Projekt w ramach EFS POKL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach, dla których organem prowadzącym
 jest Gmina Słomniki

 

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1., Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
Gmina Słomniki realizuje projekt dla uczniów 6 szkół podstawowych na terenie gminy Słomniki tj.

  •  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu.
  •  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie.
  •  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach.
  •  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach.
  •  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II Smrokowie.
  •  Szkoła Podstawowa w Kacicach.

Okres realizacji projektu: 2012-01-01 do 2013-06-30

Wartość dofinansowania: 225 701,05 PLN

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych z terenu gminy Słomniki.

Cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to:

  • Zapewnienie dzieciom objętych wsparciem w ramach projektu odpowiedniej oferty zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie realizacji projektu.
  • Stworzenie warunków w szkołach objętych projektem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie realizacji projektu.
  • Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się uczniów.
  • Rozwój zainteresowań uczniów zdolnych.                                                                                                     

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Załączniki do Regulaminu rekrutacji

 Projekt "Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki" finansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego