Wielkanocne inspiracje

W okresie przed?wi?tecznym wychowawcy ?wietlicy szkolnej zorganizowali konkurs plastyczny pod has?em "Wielkanocne inspiracje". Prace nale?a?o wykona? w wybranej formie: przestrzennej lub p?askiej. Wszystkie z?o?one prace wzi??y udzia? w Powiatowym Konkursie pod tym samym has?em, zorganizowanym przez Centrum Kultury i Promocji w Micha?owicach.

Czytaj więcej: Wielkanocne inspiracje

Konkurs taneczny w klasach III - VI

29 maja2012 r. odby? si? konkurs taneczny w klasach III - VI.

Czytaj więcej: Konkurs taneczny w klasach III - VI

Konkurs taneczny w klasach I - II

22 maja 2012 r. odby? si? konkurs taneczny dla uczniw klas I - II. Jury w sk?adzie: Pani Marzena Malkowska, Pani Agata Przybyszewska, Pani Dagmara Banachiewicz ocenia?o:

- muzykalno??,
- styl i charakter ta?ca,
- technik? taneczn?,
- oglny wyraz artystyczny,
- u?miech dziecka.

Czytaj więcej: Konkurs taneczny w klasach I - II

Dzie? Bezpiecznego Internetu

Dzie? Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie dzia?a? na rzecz bezpiecznego dost?pu dzieci i m?odzie?y do zasobw internetowych. W Polsce Dzie? Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje oraz Naukow? i Akademick? Sie? Komputerow? (NASK).

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie dzia?a? na rzecz bezpiecznego dost?pu dzieci i m?odzie?y do zasobw internetowych, zaznajomienie rodzicw, nauczycieli i wychowawcw z problematyk? bezpiecze?stwa dzieci w Internecie oraz nag?o?nienie tematyki dotycz?cej bezpiecze?stwa online.

Czytaj więcej: Dzie? Bezpiecznego Internetu

Dzie? Sportu

Ostatnie dni czerwca roku szkolnego 2011/2012 wype?nia?a sportowa atmosfera.
Odby?a si? Olimpiada Sportowa dla uczniw klas 0 - III w Hali Sportowej w S?omnikach.

Czytaj więcej: Dzie? Sportu

Coroczna tradycja, czyli Konkurs Mitologiczny

Dn. 6 czerwca 2012 r. biblioteka szkolna zosta?a cudownie przemieniona w Olimp, na ktrym zgromadzili si? dostojni bogowie i pi?kne boginie wprost z greckiej mitologii (czyli uczniowie z klas V i VI przebrani w stroje inspirowane mitologi?), aby przed s?dziami z Hadesu s?yn?cymi ze sprawiedliwo?ci, ale te? surowo?ci Radamantysem, Minosem i Ajaksem (czyli przed jury z?o?onym z p. Dyrektor Agaty Skrzypczyk, p. Agnieszki Mi?ek i p. Agaty Przybyszewskiej) stan?? w szranki i konkury (czyli odpowiedzie? na pytania konkursowe dotycz?ce mitologii).

Czytaj więcej: Coroczna tradycja, czyli Konkurs Mitologiczny

Dzie? Matki w oddzia?ach przedszkolnych

26 maja 2012 roku w odzia?ach przedszkolnych odby?y si? uroczyste spotkania z rodzicami dzieci z okazji Dnia Matki iDnia Ojca. By?y wiersze, piosenki, ta?ce i pi?kne przedstawienia. W oddziale 01 - "Majowa ??ka", w oddziale 02 "Czerwony Kapturek", a w oddziale 03 "Majowe spotkania".

Czytaj więcej: Dzie? Matki w oddzia?ach przedszkolnych

?wi?to Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

To ju? tradycja, ?e 3 maja uczniowie szko?y podstawowej wraz z kolegami z gimnazjum i liceum uczestnicz? w gminnych obchodach ?wi?ta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tak by?o i w tym roku.

Czytaj więcej: ?wi?to Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zako?czenie roku szkolnego 2011/2012

"WAKACJE, ZNOWU S? WAKACJE"

W pi?tek 29 czerwca w pogodnych i radosnych nastrojach wszyscy uczniowie ?pieszyli do szko?y na zako?czenie roku szkolnego. Jest to z pewno?ci? jeden z najmilszych dni, niecierpliwie wyczekiwany nie tylko przez dzieci ale tak?e przez rodzicw i nauczycieli. Tym razem uroczysto?? zako?czenia roku dla klas 0 - III odby?a si? na dziedzi?cu, natomiast dla klas IV - IV w sali gimnastycznej.

