"Nie jeste?my wielb??dami"

Wyniki pomiaru wagi plecaków

Rok szkolny 2012/2013

 

Ci??ar szkolnego plecaka nie mo?e przekracza? 10% wagi cia?a dziecka, o ile ucze? ma uko?czy? szko?? bez powa?nych wad kr?gos?upa i stawów. Dopiero ucze? 13-letni mo?e d?wiga? ci??ar stanowi?cy 15% wagi cia?a. Je?li plecak zwisa z pleców i dziecko si? pochyla, waga plecaka odczuwana przez organizm wzrasta o 60%. Je?li plecak ma kó?ka - wymusza skrzywienie cia?a i nierównomierne obci??enie kr?gos?upa.

W ramach akcji „Nie jeste?my wielb??dami” w Szkole Podstawowej im Kazimierza Wielkiego w dniach 14 – 15. 11 2013 odby?a si? akcja wa?enia plecaków. Poprzedzona by?a ona pogadankami przeprowadzanymi wcze?niej w klasach, podczas których wychowawcy zwracali uwag? na to, jak prawid?owo spakowa? plecak i jakie przedmioty nie powinny si? w nim znale??.

Czytaj więcej: "Nie jeste?my wielb??dami"