Pokazy naukowe dla dzieci

    W marcu bie??cego roku do klas I – III oraz oddzia?ów przedszkolnych w naszej szkole zawita?a FIZYKA DLA SMYKA. By?y to zaj?cia dotycz?ce d?wi?ku. Dzieci mog?y si? dowiedzie? co to jest d?wi?k, co go przenosi.

    Pod okiem fachowca wywo?a?y burz? i zbada?y zjawisko rezonansu akustycznego. Uruchomi?y pomp? pró?niow?, ?eby zobaczy? co pozostaje po wypompowaniu powietrza. Dowiedzia?y si? dlaczego mo?emy dzwoni? do cioci z Australii w czasie rzeczywistym. Dzi?ki tajemniczemu urz?dzeniu dzieci zamieni?y si? w policjantów i dowiedzia?y si? jak dzia?a pods?uch. Pozna?y dzia?anie sonometru by sprawdzi? nat??enie d?wi?ku.

Czytaj więcej: Pokazy naukowe dla dzieci

   Prosimy o zapoznanie si? Rodziców, Opiekunów, Nauczycieli z informacjami dotycz?cymi bezpiecze?stwa m?odzie?y podczas korzystania z sieci Internet.

List Rzecznika Praw Dziecka - kliknij

List Minister Edukacji Narodowej - kliknij

Imieniny Kazimierza

         Có? si? wydarzy?o zacni moi Pa?stwo dnia pami?tnego 21 marca 2017 r.? Oto przez S?omniki jecha?a karoca z?ota, w tej karocy Ja?nie Pan – mi?o?ciwie nam panuj?cy król Kazimierz Wielki. Jecha? ten zacny król do Niepo?omic, do swego zamku my?liwskiego, aby tam hucznie obchodzi? swe imieniny. Jecha?, ale nie dojecha?, bo oto dyszel si? po?ama?, konie si? rozpierzch?y i Mi?o?ciwy Pan nie mia? wyj?cia i musia? ten dzie? sp?dzi? w naszej szkole, gdzie gawied? uczniowska przygotowa?a mu takie urodziny, ?e hej!

Czytaj więcej: Imieniny Kazimierza

Konkurs "Co wiesz o patronie?"

    17 marca odby? si? konkurs historyczny pt. „Co wiesz o patronie?”. Wzi??o w nim udzia? 19 uczniów klas 5 i 6. Konkursowe  zmagania rozpocz??a ciep?ym s?owem pani wicedyrektor Gra?yna Dubiel. Wszystkim ?yczy?a szcz??cia. Uczniowie w przeci?gu 45 minut rozwi?zywali test. Najlepsza okaza?a si? Magdalena Natkaniec z klasy 5b. Drugie miejsce ex aequo zaj?li: Maja Pokrzywi?ska, Zofia Sikorska i Piotr Natkaniec a trzecie miejsce Oliwia Ciszewska. Dyplomy i nagrody wr?czy? sam Kazimierz Wielki, który nakaza? tak?e nagrodzi? zwyci?zców ocen? celuj?c? z historii. Gratulujemy!

Czytaj więcej: Konkurs "Co wiesz o patronie?"

Polubi? histori?

   Uczniowie klas czwartych bior? udzia? w cyklu lekcji pt. „Polubi? histori?”. W trakcie zaj?? przebierali si? i wcielali si? w staro?ytnych Hellenów. Byli aktorami greckimi, chórzystami, cz?onkami korowodu ?wi?tuj?cego Wielkie Djonizje a tak?e widowni? teatraln?. Uczyli si? w jaki sposób powsta? teatr. Tworzyli tak?e w?asnor?cznie panteon bogów greckich. Wysz?o im to rewelacyjnie. Przed nimi jeszcze kilka takich nietypowych zaj??.

Czytaj więcej: Polubi? histori?

Wiosenna ?wietlica

   Wiosna nadesz?a nie tylko w kalendarzu ale tak?e rozkwit?a palet? barw w szkolnej ?wietlicy.

   Dzi?ki pracy wszystkich „ ?wietliczków ” zrobi?o si? naprawd? kolorowo i wiosennie.

  Pojawi?y si? barwne motyle, kwiaty, ptaki, a z ukrycia wysz?y czerwone biedronki....ma?o tego, przyp?yn??y równie? kolorowe ryby aby ubarwia? okna ?wietlicy. Ka?dy kto nas odwiedzi mo?e podziwia? t? wiosenn? gr? kolorów.

Czytaj więcej: Wiosenna ?wietlica

Dzie? Pami?ci o ?o?nierzach Wykl?tych

  2 marca 2017 roku by? Dniem Pami?ci o ?o?nierzach Wykl?tych. Spo?eczno?? uczniowska mia?a okazj? uczestniczy? w spotkaniu, przybli?aj?cym temat losów ?o?nierzy AK w rzeczywisto?ci powojennej, okre?lany przez niektórych jako kontrowersyjny. Historia mo?e i bywa czasem kontrowersyjna, co nie zwalnia nas z mo?liwo?ci  pomijania faktów, które by? mo?e nie s? zbyt chwalebne dla Pa?stwa Polskiego. Pami?? o ?o?nierzach Wykl?tych jest pami?ci?  o ludziach, dla których cena wolno?ci i narodowej to?samo?ci by?a wy?sza od ceny ?ycia.

Czytaj więcej: Dzie? Pami?ci o ?o?nierzach Wykl?tych

Dziewcz?ta na medal

   Mi?o nam poinformowa?, ?e dziewcz?ta ze Szko?y Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach godnie reprezentowa?y nasz? gmin? na Mistrzostwach Powiatu w ?wi?tnikach Górnych zajmuj?c nie tylko miejsca medalowe ale prezentuj?c si? jako dobre technicznie, zgrane i stosuj?ce zasady fair play zawodniczki.

Czytaj więcej: Dziewcz?ta na medal

Ortograficzne szranki

    21 lutego  obchodzony jest Mi?dzynarodowy Dzie? J?zyka Ojczystego. Z tej to okazji w naszej szkole odby? si? Szkolny Konkurs Ortograficzny ,,O Pióro Henryka Sienkiewicza”.  W ortograficzne szranki stan?li uczniowie klas IV – VI, którzy pod dyktando nauczyciela – polonisty pisali s??nisty tekst o perypetiach Henryka Sienkiewicza na Czarnym L?dzie, ,,naje?ony” pu?apkami ortograficznymi i interpunkcyjnymi.

