Projekt w ramach EFS POKL

Projekt wspó?finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Indywidualizacja nauczania i wychowania w szko?ach, dla których organem prowadz?cym
 jest Gmina S?omniki

 

W ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytetu IX, Dzia?ania 9.1., Poddzia?ania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dost?pie do edukacji oraz zmniejszanie ró?nic w jako?ci us?ug edukacyjnych”
Gmina S?omniki realizuje projekt dla uczniów 6 szkó? podstawowych na terenie gminy S?omniki tj.

  •  Szko?a Podstawowa w Zespole Szkó? im. Tadeusza Ko?ciuszki w Nied?wiedziu.
  •  Szko?a Podstawowa w Zespole Szkó? im. ?w. Jadwigi Królowej w Prandocinie.
  •  Szko?a Podstawowa w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach.
  •  Szko?a Podstawowa w Zespole Szkó? im. Stanis?awa Wyspia?skiego w Waganowicach.
  •  Szko?a Podstawowa w Zespole Szkó? im. Jana Paw?a II Smrokowie.
  •  Szko?a Podstawowa w Kacicach.

Okres realizacji projektu: 2012-01-01 do 2013-06-30

Warto?? dofinansowania: 225 701,05 PLN

Celem g?ównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizacj? procesu kszta?cenia dzieci z klas I-III w szko?ach podstawowych z terenu gminy S?omniki.

Cele szczegó?owe, które zostan? osi?gni?te dzi?ki realizacji projektu to:

  • Zapewnienie dzieciom obj?tych wsparciem w ramach projektu odpowiedniej oferty zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i mo?liwo?ciami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie realizacji projektu.
  • Stworzenie warunków w szko?ach obj?tych projektem, umo?liwiaj?cych i wspomagaj?cych indywidualn? prac? nauczyciela z uczniem, poprzez wyposa?enie bazy szko?y w niezb?dne materia?y dydaktyczne w okresie realizacji projektu.
  • Zminimalizowanie specyficznych trudno?ci w uczeniu si? uczniów.
  • Rozwój zainteresowa? uczniów zdolnych.                                                                                                     

Za??czniki:

Regulamin rekrutacji

Za??czniki do Regulaminu rekrutacji

 Projekt "Indywidualizacja nauczania i wychowania w szko?ach, dla których organem prowadz?cym jest Gmina S?omniki" finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego