Program „Bezpieczne w?drówki. Od grosika do z?otówki” adresowany jest do uczniów klas II i III szko?y podstawowej. Propozycje zawarte w programie stanowi? unikaln? na polskim rynku edukacyjnym ofert? wzbogacaj?c? do?wiadczenia dzieci o wiedz? i umiej?tno?ci przydatne we wspó?czesnym ?wiecie jako pocz?tek edukacji ekonomicznej najm?odszych. Tematyka projektu koncentruje si? wokó? podstawowych poj?? o pieni?dzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieni?dzy, oszcz?dzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania ró?nych ryzyk.

G?ówne cele programu:

  • nabycie umiej?tno?ci zachowa? w sytuacjach podwy?szonego ryzyka i niebezpiecze?stw, 
  • nabycie przez dzieci umiej?tno?ci gospodarowania pieni?dzmi w obszarach: zarabiania, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszcz?dzaniu,
  • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarze? ze szczególnym uwzgl?dnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowa?.

  Program „Bezpieczne w?drówki. Od grosika do z?otówki” zosta? skonstruowany tak, by sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kszta?towania umiej?tno?ci i postaw uczniów by? dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywno?ci dzieci.
Podejmowane w ramach programu dzia?ania maj? na celu rozbudzenie ciekawo?ci poznawczej uczniów oraz nabycie przez nich praktycznych umiej?tno?ci w mi?ej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonuj? zadania o ró?nym stopniu trudno?ci, a w efekcie rozwijaj? samodzielno?? w podejmowaniu decyzji finansowych, umacniaj? wiar? we w?asne si?y i mo?liwo?ci oraz s? zach?cane do realizacji zamierzonych celów.
   Zgodne z za?o?eniami nowej podstawy programowej tre?ci nauczania, zawarte w projekcie „Bezpieczne w?drówki”, obejmuj? edukacj? polonistyczn?, matematyczn?, przyrodniczo-zdrowotn?, spo?eczno-etyczn?, muzyczno-ruchow? oraz plastyczno-techniczn?. Dzi?ki temu nauczyciel, za zgod? dyrekcji i rodziców, mo?e w??czy? projekt w cykl kszta?cenia edukacji wczesnoszkolnej.
Realizacja projektu trwa 10 miesi?cy. Uczniowie odbywaj? podró? z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszcz?dzanie, w czasie której zdobywaj? okre?lone w danym miesi?cu umiej?tno?ci. Ka?dy z uczniów otrzymuje w?asny „Dziennik podró?y”, w którym dokumentuje realizacj? poszczególnych zada?.
    Wdra?anie programu jest równie? podstaw? do wspólnych dzia?a? rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracaj? do domu i prosz? opiekunów o rozmow? na temat zwi?zany z tre?ci? zaj??, umieszczony na naklejce, któr? otrzymuj?, np. „Porozmawiaj ze mn? o tym, jak bezpiecznie bawi? si? w domu i na dworze”.
    W trakcie podró?y jest te? czas, w którym rodzice pe?ni? rol? konsultantów i w ci?gu 14 dni dokonuj? analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszcz?dza najlepiej. Wnioski z tych obserwacji stanowi? baz? do dalszej pracy nauczyciela i uczniów. Podró?uj?c po Galaktyce Oszcz?dzania opracowuj? strategie dzia?a?, aby nie da? si? wci?gn?? do czarnej dziury, która poch?ania wszystkie finanse.

Tekst: E. Doniec