Czytaj więcej: Ortograficzne szranki

Szalone liczby

Je?eli lubisz rozwi?zywa? zadania na komputerze, chcesz jak najlepiej przygotowa? si? do klasówki z matematyki skorzystaj z portalu

SZALONE LICZBY

Walentynki 2017

   Dzie? ?w. Walentego wypada? w tym roku tu? po feriach, dlatego ,,samorz?dowe pocztylionki” mia?y pe?ne r?ce pracy dostarczaj?c mi?e przesy?ki, których jak zwykle by?o bardzo wiele. Cieszy fakt, ?e uczniowie naszej szko?y tak ch?tnie i licznie obdarowuj? si? wyrazami przyja?ni i sympatii.

Czytaj więcej: Walentynki 2017

UWAGA

Zmiana rachunku bankowego Rady Rodziców

   W zwi?zku ze znacznym wzrostem kosztów prowadzenia rachunku w Banku Pocztowym od dnia 4 stycznia 2017r. zosta? otwarty bezp?atny rachunek „SKO konto dla Rady Rodziców” w Banku PKO BP Oddzia? 1 W Miechowie ul. H. Sienkiewicza 27

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

16 1020 2892 0000 5102 0628 3875

Czytaj więcej: Zmiana rachunku bankowego Rady Rodziców

REFORMA EDUKACJI

Szanowni Rodzice

Zach?camy do zapoznania si? z za?o?eniami czekaj?cej nas wszystkich reformy edukacji.

Szczegó?owe informacje na ten temat znajd? Pa?stwo pod  adresem:

 www.reformaedukacji.men.gov.pl


Bezpiecznie Tu i Tam

    7 lutego obchodzili?my Dzie? Bezpiecznego Internetu pod has?em „Razem zmieniamy Internet na lepsze”. Z tej okazji zach?camy Pa?stwa do udzia?u w bezp?atnym kursie internetowym Fundacji Orange "Bezpiecznie tu i tam. Podaj dziecku r?k? w sieci”. 

Czytaj więcej: Bezpiecznie Tu i Tam

Dzie? Bezpiecznego Internetu 2017

     7 lutego 2017 obchodzimy Dzie? Bezpiecznego Internetu. W tym roku obchodom towarzyszy has?o „Razem zmieniamy Internet na lepsze”.

Czytaj więcej: Dzie? Bezpiecznego Internetu 2017

Bal karnawa?owy w klasach 0 - III

   Tu? przed feriami odby?a si? zabawa karnawa?owa dla uczniów klas 0-III. Dzieci w tym dniu przyby?y do szko?y we wspania?ych strojach  przygotowanych specjalnie na t? okazj?. Bardzo ch?tnie uczestniczy?y w zabawach i konkursach zorganizowanych przez  zaproszone animatorki.  Nie zabrak?o równie? ta?ców i pl?sów przy d?wi?kach znanych przebojów. Po zako?czonej zabawie wszyscy z ochot? udali si? na s?odki  pocz?stunek.

Czytaj więcej: Bal karnawa?owy w klasach 0 - III

Dzie? Babci i Dzie? Dziadka w oddzia?ach 0a i 0b

Có? dam Babci i Dziadkowi?

Jestem w rozterce…

Kwiat kolorowy?

Czerwone serce?

W Dniu ?wi?ta Babci i ?wi?ta Dziadka, w chwili radosnej,

Dam Im s?oneczko na ca?? wiosn?.

   Dzie? Babci i Dzie? Dziadka to ?wi?to, w którym ma?e i du?e dzieci dzi?kuj? swoim babciom i dziadkom za ich mi?o??, dobro? i cierpliwo??. Dnia 27 stycznia 2017roku, w pi?knie udekorowanej sali odby?o si? uroczyste spotkanie dzieci z oddzia?ów 0A i 0B ze swoimi Babciami i Dziadkami.

Czytaj więcej: Dzie? Babci i Dzie? Dziadka w oddzia?ach 0a i 0b

Dzie? Babci i Dzie? Dziadka w klasach trzecich

   23 stycznia klasy trzecie Szko?y Podstawowej wraz z wychowawczyniami przygotowa?y dla swoich Bab? i Dziadków wyj?tkowe przedstawienie. Zaproszeni go?cie wype?nili sal? po brzegi. Ze wzruszeniem  s?uchali przygotowanych przez swoich wnuków wierszy i piosenek, w których wyra?a?y swoj? mi?o?? i szacunek do Dziadków. Na zako?czenie dzieci wr?czy?y samodzielnie wykonane portrety oraz zaprosi?y mi?ych go?ci na wspólny , s?odki pocz?stunek.

Czytaj więcej: Dzie? Babci i Dzie? Dziadka w klasach trzecich

   Cz?onkowie Ko?a Historycznego wraz z uczniami szko?y podstawowej i gimnazjum przygotowali z okazji Dnia Pami?ci Ofiar Holocaustu, niezwyk?? wystaw?. Wystawa sk?ada?a si? z prac przygotowanych przez uczniów, by?y to plakaty i albumy w których wyj?tkowo delikatnie i z wyczuciem dotkn?li sprawy zag?ady ?ydów w niemieckich obozach koncentracyjnych. Prawie na ka?dej pracy znalaz?o si? kilka s?ów od  autorów. Podzielili si? oni swoimi odczuciami po zetkni?ciu si? z tym okrutnym faktem historycznym.

Czytaj więcej: 27 stycznia – Dzie? Pami?ci Ofiar Holocaustu

Czy wierzy? w ?wi?tego Miko?aja?

    Na pocz?tku ca?ego przedsi?wzi?cia stan?? dylemat, który pojawia si? co roku w okolicach 6 grudnia zarówno u doros?ych jak i u dzieci: czy wierzy? w ?wi?tego Miko?aja? A mo?e ju? z tego wyro?li?my i pora, aby i nasze dzieci z tego wyros?y? I w?a?nie takie rozmowy i pytania równie? moich w?asnych dzieci przypomnia?y mi o starej ksi??ce Zofii Kossak, któr? czyta?am jeszcze sama b?d?c dzieckiem, zatytu?owanej Szale?cy Bo?y.

Czytaj więcej: Czy wierzy? w ?wi?tego Miko?aja?

   5 stycznia 2016 roku w dzie? poprzedzaj?cy ?wi?to Objawienia Pa?skiego - Trzech Króli - dzieci z Oddzia?ów Przedszkolnych „Motylki” i „Skrzaty” oraz z grup 0A i 0B zorganizowa?y Orszak Trzech Króli. W ten sposób tak?e i my w??czyli?my si? w t? pi?kn? inicjatyw? swym zasi?giem obejmuj?c? ponad 500 miejscowo?ci w Polsce.

