Realizacja zada? w ramach ZPB


Szko?a posiada certyfikat "Szko?y Promuj?cej Bezpiecze?stwo"

 

W ramach Zintegrowanej Polityki Bezpiecze?stwa

w roku szkolnym 2016/2017

zrealizowano zadania:

W ramach Zintegrowanej Polityki Bezpiecze?stwa

w roku szkolnym 2015/2016

realizowano zadania:


Bezpieczne wakacje 2016

Spotkanie z policjantem

Bezpieczniki TAURONA - W??cz dla dobra dziecka

Pierwszy Mail. Bezpiecze?stwo w Internecie

Spotkanie z Neciem

Zwyci?stwo w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie i Pierwszej Pomocy

Bicie, czas z tym sko?czy? - kampania spo?eczna Rzecznika Praw Dziecka

Tydzie? z Prawami Dziecka w naszej szkole

Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu

Warsztaty profilaktyczne "CUDER"

Certyfikat "Szko?a Promuj?ca Bezpiecze?stwo"

Dopalacze - rodzicu chro? swoje dziecko.


W ramach Zintegrowanej Polityki Bezpiecze?stwa

w roku szkolnym 2014/2015

realizowano zadania: 

W ramach Zintegrowanej Polityki Bezpiecze?stwa szko?a przyst?pi?a do programu „Szko?a Promuj?ca Bezpiecze?stwo”

Odby?y si? spotkania uczniów z policjantami.

Realizacja programu „Klub Bezpiecznego Puchatka” w klasach pierwszych

Realizacja programu „Bezpiecze?stwo i mobilno?? dla wszystkich z Renault”

Odby?a si? próbna ewakuacja na wypadek zagro?enia

Podczas zabawy andrzejkowej przeprowadzono akcj? odblaskow?

Przeprowadzono konkurs „Ha?as –Twój wróg”

Uczennice naszej szko?y zaj??y II miejsce w „Powiatowym konkursie o krwiodawstwie i pierwszej pomocy”

Realizowany jest program „Bezpieczne w?drówki od grosika do z?otówki” w klasach drugich

Bezpiecze?stwo dzieci online

Wa?ne lekcje

Odby?o si? spotkanie partnerów w ramach projektu Szko?a Promuj?ca Bezpiecze?stwo

Spotkanie przedszkolaków z Neciem

Apel podsumowuj?cy I okres w klasach I – III – bezpiecze?stwo podczas ferii, a szczególnie bezpiecze?stwo najm?odszych u?ytkowników w sieci

W ramach Dni Bezpiecznego Internetu zorganizowano zaj?cia o zagro?eniach w sieci. Wykorzystano i omówiono dost?pne filmy edukacyjne:

Oddzia?y przedszkolne – „Mój przyjaciel Necio”

Klasy pierwsze – „Owce w sieci”

Klasy drugie i trzecie - Kreskówka "Sieciaki"

Klasy czwarte – „3…2…1… Internet”

Klasy pi?te – „Lekcja bezpiecze?stwa”

Klasy szóste – „Gdzie jest Mimi?”

Spotkanie z s?dzi? Ann? Mari? Weso?owsk?

Dzie? Zdrowego Od?ywiania

Konkurs "Nasza szko?a, bezpieczna szko?a"

Trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu na prezentacj? multimedialn? "?wiadomy ucze? - zdrowy doros?y"

- informacje o konkursie - pobierz

- wyniki konkursu - pobierz