukacj?

i wdra?anie zasad prawid?owego ?ywienia oraz ocen? wp?ywu tej edukacji na sposb ?ywienia, stan od?ywiania i poziom wiedzy dzieci i m?odzie?y.

Celem programu jest wdra?anie zasad prawid?owego ?ywienia i aktywno?ci fizycznej u dzieci i m?odzie?y poprzez kszta?towanie prozdrowotnych postaw i w konsekwencji, zapobieganie rozwojowi nadwagi i oty?o?ci oraz innym chorobom przewlek?ym. W ramach programu realizujemy wiele zada?. Pod koniec ubieg?ego roku szkolnego wdro?yli?my projekt WSPLNYCH II ?NIADA?.

Ponad to realizujemy projekty:

Trzymaj Form?,

Owoce w szkole,

Mleko z klas?

WF z klas?.

Zachowaj rwnowag? to portal, ktrego przewodni? tematyk? jest zdrowy styl ?ycia! Rozpoczyna on akcj? Czytajmy etykiety. Dzia?anie takie prowadzimy ju? od kilku lat w naszej szkole w ramach projektu Trzymaj Form?!.

Warto zobaczy?: Zachowaj Rwnowag? z Pascalem

Warto odwiedzi?:http://www.ceo.org.pl/pl/wf