Czytaj więcej: Orszak Trzech Króli

Inscenizacja "Prosz? pa?stwa, oto Rok..."

          Dnia 4 stycznia 2017 r. uczniowie klasy II a zaprezentowali m?odszym kolegom z oddzia?ów przedszkolnych inscenizacj? Agnieszki Fr?czek pt. „Prosz? pa?stwa, oto Rok…”

Czytaj więcej: Inscenizacja "Prosz? pa?stwa, oto Rok..."

Ma?opolskie tradycje bo?onarodzeniowe

   Uczniowie klasy 6b przygotowali specjaln? gazetk? tu? przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia. Zg??bili temat tradycji bo?onarodzeniowych i postanowili przygotowa? na ten temat dodatkowe wiadomo?ci, którymi zapragn?li si? podzieli? z uczniami ca?ej szko?y. Na ich pracach pojawi?y si? wiadomo?ci o pierwszej gwiazdce, pustym miejscu przy stole wigilijnym, ubieraniu choinki, ?piewaniu kol?d a nawet o tym co robiono dawniej z resztkami po wigilii.

Czytaj więcej: Ma?opolskie tradycje bo?onarodzeniowe

    22 grudnia 2016 r. odby? si? ?wi?teczny Koncert Kol?d i Pastora?ek w wykonaniu uczniów Szko?y Muzycznej I stopnia w S?omnikach.

   Podczas uroczystego koncertu swoje umiej?tno?ci i talenty, zaprezentowali zarówno soli?ci, jak te? duety, tria, a tak?e zespo?y instrumentalne oraz chór szkolny. Ca?? uroczysto?? poprowadzi?a p. Marta Krawczyk – nauczyciel szko?y muzycznej.

Czytaj więcej: ?wi?teczny Koncert Kol?d w wykonaniu uczniów Szko?y Muzycznej I stopnia w S?omnikach

Jase?ka "Trzej M?drcy i ch?opiec"

  Ze ?wi?tami Bo?ego Narodzenia wi??e si? wiele pi?knych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bo?ym Narodzeniu zwanych Jase?kami.

   W ?wi?teczn? atmosfer? wprowadzili nas uczniowie klas III, IV i VI, którzy przygotowali przedstawienie jase?kowe pt: „Trzej M?drcy i ch?opiec”, pod kierunkiem s. Jolanty Ko?lak. Zaprezentowali je w ?rod? - 21 grudnia dwukrotnie, dla m?odszej i starszej grupy wiekowej. Tegoroczne Jase?ka przypomnia?y wszystkim, ?e ka?de dobro, którym dzielimy si? z lud?mi jest tak?e darem sk?adanym samemu Jezusowi.

Czytaj więcej: Jase?ka "Trzej M?drcy i ch?opiec"

Przedstawienie "K?opoty Miko?aja"

  Tu? przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia, Szkolne Ko?o Wolontariatu zorganizowa?o akcj? pod has?em "Zabawka marze?". Jest to ju? czwarta edycja tego programu. M?odzie? gimnazjalna, przy wsparciu najm?odszych wolontariuszy z klasy VI,  przygotowa?a spektakl pt. "K?opoty Miko?aja ".  Tym razem rodzina ?wi?tego, wraz z anio?kami i krasnalami, prze?y?a prawdziwe chwile grozy - w czasie podró?y skradziono im worek z prezentami dla dzieci. Na szcz??cie bystry zaj?czek pomóg? rozwi?za? problem.

Czytaj więcej: Przedstawienie "K?opoty Miko?aja"

Jestem Mistrzem Logicznego My?lenia

     Po raz pierwszy uczniowie naszej szko?y mieli mo?liwo?? wzi?? udzia? w Mi?dzyszkolnym Konkursie Matematycznym "Jestem Mistrzem Logicznego My?lenia" organizowanym przez Szko?? Podstawow? im. ?w. Franciszka z Asy?u w Poskwitowie.

Czytaj więcej: Jestem Mistrzem Logicznego My?lenia

?wi?teczny konkurs plastyczny

   Na pocz?tku grudnia ?wietlica szkolna og?osi?a konkurs plastyczny dla klas I – III Szko?y Podstawowej.

   Tematem konkursu by?y ozdoby choinkowe i kartki ?wi?teczne. Konkurs cieszy? si? du?ym zainteresowaniem. Przygotowane przez dzieci kartki i ozdoby ?wi?teczne by?y bardzo pomys?owe i oryginalne. Wytypowanie najpi?kniejszych prac by?o dla jury nie lada wyzwaniem.

Czytaj więcej: ?wi?teczny konkurs plastyczny

Mi?dzyfilialny Konkurs Plastyczny "Sienkiewicz ba?niami malowany"

  

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie wraz z czterema filiami: w Miechowie, Nowej Hucie, Proszowicach i S?omnikach zorganizowa?a Mi?dzyfilialny Konkurs Plastyczny na projekt ok?adki do ba?ni Henryka Sienkiewicza, który skierowany zosta? do uczniów klas IV – VI szko?y podstawowej.

Czytaj więcej: Mi?dzyfilialny Konkurs Plastyczny "Sienkiewicz ba?niami malowany"

Marzycielska Poczta


  Bo?e Narodzenie to magiczny czas sk?adania ?ycze? i obdarowywania si? prezentami. Najcenniejszymi podarkami wcale nie musz? by? kosztowne przedmioty.

  Nasze dzieci przekona?y si?, ?e mo?na kogo? obdarowa? prezentem, który nic nie kosztuje, a którego znaczenia nie sposób przeceni?.

Czytaj więcej: Marzycielska Poczta

     Tradycj? naszej szko?y sta? si? ju? coroczny Maraton Pisania Listów.

      Tym razem ( ju? po raz pi?ty)  w drugim tygodniu grudnia 2016 uczniowie z klas IV – VI  pisali r?cznie listy w obronie  Johana Tetrissy – indonezyjskiego nauczyciela, który  przebywa obecnie w wi?zieniu.  Zosta? on skazany za publiczne  pokazanie flagi podczas pokojowej, tanecznej demonstracji przed pa?acem indonezyjskiego prezydenta. Za to dzia?anie zosta? skazany na 15 lat wi?zienia. Nasi uczniowie w obronie tego nauczyciela napisali a?  240 listów w bibliotece i w ?wietlicy szkolnej. 