Czytaj więcej: Zako?czenie roku szkolnego 2011/2012

3 Maja - "Wa?ne rocznice w mojej ojczy?nie"

Tradycj? naszej szko?y jest wychowanie patriotyczne uczniw. St?d pomys?, aby obchody wa?nych ?wi?t narodowych by?y poprzedzane przedstawieniami lub warsztatami, ktre poszerz? wiedz? uczniw w tym zakresie. Tak te? by?o w tym roku przed ?wi?tami majowymi.

Czytaj więcej: 3 Maja - "Wa?ne rocznice w mojej ojczy?nie"

WIZYTA ILUZJONISTY

13-ty czerwca powita? nas deszczem i ch?odem, dlatego te? naszym uczniom nie dopisywa?y humory. Wszystko jednak zmieni?o si? na trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej, kiedy w naszej szkole zjawi? si? czarodziej MIRABELLO BIM BAM BOM. Wszyscy z zapartym tchem i niedowierzaniem ogl?dali magiczne triki. Na naszych oczach pojawia?y si? znienacka kuleczki, zmienia?y si? ich kolory a zwyk?e kartki papieru zamienia?y si? w banknoty. Iluzjonista zdradzi? nam te? niektre arkana wiedzy tajemnej. Tylko nieliczni uczniowie mieli szcz??cie asystowa? przy prezentowaniu trikw.

Czytaj więcej: WIZYTA ILUZJONISTY

Apel w klasach IV - VI

Tydzie? przed zako?czeniem roku szkolnego w pi?tek 22 czerwca 2012 r. odby? si? apel, na ktrym w i?cie wakacyjnych ju? nastrojach mogli?my oklaskiwa? uczniw klas IV - VI, ktrzy w II p?roczu osi?gn?li sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. A by?o ich naprawd? du?o.

Czytaj więcej: Apel w klasach IV - VI

Apel w klasach I - III

25 czerwca odby? si? apel, na ktrym, uczniowie z klas I - III odebrali nagrody za udzia? w r?norodnych konkursach organizowanych na terenie naszej szko?y. Mi?o by?o patrze? na u?miechni?te twarze nagrodzonych. Cieszy rwnie? fakt, ?e tak du?o dzieci wzi??o w nich udzia?.

Czytaj więcej: Apel w klasach I - III

"Sklepiki szkolne - zdrowa reaktywacja"

W ramach programu "Sklepiki szkolne - zdrowa reaktywacja" w naszej szkole zosta?y zorganizowane m.in.:

Czytaj więcej: "Sklepiki szkolne - zdrowa reaktywacja"

"Spring is comming"

23 kwietnia uczniowie klas I III mieli mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w warsztatach j?zykowych w ramach Dnia angielskiego w szkole. Wytypowane 4 osobowe zespo?y z ka?dej klasy mia?y za zadanie wykonanie prac projektowych, ktrych przewodnim tematem by?a Spring czyli wiosna w r?nych ods?onach.

Czytaj więcej: "Spring is comming"

Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy 2012

Ju? po raz dziewi?ty odby? si? w naszej szkole Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy. Konkurs zorganizowa?y A. Bielak, N. ??czny i U. ??czny.

30 maja 2012 roku odby? si? etap szkolny, ktrego celem by?o wy?onienie uczestnikw etapu gminnego.

W konkursie wzi?li udzia? uczniowie klas czwartych i pi?tych nast?puj?cych szk?:

  • Szko?a Podstawowa im. T. Ko?ciuszki w Nied?wiedziu
  • Szko?a Podstawowa im. ?w. Jadwigi Krlowej w Prandocinie
  • Szko?a Podstawowa im. S. Wyspia?skiego w Waganowicach
  • Szko?a Podstawowa im. Jana Paw?a II w Smrokowie
  • Szko?a Podstawowa im. K. Wielkiego w S?omnikach


Etap gminny odby? si? 11 czerwca 2012 roku. Uczestniczy?o w nim 21 uczniw z klas IV i 16 z klas V.