Czytaj więcej: ,,Razem mamy si??, mo?emy zmieni? ?wiat” – Maraton Pisania Listów

Szkolne miko?ajki 2016

  

   Tradycyjnie 6 grudnia w naszej szkole pojawi? si? wyj?tkowy, d?ugo wyczekiwany go??- ?wi?ty Miko?aj w towarzystwie uroczych ?nie?ynek. Mili go?cie obdarowali s?odkimi upominkami wszystkich uczniów,  nauczycieli i pracowników szko?y. W  zamian za ?akocie, dzieci ofiarowa?y p?yn?ce prosto z serca piosenki i wiersze o tematyce zimowo – ?wi?tecznej.   

Czytaj więcej: Szkolne miko?ajki 2016

?w. Miko?aj w oddzia?ach przedszkolnych

  6 grudnia do oddzia?ów przedszkolnych przyby? tajemniczy go??. Wszystkie dzieci rozpozna?y w nim ?w. Miko?aja. W oddzia?ach 0A i 0B ju? wcze?niej przygotowano si? na to spotkanie. W obecno?ci ?w. Miko?aja zaprezentowano wiersze i piosenki. Po powitaniu ?w. Miko?aj rozpakowa? przyniesiony worek i rozda? przygotowane przez elfy prezenty.

Czytaj więcej: ?w. Miko?aj w oddzia?ach przedszkolnych

„Kiedy pomagamy innym,

pomagamy sobie, poniewa?

wszelkie dobro, które dajemy,

 zatacza ko?o i wraca do nas”

Flora Edwards

     Ju? kolejny rok w naszej szkole zbierane s? zakr?tki. Podobnie jak poprzednio przeka?emy je na potrzeby Bartusia Sarana. Rodzina ch?opca, który cierpi na wielonarz?dowe pora?enie mózgowe, zbiera pieni?dze na zakup specjalistycznego sprz?tu do nauki chodzenia.

    Obok gabinetu pedagoga powsta?o w naszej szkole specjalne miejsce, w którym gromadzimy zakr?tki.

     Zach?camy wszystkich uczniów do przy??czenia si? do naszej akcji.

Czytaj więcej: Zbiórka zakr?tek

?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia 2016

?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia ustanowiono w 2002 roku, w setn? rocznic? wyprodukowania tej uroczej zabawki. Dzie? Pluszowego Misia obchodzony jest 25 listopada - to sta?a data i co roku w naszej szkole, wspólnie z dzie?mi z oddzia?ów przedszkolnych ?wi?tujemy urodziny pluszowych misiów. A misie cz?sto s? bohaterami powie?ci, bajek, filmów i piosenek tak jak m.in. Kubu? Puchatek, Coralgol, Paddington, Mi? Uszatek, Yogi, Mój Brat Nied?wied?, Ma?y Mi?, Troskliwe Misie czy Gumisie.

Czytaj więcej: ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia 2016

Wyniki Ma?opolskiego Konkursu J?zyka Angielskiego

    Mi?o mi poinformowa?, ?e dwóch uczniów naszej szko?y: Mateusz Duliban z kl. VI a oraz Franciszek Paluch z kl. VI c  zakwalifikowa?o si? do etapu rejonowego Ma?opolskiego Konkursu J?zyka Angielskiego.

    Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!

                                                                                                                     Tekst: Monika Szczygie?

Konkurs recytatorski klas I - III - Jesie?

   29 listopada  wychowawcy ?wietlicy szkolnej zorganizowali konkurs recytatorski dla klas I-III. Tematem przewodnim by?a jesie?. Uczniowie wykazali si? nie tylko dobr?  pami?ci?, ale prawdziwym talentem aktorskim. Wielu przygotowa?o pi?kne kostiumy, które wprowadza?y nas w jesienn? atmosfer?. Konkurs cieszy? si? du?ym zainteresowaniem. Po d?ugich obradach jury wy?oni?o zwyci?zców.

Czytaj więcej: Konkurs recytatorski klas I - III - Jesie?

Obycie umila ?ycie

    Wiadomo, ?e obycie umila ?ycie, bo czy? nie jest mi?o i przyjemnie, gdy ucze? wchodz?c do szko?y ze szczerym u?miechem powie dzie? dobry pani na portierni lub nauczycielowi dy?uruj?cemu na korytarzu. A? trudno sobie wyobrazi?, ?e ten dzie? mo?e nie by? dobrym. Albo wychodz?c powie do widzenia… Nie ma w?tpliwo?ci, ?e ka?dy chce si? zobaczy? z tym uczniem na drugi dzie?. A jeszcze magia drzemi?ca w s?owach: prosz?, przepraszam i dzi?kuj?… Takie malutkie s?ówko, a ile mo?e nam za?atwi?, za?agodzi?, a nawet rozpromieni? ciep?em ponure dni.

Czytaj więcej: Obycie umila ?ycie

    28 listopada do naszej szko?y przyby? Pan Jan Marsza?ek, by?y górnik kopalni Halemba. Najpierw odwiedzi? oddzia?y przedszkolne. Naszego go?cia przywita?a wicedyrektor Gra?yna Dubiel.

     Pan J. Marsza?ek opowiada? dzieciom o trudnej, odpowiedzialnej pracy górnika, prezentowa? strój galowy, wyliczaj?c jego elementy. U?wiadomi? wszystkim co oznaczaj? kolory pióropuszy na czako czyli galowej czapce górnika. Po prezentacji dzieci odwa?nie zadawa?y go?ciowi pytania. Zainteresowa?a ich szabla, która jest rodzajem odznaczenia.

Czytaj więcej: Spotkanie z górnikiem

     Podobnie jak w roku ubieg?ym, zabaw? andrzejkow? dla uczniów klas I-III poprowadzili animatorzy. Zabawa odby?a si? w MGCK w S?omnikach. Dzieci wspaniale bawi?y si? przy d?wi?kach wspó?czesnej muzyki. Nie zabrak?o tradycyjnych wró?b i ciekawych konkursów. Zabawa trwa?a dwie godziny. Na koniec animatorki obdarowa?y prezentami ka?dego uczestnika. W doskona?ych nastrojach dzieci opuszcza?y Centrum Kultury. 