Czytaj więcej: Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy 2012

Turniej Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego

27 kwietnia 2012 roku, dru?yna Szko?y Podstawowej w sk?adzie:

Julia Kwinta

Dariusz Piwowarski

Micha? Wlaz?o

wzi??a udzia? w Powiatowym etapie Turnieju Bezpiecze?stwa Ruchu

Drogowego, ktry odby? si? w szkole w Bibicach. Rywalizacja z

dziewi?cioma innymi szko?ami przynios?a w efekcie pierwsze miejsce.

Dodatkowo, ucze? Micha? Wlaz?o zdoby? pierwsze miejsce indywidualnie.

Czytaj więcej: Turniej Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego

Dzie? Dziecka w klasach IV - VI

I znw nadszed? tak upragniony przez wszystkich milusi?skich Dzie? Dziecka. W tym roku na specjalne ?yczenie uczniw klas IV - VI zorganizowana zosta?a dyskoteka po??czona z karaoke.

Czytaj więcej: Dzie? Dziecka w klasach IV - VI

Nasi Najmilsi

Od wielu lat Samorz?d Uczniowski klas IV - VI organizuje plebiscyt, ktrego celem jest promowanie najmilszych i najkulturalniejszych uczniw naszej szko?y.

Czytaj więcej: Nasi Najmilsi

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami dzieci idacych do klasy pierwszej odb?dzie si? 14 czerwca - czwartek w ?wietlicy szkolnej o godz. 16.30.

Zebranie z rodzicami dzieci z oddzia?w przedszkolnych - w tym samym dniu o godz. 16.00.

Pasjonaci nauk przyrodniczych

20 marca 2012 roku niektrzy uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w Oglnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych ?wietlik.

Czytaj więcej: Pasjonaci nauk przyrodniczych

"Kopciuszek"

W dniu 25 maja 2012 uczniowie ko?a teatralnego pod kierunkiem opiekunki Ewy Dulewicz zaprezentowali premier? przedstawienia "Kopciuszek". na przedstawienie zaproszono dyrekcj? szko?y, nauczycieli i uczniw klas0 - III.

Czytaj więcej: "Kopciuszek"

W ?wi?tecznym nastroju

04 kwietnia 2012 r. odby? si? w naszej szkole apel z okazji ?wi?t Wielkanocnych. Inscenizacj? przygotowa?y wszystkie dzieci z trzech oddzia?w przedszkolnych.

Czytaj więcej: W ?wi?tecznym nastroju

Kangur Matematyczny 2012 - rozstrzygni?ty

Imi? i nazwisko ucznia Klasa Osi?gni?cie Opiekun

Ida Osikowska

II a wyr?nienie El?bieta Doniec
Julian Zieli?ski III a wyr?nienie Ewa Dulewicz
Filip Margul IV b wyr?nienie Ewelina Szwed
Mateusz Zieli?ski V c wyr?nienie Agnieszka Bielak
Karol Kopci?ski V b wyr?nienie Ewelina Szwed
Dariusz Piwowarski V b wyr?nienie Ewelina Szwed

Happy Easter

Tuz przed ?wi?tami Wielkiej Nocy uczniowie klas III i IV mieli mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w plebiscycie pt. "Happy Easter" na naj?adniejsza kartk? wielkanocn?.

Czytaj więcej: Happy Easter

Koncert Majowy

Dnia 14 maja 2012 roku odby? si? w naszej szkole koncert uczniw Pa?stwowej Szko?y Muzycznej I stopnia w Miechowie.

Na koncert przyjecha?a m?odzie? oraz jej nauczyciele, pani dyrektor Joanna Sznajder, pani Anna Macheta , pani Sylwia Kwieci?ska ?atak oraz pan Marian Adamus. Okaza?o si?, ?e w?rd wyst?puj?cych uczniw byli rwnie? uczniowie naszej szko?y, min. Daria Krawczyk, Weronika Motyczy?ska, Dominika Grzegrzko, Monika Motyczy?ska i Miko?aj Miszczyk.