Czytaj więcej: Andrzejki dla uczniów klas 0 - III

Andrzejki - 23.11.2016

      W andrzejki zgodnie z tradycj? ?w. Andrzej uchyla r?bka tajemnicy wszystkim pragn?cym pozna?, jaka przysz?o?? czeka ich w uczuciach, zdrowiu, pracy. Od wieków m?ode panny zbiera?y si? wspólnie, aby  odkry? swoje przeznaczenie . Dzi? wró?ymy raczej dla zabawy i przyjemno?ci, mimo to w?ród uczniów  naszej szko?y ch?tnych do odkrywania swojej przysz?o?ci nie brakowa?o. W programie zabawy andrzejkowej dla klas 4-6 i uczniów szko?y muzycznej, przewidziano magiczne wró?by, które cieszy?y si? ogromn? popularno?ci?. Pomys?owo?? uczennic z klas szóstych w wyszukiwaniu sposobów, by pozna? swoj? przysz?o??, by?a niewyczerpana. 

Czytaj więcej: Andrzejki - 23.11.2016

Zdrowe kanapki

 23 listopada w grupach 0a i 0b na zaj?ciach edukacyjnych zaprojektowano i wykonano zdrowe, kolorowe, owocowo – warzywne kanapki. Wykonanie kanapek zosta?o poprzedzone omówieniem piramidy ?ywieniowej, zwracaniem uwagi na higien? przygotowywania i spo?ywania posi?ków. Przypomniano dobre maniery, czyli sawoir – vivre obowi?zuj?cy przy spo?ywaniu posi?ków. Poznawano ksi??ki kucharskie z potrawami dla dzieci.

Czytaj więcej: Zdrowe kanapki

?wiatowy Dzie? Rzucania Palenia

    Co roku w trzeci czwartek listopada, z inicjatywy ameryka?skiego dziennikarza Lynna Smitha, obchodzony jest ?wiatowy Dzie? Rzucania Palenia. Pomys?odawca tego dnia, dziennikarz, w 1974 roku zaapelowa? do czytelników swojej gazety, by przez jeden dzie? powstrzymali si? od palenia papierosów. Efekt by? zaskakuj?cy – a? 150 tysi?cy ludzi próbowa?o przez jedn? dob? wytrzyma? bez tej u?ywki. W nast?pnych latach akcja obj??a swoim zasi?giem ca?y ?wiat.

Czytaj więcej: ?wiatowy Dzie? Rzucania Palenia

Zwiedzanie Podziemi Rynku Krakowa

    Na kanwie ksi??ki dla m?odzie?y  o przygodach Kacpra Ryksa zrodzi? si? pomys?, aby zach?ci? uczniów klas IV-VI do pog??bienia wiedzy o ?redniowiecznym Krakowie. W listopadzie klasy V b oraz VI b odwiedzi?y „Podziemia Rynku Krakowskiego”. Schodz?c 4 metry pod powierzchni? rynku przenie?li?my si? w czasy ?redniowiecza. Zobaczyli?my, jak wygl?da?y ?redniowieczne drogi i domy. Mogli?my zwa?y? si? na ?redniowiecznej wadze. Odkryli?my tajemnic? bizantyjskiego medalionu. Po wyj?ciu z muzeum udali?my si? szlakiem obronno?ci poznaj?c histori? murów obronnych i Barbakanu.  Naszym przewodnikiem by?a pani Joanna Kuchta. Ju? w styczniu kolejne klasy rusz? na odkrywanie tajemnic ?redniowiecznego Krakowa.

Czytaj więcej: Zwiedzanie Podziemi Rynku Krakowa

Wycieczka klas czwartych do Krakowa

     Dnia 17 listopada bie??cego roku klasy 4a i 4b wraz ze swoimi wychowawcami: pani?  Katarzyn? Adamek -  Lepiarczyk i pani? Ew? Michalsk? - Kiwior wzi??y udzia?  w wycieczce do Krakowa.

   Celem wyjazdu by?a multimedialna wystawa obrazów holenderskiego malarza Vincenta van - Gogha oraz spacer ?ladami naszego patrona szko?y Kazimierza Wielkiego.

Czytaj więcej: Wycieczka klas czwartych do Krakowa

Gminne obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci 2016

11 listopada tradycyjnie rozpocz?li?my obchody ?wi?ta Odzyskania Niepodleg?o?ci uroczystym pochodem sprzed budynku MGCK w S?omnikach. W uroczysto?ci wzi?li udzia? Dyrektorzy, uczniowie i nauczyciele szkó? z terenu naszej gminy, jak równie? przedstawiciele instytucji i organizacji dzia?aj?cych w gminie S?omniki. Po uroczystej mszy ?w. w intencji Ojczyzny przy d?wi?kach pie?ni legionowych w wykonaniu orkiestry d?tej ECHO udali?my si? pod pami?tkowy obelisk, gdzie po wys?uchaniu hymnu pa?stwowego z?o?one zosta?y kwiaty.  

Czytaj więcej: Gminne obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci 2016

"11 listopada" - Dzie? inny ni? wszystkie

    7 listopada w naszej szkole odby?y si? obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci.  Oprócz zabaw interaktywnych przygotowanych dla uczniów klas od IV do VI cz?onkowie Ko?a Historycznego pod opiek? p. Moniki Judy-Cerek i  p. Katarzyny Adamek-Lepiarczyk przygotowa?y w przewi?zce przepi?kn? dekoracj? z okazji nadchodz?cego ?wi?ta. Na gazetce znalaz?y si? informacje dotycz?ce 11 listopada 1918 roku oraz prace uczniów klas szóstych przedstawiaj?ce sylwetk? Józefa Pi?sudskiego. Ca?o?? dope?nia?y jesienne brzozy i  krzy?e które mia?y przypomina? uczniom o bohaterach poleg?ych za nasz? ojczyzn?. W tle mo?na by?o us?ysze? patriotyczne pie?ni, które czyni?y ca?? wystaw? jeszcze wspanialsz?.

Czytaj więcej: "11 listopada" - Dzie? inny ni? wszystkie

Apel szkolny przed ?wi?tem Niepodleg?o?ci

Kilka dni przed ?wi?tem Odzyskania Niepodleg?o?ci przez Polsk? uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w spotkaniu, które mia?o przybli?y? im czasy zaborów i walki o wolno??. Tym razem nie by?o powa?nych przedstawie? i patetycznych wierszy. Koncepcja ca?o?ci pozwoli?a uczniom wcieli? si? w realia tamtych czasów. Ka?da klasa, zwana legionem, wykonywa?a okre?lone zadania i wype?nia?a rozkazy. Ca?o?? mia?a charakter zabaw interaktywnych, ale nie zabrak?o równie? najwa?niejszych momentów, które przybli?y?y uczniom fakty historyczne, mówi?ce o determinacji Polaków w drodze do wolno?ci.