Czytaj więcej: Koncert Majowy

Szkolny konkurs czytelniczy z j?zyka angielskiego

30 marca po raz kolejny uczniowie klas IV - VI mieli mo?liwo?? sprawdzenia swojej znajomo?ci j?zyka angielskiego w konkursie czytelniczym. W tym roku zadania konkursowe by?y jednak znacznie trudniejsze. Uczniowie musieli nie tylko szczeg?owo zapozna? si? z tre?ci? podanych lektur, ale tak?e nauczy? si? pi?knie czyta? wyznaczonych cz??ci.

Czytaj więcej: Szkolny konkurs czytelniczy z j?zyka angielskiego

10 maja uczniowie klas IV VI po raz drugi wzi?li udzia? w Oglnopolskim Konkursie z J?zyka Angielskiego Albus. W tym roku pytania konkursowe by?y naprawd? trudne, a uczniowie musieli wykaza? si?znaczn? wiedz? z zakresu gramatyki i s?ownictwa.

Czytaj więcej: Konkurs z j. angielskiego Albus

Czy znasz Statut Szko?y

Od wielu lat w naszej szkole Samorz?d Uczniowski organizuje konkurs, w ktrym uczniowie klas IV - VI maj? mo?liwo?? sprawdzenia swojej znajomo?ci Statutu Szko?y. W tym roku konkurs odby? si? 16 marca.

Czytaj więcej: Czy znasz Statut Szko?y

Apel

12 lutego tu? przed feriami odby? si? apel podsumowuj?cy osi?gni?cia uczniw w I p?roczu roku szkolnego.

Czytaj więcej: Apel

Wiosna budzi talenty w klasach 0 - III

21 marca uczniowie oddzia?w przedszkolnych i klas I - III powitali wiosn?, ktra rozbudzi?a w tym roku nie tylko przyrod?, ale tak?e liczne talenty w?rd naszych uczniw.

Czytaj więcej: Wiosna budzi talenty w klasach 0 - III

Walentynkowa Poczta

Takie ?wi?to jest raz w roku
Pe?ne uczu? i uroku
Dzisiaj ka?dy cicho marzy
co otrzyma? chcia?by w darze

W tym roku Dzie? ?wi?tego Walentego wypad? ju? w czasie ferii zimowych, nie przeszkodzi?o to jednak naszej Walentynkowej Poczcie, ktra rozpocz??a swoj? prac? nieco wcze?niej.

Czytaj więcej: Walentynkowa Poczta

"WIOSNA - REAKTYWACJA" - pierwszy dzie? wiosny w klasach IV - VI

W tym roku ?wi?towali?my pod has?em Wiosna Reaktywacja.

Wszystko zacz??o si? od tego, ?e postanowili?my zmieni? asortyment szkolnego sklepiku. Si?a przyzwyczaje? jest jednak ogromna! Jak tu zrezygnowa? z chipsw na rzecz marchewki i jeszcze si? z tego cieszy?? Postanowili?my przekona? wszystkich, ?e jest to mo?liwe.

Czytaj więcej: "WIOSNA - REAKTYWACJA" - pierwszy dzie? wiosny w klasach IV - VI

Pokochaj owoce

W ?wietlicy szkolnej zawsze propagowany by? zdrowy styl ?ycia ruch i zdrowe od?ywianie. Odk?d nasza szko?a bierze udzia? w programie ,,Owoce w szkole, ilo?? dzia?a? zwi?zanych z t? tematyk? wzros?a.Mo?na do nich zaliczy? ostatni tydzie? stycznia, ktry przebiega? pod has?em: ,,Pokochaj owoce i warzywa.

Czytaj więcej: Pokochaj owoce

Dzie? 14 stycznia na d?ugo zapadnie w naszej pami?ci, odby?a si? wtedy bowiem zabawa karnawa?owa dla uczniw klas IV VI. Cho? za oknem zrobi?o si? ?nie?nie i mro?no, to jednak uczniowie bardzo licznie przybyli na szkoln? imprez?. A naprawd? by?o warto.

Czytaj więcej: Zabawa karnawa?owa w klasach IV VI

Trudno uwierzy?, ?e to ju? po raz 12 uczniowie klas 0 VI z naszej szko?y bra?y udzia? w Akcji Gra Grosza. Jak co roku bardzo ch?tnie wrzucali?my pieni??ki do grosikowej puszki, aby zasili? konto wspieraj?ce Rodzinne Domy Dziecka.

Czytaj więcej: "Gra Grosza"

Zabawa karnawa?owa w klasach 0 - III

Dnia 14 stycznia dla uczniw klas 0 - III zosta?a zorganizowana zabawa karnawa?owa. Dzieci mia?y okazj? nie tylko pobawi? si? przy d?wi?kach tanecznej muzyki, ale rwnie? zaprezentowa? swoje przepi?kne kreacje.

Czytaj więcej: Zabawa karnawa?owa w klasach 0 - III

Akcja UNICEF

Uczniowie Zespo?u Szk? Oglnokszta?c?cych wzi?li udzia? w projekcie Wszystkie Kolory ?wiata zorganizowanym przez UNICEF (Fundusz Narodw Zjednoczonych na Rzecz Dzieci). W projekcie wzi??o udzia? ponad 900 szk? z ca?ej Polski.

Czytaj więcej: Akcja UNICEF

Wyniki konkursu Alfik Matematyczny

Imi?
i nazwisko ucznia
Klasa Osi?gni?cie Opiekun
Mateusz
Zieli?ski
V c Laureat oglnopolskiego konkursu ALFIK MATEMATYCZNY 2011
nagroda w postaci tygodniowego pobytu na obozie wypoczynkowo naukowym
3 miejsce w wojewdztwie ma?opolskim
21 miejsce w kraju
Agnieszka Bielak
Julian
Zieli?ski
III a Laureat oglnopolskiego konkursu ALFIK MATEMATYCZNY 2011
nagroda w postaci tygodniowego pobytu na obozie wypoczynkowo naukowym
4 miejsce w wojewdztwie ma?opolskim
35 miejsce w kraju
Ewa Dulewicz
Filip
Margul
IV b Wynik bardzo dobry w oglnopolskim konkursie ALFIK MATEMATYCZNY 2011
20 miejsce w wojewdztwie ma?opolskim
233 miejsce w kraju
Ewelina Szwed
Dariusz Piwowarski V b Wynik dobry w oglnopolskim konkursie ALFIK MATEMATYCZNY 2011
49 miejsce w wojewdztwie ma?opolskim
437 miejsce w kraju
Ewelina Szwed

Kiermasz przed?wi?teczny

W ostatnim przed?wi?tecznym tygodniu, tzn. w dniach 19 22 XII w ?wietlicy szkolnej odby?a si? wystawa prac wykonanych przez dzieci ucz?szczaj?ce do ?wietlicy po??czona z kiermaszem.

Czytaj więcej: Kiermasz przed?wi?teczny

22 grudnia 2011 roku uczniowie naszej szko?y wprowadzili ca?? spo?eczno?? w atmosfer? bliskich ju? ?wi?t Bo?ego Narodzenia prezentuj?c Bajkowe jase?ka, przygotowane pod opiek? siostry Jolanty Ko?lak i p. Anny Jakubek.

Czytaj więcej: Bajkowe jase?ka

Konkurs plastyczny na ozdob? choinkow?

Przed ?wi?tami w naszej szkole zosta? og?oszony konkurs na ozdob? choinkow?. Organizatorem konkursu by?a pani Beata Dimitrow. W konkursie bra?y udzia? I, II i III klasy. Prace mia?y by? wykonane dowoln? technik?. Liczy? si? pomys? i estetyka wykonanej pracy.

Czytaj więcej: Konkurs plastyczny na ozdob? choinkow?

ALFIK HUMANISTYCZNY

W dniu 14 grudnia 2011 roku uczniowie klas czwartych i pi?tych wzi?li udzia? w Oglnopolskim Konkursie ALFIK HUMANISTYCZNY.

Czytaj więcej: ALFIK HUMANISTYCZNY

Konkurs "Stworaki - warzywniaki"

Nasza szko?a ju? kolejny rok bierze udzia? w programie unijnym Owoce w szkole.W zwi?zku z tym na terenie szko?y prowadzi si? r?ne akcje maj?ce na celu promocj? zdrowego od?ywiania, a w szczeglno?ci propagowanie i "reklam?" warzyw i owocw a tak?e pokazanie konieczno?ci ich spo?ywania.

Czytaj więcej: Konkurs "Stworaki - warzywniaki"

Andrzejki w oddzia?ach przedszkolnych

Andrzejki s? wspania?? zabaw? a jednocze?nie okazj? do poznania tradycji i obrz?dw ludowych. Dzieci z niecierpliwo?ci? oczekuj? na dzie? pe?en tajemniczych wr?b i czarw.