Czytaj więcej: Apel szkolny przed ?wi?tem Niepodleg?o?ci

Dzie? Zdrowego ?ywienia - "?niadanie daje moc"

    8 listopada odby? si? w naszej szkole Dzie? Zdrowego ?ywienia pod has?em: „?niadanie Daje Moc”. Wzi?li w nim udzia? przedstawiciele klas trzecich. Uczniowie mieli za zadanie przygotowa? plakaty promuj?ce zdrowe ?niadanie, które daje energi? na ca?y dzie?, a nast?pnie przygotowa? produkty, które pomog? w zrealizowaniu takiego ?niadania. Ka?da klasa przygotowywa?a si? w pi?cioosobowych grupach. Dzieci stan??y na wysoko?ci zadania. Wzorowo ubrane do pracy w kuchni (fartuszki, chusteczki na g?owach) oraz z niezb?dnymi przyborami i produktami przyst?pi?y do realizacji zadania.

Czytaj więcej: Dzie? Zdrowego ?ywienia - "?niadanie daje moc"

Hallowen 2016

?wi?to Halloween, obchodzone 31 pa?dziernika, to okazja do poznania kultury krajów angloj?zycznych, gdzie zwyczaj ten jest najhuczniej obchodzony. Uczniowie naszej szko?y mieli okazj? zapozna? si? z tradycjami i s?ownictwem dotycz?cym tego ?wi?ta na lekcjach j?zyka angielskiego, a uczniowie klas IV– VI przygotowali pi?kne dynie i plakaty o tematyce Halloween, które wzi??y udzia? w naszym szkolnym konkursie.

Czytaj więcej: Hallowen 2016

Akcja "Ca?a Polska czyta dzieciom" trwa...

W ramach akcji „Ca?a Polska czyta dzieciom” starsi koledzy ze Szko?y Podstawowej odwiedzaj? przedszkolaków czytaj?c im bajki w czasie le?akowania, b?d? przedstawiaj?c tre?ci znanych bajek. Przedstawienia s? ch?tnie ogl?dane równie? przez uczniów klas I – III.  Celem akcji jest wzbudzanie zainteresowa? czytelniczych oraz zapoznanie dzieci z najwa?niejszymi bohaterami z literatury dzieci?cej. Nad ca?o?ci? akcji czuwa biblioteka szkolna.

Czytaj więcej: Akcja "Ca?a Polska czyta dzieciom" trwa...

WIZYTA AGATY KORNHAUSER- DUDY, MA??ONKI PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ZSO W S?OMNIKACH

    Takie spotkanie jak to, które si? odby?o 24 pa?dziernika 2016 r. w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych w S?omnikach  na pewno na d?ugo pozostanie w pami?ci pracowników szko?y i jej uczniów. W tym bowiem dniu odwiedzi?a szko?? Pani Prezydentowa Agata Kornhauser- Duda.

     W samo po?udnie 24 pa?dziernika  Dyrektor ZSO Pani Agata  Skrzypczyk, Wicedyrektorzy ZSO Panie: Anna Lepiarczyk, Gra?yna Dubiel, Joanna Che?ko - Bolon, przedstawiciele nauczycieli i uczniów przywitali przyby?? na spotkanie z  dzie?mi i m?odzie?? Pani? Prezydentow? Agat? Kornhauser- Dud?.

Czytaj więcej: WIZYTA AGATY KORNHAUSER- DUDY, MA??ONKI PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ZSO W S?OMNIKACH

W pi?tek 28.10. 2016 r. odby?o si? uroczyste Pasowanie Przedszkolaków z Zespo?u Szkó? Ogólnokszta?c?cych im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach. Podczas uroczysto?ci dzieci recytowa?y wiersze, ta?czy?y i ?piewa?y. Po pi?knie zaprezentowanej cz??ci artystycznej Przedszkolaki w obecno?ci swoich Rodziców, Pani Dyrektor oraz zaproszonych go?ci sk?ada?y swoje pierwsze uroczyste przyrzeczenie. Dzieci obieca?y, ?e b?d? si? grzecznie bawi?y, wszystko jad?y i s?ucha?y swoich nauczycielek oraz z u?miechem przychodzi?y do przedszkola. Nast?pnie ceremonii Pasowania dokona? Burmistrz Miasta i Gminy S?omniki pan Pawe? Knafel. Na pami?tk? tego wa?nego wydarzenia Przedszkolaki otrzyma?y dyplomy oraz ro?ki obfito?ci z upominkami.

Czytaj więcej: Pasowanie Przedszkolaków z ZSO w S?omnikach

?wi?to Edukacji Narodowej 2016

„Raz do roku w pa?dzierniku, kiedy lec? li?cie z drzew…” nauczyciele i pracownicy szko?y zbieraj? si? na uroczystej akademii aby uczci? ?wi?to Edukacji Narodowej. Tak by?o i w tym roku. By?y ?yczenia, kwiaty i nagrody, a o opraw? artystyczn? zadbali uczniowie LO.

Czytaj więcej: ?wi?to Edukacji Narodowej 2016

?lubowanie klasy pierwszej

W dniu 13 pa?dziernika 2016 r. odby?a si? coroczna uroczysto?? ?lubowania klas pierwszych. W tym donios?ym wydarzeniu udzia? wzi??a jedna klasa pierwsza, licz?ca 20 uczniów, przygotowana przez wychowawc? – p. Bo?en? Mazur. Mimo nielicznej grupy uda?o si? bardzo wiele zaprezentowa?. Pierwszaki stan??y na wysoko?ci zadania i przedstawi?y monta? s?owno-muzyczny, w którym humorystycznie podzieli?y si? swoimi obawami zwi?zanymi z rozpocz?ciem nauki, ale ostatecznie udowodni?y, ?e s? gotowe i ch?tne do nowych wyzwa?.