Czytaj więcej: Andrzejki w oddzia?ach przedszkolnych

Witaminy zamiast nikotyny - akcja profilaktyczna

Tradycyjnie ju?, od wielu lat, w trzeci czwartek listopada, z okazji ?wiatowego Dnia Rzucania Palenia, w naszej szkole odbywa si? akcja profilaktyczna. W tym roku towarzyszy?o jej has?o: Witaminy zamiast nikotyny!

Czytaj więcej: Witaminy zamiast nikotyny - akcja profilaktyczna

?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia

?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia ustanowiono dok?adnie w setn? rocznic? powstania maskotki w 2002 roku. Wszystko zacz??o si? jednak du?o wcze?niej.

Czytaj więcej: ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia

Miko?ajki

W tym roku zima jako? nie ?pieszy si? z przyj?ciem, bo za oknem sceneria raczej wiosenna. Nasi uczniowie obawiali si? wiec troszk?, ?e i ?w. Miko?aj b?dzie mia? problemy z przyj?ciem do naszej szko?y.

Czytaj więcej: Miko?ajki

24 pa?dziernika 2011. Dzie? zacz?? si? zwyczajnie. Od rana trwa?y lekcje. Kto? dosta? szstk?, a kto? nie. Kogo? pochwali?a pani, a innemu musia?a wpisa? uwag?. Po drugiej przerwie, w sklepiku szkolnym tradycyjnie ju? sprzedano wszystkie p?czki. Dzie? jak co dzie?.

Czytaj więcej: Prbna ewakuacja szkoly

Andrzejki

Pod koniec listopada w naszej szkole odby?y si? Andrzejki.

Czytaj więcej: Andrzejki

Gminne obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci

11 LISTOPADA2011r. w 93 rocznic? ODZYSKANIA NIEPODLEG?O?CIw S?omnikach odby?y si? gminne uroczysto?ci.

Czytaj więcej: Gminne obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci

ALFIK MATEMATYCZNY

W dniu 23 listopada 2011 roku w naszej szkole odby?a si? XVIII edycja oglnopolskiego konkursu ALFIK MATEMATYCZNY.

Czytaj więcej: ALFIK MATEMATYCZNY

Przedstawienie z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci

10 listopada 2011 r.w przededniu narodowego ?wi?ta tj. 93 rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci w naszej szkole panowa?y nastroje patriotyczne.

Czytaj więcej: Przedstawienie z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci

Wyjazd na Targi Ksi??ki w Krakowie

XV Targi Ksi??ki w Krakowie 3 6 listopada 2011

Dnia 5 listopada 2011 w sobot? uczniowie ze szko?y podstawowej i gimnazjum wraz z nauczycielami bibliotekarzami wybrali si? na Targi Ksi??ki w Krakowie. Liczba mi?o?nikw ksi??ek zaskoczy?a wszystkich.

Czytaj więcej: Wyjazd na Targi Ksi??ki w Krakowie

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Dnia 19 pa?dziernika odby?a si? lekcja kole?e?ska o tematyce ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna dla klas I III.

Zosta?a przeprowadzona przez Pani? mgr Marzen? Malkowsk?, nauczyciela wychowania fizycznego Szko?y Podstawowej w S?omnikach. W pokazie pierwszej pomocy wzi?li udzia? nast?puj?cy uczniowie: Natalia Rerak, Diana Dydli?ska, Aleksandra G?sior, Ma?gorzata ?aba, Aleksandra Adamczyk, Aleksandra Prusak, Pawe? T?uszcz iBart?omiej Kurbiel.

Czytaj więcej: Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pokaz udzielania pierwszej pomocy

Dnia 18 pa?dziernika Szko?a Podstawowa w S?omnikach obchodzi?a ,,Odblaskowy Dzie?. W dniu tym odby? si? pokaz udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony przez pani? mgr Marzen? Malkowsk?, nauczyciela wychowania fizycznego Szko?y Podstawowej w S?omnikach. W pokazie wzi?li udzia? nast?puj?cy uczniowie: Natalia Rerak, Diana Dydli?ska, Aleksandra G?sior, Ma?gorzata ?aba, Aleksandra Adamczyk, Aleksandra Prusak, Pawe? T?uszcz i Bart?omiej Kurbiel.