Czytaj więcej: ?lubowanie klasy pierwszej

Szkolna gra terenowa "Kryptonim Enigma"

     3 pa?dziernika odby?a si? w naszej szkole gra terenowa „Kryptonim Enigma” dla klas IV-VI zorganizowana przez wychowawc? ?wietlicy Joann? Kucht?. W niecodzienny sposób chcieli?my upami?tni? wa?ne wydarzenia zwi?zane z II wojn? ?wiatow?. Uczestnicy zabawy wcielili si? w cz?onków Szarych Szeregów, a ich zadaniem by?o dotarcie do ?o?nierza AK z wa?nym rozkazem. Uczniowie sprawnie poradzili sobie z wszystkimi zadaniami, które na nich czeka?y. Mamy nadziej?, ?e ten kawa?ek ?ywej historii zapadnie w pami?ci naszych uczniów.

Czytaj więcej: Szkolna gra terenowa "Kryptonim Enigma"

Mi?dzynarodowy Dzie? Bez Przemocy

“W chwilach zw?tpienia przypominam sobie,

?e patrz?c na bieg historii mo?na zauwa?y?,
i? prawda i mi?o?? zawsze zwyci??a?y.

Bywali tyrani i mordercy;
przez pewien czas mogli oni wydawa? si? niepokonani,
ale w ko?cu zawsze przegrywali – my?lmy o tym, zawsze. 

Mahatma Gandhi, “Historia moich zmaga? z prawd?”
(The Story of My Experiments with Truth”), 1927 r.

     2 pa?dziernika jest to wa?ny dzie? dla ka?dego z nas – zarówno dla tego najm?odszego, jak i dla starszego – jest to Mi?dzynarodowy Dzie? Bez Przemocy. To do?? m?ode ?wi?to, poniewa? zosta?o zatwierdzone dopiero w 2007 roku na posiedzeniu generalnym ONZ.  Data 2 pa?dziernika zosta?a wybrana ze wzgl?du na rocznic? urodzin Mahatmy Ghandiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodleg?o?ci oraz pioniera filozofii i strategii dzia?ania bez przemocy.  Zgodnie z rezolucj? Zgromadzenia Ogólnego z dnia 15 czerwca 2007 r., dzie? ten, jest on okazj? do „rozpowszechnienia przes?ania o unikaniu przemocy, równie? poprzez edukacj? i zwi?kszanie ?wiadomo?ci spo?ecznej”.

Czytaj więcej: Mi?dzynarodowy Dzie? Bez Przemocy

LIGA ZADANIOWA

Je?eli lubisz rozwi?zywa? zadania z matematyki we? udzia? w konkursie LIGA ZADANIOWA, organizowanym przez Wroc?awski Portal Matematyczny. Do konkursu mo?esz przyst?pi? w dowolnym momencie. Pierwsze zadania zosta?y opublikowane w pa?dzierniku. Masz jeszcze szans? je rozwi?za? i wys?a? do ko?ca miesi?ca.

Szczegó?y konkursu - kliknij

    Dnia 23.09.2016r. w klasie II d odby?o si? spotkanie z policjantami ruchu drogowego  starszym sier?antem Gabriel? Brzózka oraz sier?antem Adrianem Lorek.

     Bezpiecze?stwo ucznia jest jednym z najwa?niejszych tematów w programach nauczania. Od pierwszej klasy omawiane s? sprawy zwi?zane z bezpiecze?stwem dziecka w szkole i poza ni?, przedstawiane s? ró?ne niebezpieczne sytuacje, które mog?yby zaistnie? w drodze do szko?y lub w czasie samodzielnego przebywania poza domem. Zasady bezpiecznego zachowania si? w pobli?u jezdni i podczas jazdy samochodem omawiane z uczniami s? podstaw? prawid?owego poruszania si?. W programie edukacji wczesnoszkolnej klasy II jednym z tematów jest: Spotkanie z policjantk?. Spotkanie z policjantami ruchu drogowego bardzo wzmacnia zainteresowanie tematem bezpiecze?stwa i w praktyczny sposób mobilizuje dzieci do zapami?tywania wa?nych informacji.

Czytaj więcej: Spotkanie uczniów klasy drugiej z policjantami

Ma?opolski Konkurs J?zyka Angielskiego

    15 listopada odb?dzie si? etap szkolny Ma?opolskiego Konkursu J?zyka Angielskiego dla klas IV – VI, organizowanego przez Kuratorium O?wiaty w Krakowie.

Zapraszam do wzi?cia udzia?u w konkursie!

Tekst: Monika Szczygie?

VI ?wiatowy Dzie? Tabliczki Mno?enia - podsumowanie akcji

     30 wrze?nia odby? si? w naszej szkole VI ?wiatowy Dzie? Tabliczki Mno?enia.
O 8:50 uczniowie klas IV – VI udali si? na sal? gimnastyczn?. Pani dyrektor Gra?yna Dubiel dokona?a uroczystego otwarcia.

    Potem odby? si? mi?dzyklasowy konkurs ze znajomo?ci tabliczki mno?enia. Wzi??y w nim udzia? 3-osobowe reprezentacje klas. Publiczno?? g?o?no dopingowa?a swoich kolegów. O zdobytym miejscu decydowa?a liczba punktów.

Czytaj więcej: VI ?wiatowy Dzie? Tabliczki Mno?enia - podsumowanie akcji

     Dnia 27.09.2016 roku uczniowie naszej szko?y uczestniczyli w Sztafetowym Biegu Prze?ajowym Szlakiem Partyzantów na trasie Koniusza-Proszowice. W sk?ad dru?yny wchodzi?o 5 dziewczynek:  Klaudia Kmita, Wiktoria Czerwi?ska, Aleksandra Siedlarz, Ma?gorzata Nowaczek, Gabriela Margul oraz 5 ch?opców: Krystian ?ojek, Kacper Zagrodzki, Karol Lis, Dawid Gacek i Alan Bielawski.  Ka?dy z zawodników mia? do pokonania tras? oko?o 600 metrów.

Czytaj więcej: SZTAFETOWY BIEG PRZE?AJOWY SZLAKIEM PARTYZANTÓW KONIUSZA - PROSZOWICE

VI ?wiatowy Dzie? Tabliczki Mno?enia

     Nasza szko?a uczestniczy w akcji VI ?wiatowy Dzie? Tabliczki Mno?enia organizowanej w dniu 30 wrze?nia 2016 r. pod has?em

M?odsi sprawdzaj?, czy starsi tabliczk? mno?enia znaj?!

    Akcja ma na celu zach?ci? wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mno?enia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zd??yli zapomnie? tabliczk? mno?enia, maj? okazj? nadrobi? te zaleg?o?ci. Doro?li mog? popisa? si? przed dzie?mi doskona?? znajomo?ci? trudnych przypadków mno?enia.