Czytaj więcej: Pokaz udzielania pierwszej pomocy

Mistrzostwa Gminne Lekkoatletyczne w Prandocinie

W dniu 27 wrze?nia odby?y si? Mistrzostwa Gminne Lekkoatletyczne w Prandocinie, w kategorii: Lekkoatletyczna sztafeta biegowa dziewcz?t i ch?opcw klas IV VI.

Nasz? szko?? reprezentowa?y nat?puj?ce uczennice: Martyna Sochacka, Aleksandra Wolny, Emilia Dulewicz, Maria Jednaka, Klaudia Trafia?, WeronikaPrzecherska, Patrycja Bielak, Maria Zaranek i Karolina Udziela oraz uczniowie: Dawid Dryja, Dawid Warcho?, Karol Kopci?ski, Rafa? Jag?a, Mateusz Wyjad?owski, Kacper Kolano, Adrian Jasiwka i JakubZygmuntowicz.

Czytaj więcej: Mistrzostwa Gminne Lekkoatletyczne w Prandocinie

Samorz?dowy konkurs "B?d? widoczny, b?d? bezpieczny"

20 pa?dziernika w ramach projektu "Odblaskowa szko?a" uczniowie klas IV - VI wzi?li udzia? w konkursie zorganizowanym przez Samorz?d Uczniowski pod opiek? p. E. Kiwior celem, ktrego by?o zach?cenie wszystkich do noszenia odblaskw.

Czytaj więcej: Samorz?dowy konkurs "B?d? widoczny, b?d? bezpieczny"

Hallowen

W pi?tek 28 pa?dziernika korytarz III pi?tra uleg? ca?kowitej przemianie. Zago?ci?y na nim bowiem duchy i dyniowe stwory.

Czytaj więcej: Hallowen

Odblaskowy dzie?

Wtorek 18 pa?dziernika 2011 r?ni? si? od innych szkolnych dni. Wtedy bowiem mia? miejsce Dzie? Odblaskowy.

Czytaj więcej: Odblaskowy dzie?

?lubowanie klas pierwszych

Dnia 12 pa?dziernika 2011 r. odby?o si? uroczyste ?lubowanie uczniw klas pierwszych Szko?y Podstawowej w S?omnikach.

Czytaj więcej: ?lubowanie klas pierwszych

Ma?opolski Konkurs Matematyczny

Dnia 20 pa?dziernika odby? si? w naszej szkole etap szkolny Ma?opolskiego Konkursu Matematycznego. W konkursie wzi?li udzia? uczniowie z klas V i VI.

Czytaj więcej: Ma?opolski Konkurs Matematyczny

Dzie? Edukacji Narodowej

Raz do roku w pa?dzierniku
kiedy lec? li?cie z drzew
inny nastrj w korytarzach
ze ?wietlicy p?ynie ?piew

14 pa?dziernika to szczeglna data, w tym dniu bowiem maja swoje ?wi?to wszyscy nauczyciele i pracownicy szko?y.

Czytaj więcej: Dzie? Edukacji Narodowej

Wybory do SU

29 wrze?nia uczniowie z klas IV VI mieli mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w corocznych wyborach do Samorz?du Uczniowskiego Szko?y Podstawowej.

Czytaj więcej: Wybory do SU

Wizyta przedstawicieli policji w szkole

W ramach projektu Odblaskowa szko?a w dniu 5 pa?dziernika 2011 r. w Szkole Podstawowej w S?omnikach go?cili przedstawiciele Policji z Wydzia?u Ruchu Drogowego Komendy Wojewdzkiej w Krakowie.

Czytaj więcej: Wizyta przedstawicieli policji w szkole

Konkurs "Odblaskowa szko?a"

W bie??cym roku szkolnym Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach zg?osi?a si? do II edycji konkursu Odblaskowa Szko?a, ktrego organizatorami s? min. Ma?opolska Wojewdzka Rada Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego, Wydzia? Ruchu Drogowego Komendy Wojewdzkiej Policji w Krakowie oraz Ma?opolskie Kuratorium O?wiaty.

Czytaj więcej: Konkurs "Odblaskowa szko?a"