Czytaj więcej: VI ?wiatowy Dzie? Tabliczki Mno?enia

     26 wrze?nia 2016 w grupach starszaków 0A i 0B odby? si? fina? konkursu „Kukie?ka z warzyw i owoców”. Konkurs by? podsumowaniem tygodniowej tematyki „Co nam jesie? w koszu niesie?”. Na zaj?ciach dzieci poznawa?y owoce i warzywa, ich od?ywcze warto?ci, smak, zapach oraz walory estetyczne.

    Jury postanowi?o wyró?ni? wszystkie przyniesione prace konkursowe, bior?c pod uwag?: pomys?owo??, stopie? trudno?ci wykonania i estetyk? prac.

    Niezwyk?e, pe?ne humoru i wyj?tkowo kolorowe prace ozdobi?y korytarz szko?y. Dzi?kujemy dzieciom oraz rodzicom za zaanga?owanie.

Czytaj więcej: Konkurs oddzia?ów 0a i 0b "Kukie?ka z warzyw i owoców"

XVII Pielgrzymkowy Rajd ?wi?tokrzyski

Szkolne Ko?o Turystyki – ZDOBYWCY MARZE?

    24.09.2016 wyruszyli?my ju? po raz drugi na rajd ?wi?tokrzyski. Nasza grupa liczy?a 58 uczestników. Po??czyli?my si?y z ZS w Nied?wiedziu. Przeszli?my tras? ZBÓJECK? z Bielin. Chocia? Deszcz próbowa? nas przestraszy?, S?o?ce w?drowa?o z nami niemal ca?y drog? a T?cza zago?ci?a na ?wi?tym Krzy?u w trakcie Mszy. Do domu wracali?my zm?czeni ale bardzo zadowoleni. Za rok na pewno te? wyruszymy na rajdowy szlak.

Czytaj więcej: XVII Pielgrzymkowy Rajd ?wi?tokrzyski

W rocznic? Kampanii Wrze?niowej

    16 wrze?nia klasy I-III uczestniczy?y w prelekcji zorganizowanej przez wychowawc? ?wietlicy szkolnej Joann? Kucht?. Spotkanie mia?o na celu przypomnie? uczniom naszej szko?y o wa?nej rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej. Dzieci czynnie uczestniczy?y w zaj?ciach zadaj?c pytania lub dziel?c si? swoj? w?asn? wiedz? o II wojnie ?wiatowej. Zaj?cia zako?czy?y si? wspólnym recytowaniem wiersza o tematyce patriotycznej.

Czytaj więcej: W rocznic? Kampanii Wrze?niowej

    W tym roku szkolnym Grupa PSB Mrówka zatroszczy?a si? o bezpiecze?stwo naszych najm?odszych uczniów z klas pierwszych oraz o dzieci z oddzia?ów przedszkolnych 0A i 0B

    15 wrze?nia 2016 r w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szko?y” Mrówka wraz z funkcjonariuszem Policji spotka?a si? z najm?odszymi uczniami. Pan policjant udzieli? dzieciom instrukta?u, jak bezpiecznie porusza? si? po drogach, zw?aszcza tam, gdzie nie ma chodnika oraz przej?? dla pieszych. Przypomnia? o zagro?eniach wynikaj?cych z niew?a?ciwego zachowania si? na drogach.

Czytaj więcej: "Bezpieczna droga do szko?y" z Mrówk?

Msza rozpoczynaj?ca nowy rok szkolny 2016/2017

    4 wrze?nia 2016 roku w niedziel? uczniowie, nauczyciele oraz Dyrekcja ZSO wzi??a udzia? w uroczystej mszy ?w. inauguruj?cej nowy rok szkolny. W czasie mszy dzi?kowali?my za szcz??liwie prze?yte wakacje oraz modlili?my si? o potrzebne ?aski , dary Ducha ?w. oraz b?ogos?awie?stwo na ka?dy dzie? nowego roku szkolnego. Uczniowie w ofierze z?o?yli na r?ce kap?ana kwiaty.  

Czytaj więcej: Msza rozpoczynaj?ca nowy rok szkolny 2016/2017

Rozpocz?cie nowego roku szkolnego 2016/2017

     W czwartkowy poranek  1 wrze?nia powitali?my nowy rok szkolny 2016/2017. Z rado?ci? spotkali?my si? ze szkolnymi  kole?ankami, kolegami oraz z nauczycielami i wychowawcami. Pani Dyrektor serdecznie powita?a wszystkich zebranych, zw?aszcza za? tych, którzy po raz pierwszy  przekroczyli progi naszej szko?y. ?yczy?a  wszystkim owocnej pracy i sukcesów zach?caj?c jednocze?nie do aktywnego udzia?u w ?yciu szko?y.

Czytaj więcej: Rozpocz?cie nowego roku szkolnego 2016/2017

Aktualne dzwonki w szkole

Nr

Lekcja

Przerwa

1.

800 - 845

845 – 855 (10 min.)

2.

855 - 940

940 – 950 (10 min.)

3.

950 – 1035

1035 – 1050 (15 min.)

4.

1050 – 1135

1135 - 1140 (5 min.)

5.

1140 – 1225

1225 – 1240 (15 min.)

6.

1240 – 1325

1325 – 1340 (15 min.)

7.

1340 – 1425

1425 – 1430 (5 min.)

8.

1430 – 1515

1515 – 1520 (5 min.)

9.

1520 - 1605

 

 

Ubezpieczenie NNW dzieci i m?odzie?y w ZSO w S?omnikach

- Towarzystwo Ubezpiecze? S.A. GOTHAER

infolinia i zg?oszenie szkód: tel. 22 469 69 69

www.gothaer.pl

Informacje o ogólnych warunkach ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2016/2017 - pobierz

„Rado?? dzia?ania – stowarzyszenie pracowników ZSO im Kazimierza Wielkiego w S?omnikach” pozyska?o w bie??cym roku ?rodki na realizacje w szkole nast?puj?cych projektów:

Czytaj więcej: „Rado?? dzia?ania – stowarzyszenie pracowników ZSO im Kazimierza Wielkiego w S?omnikach”

Podr?czniki obowi?zuj?ce w roku szkolnym 2016/2017

Wykaz podr?czników obowi?zuj?cych w roku szkolnym 2016/2017 - pobierz.

Podr?czniki i materia?y ?wiczeniowe dla klas I - V s? ca?kowicie bezp?atne i b?d? wypo?yczane uczniom we wrze?niu 2016 r.

Wy?lij kartk? do Powsta?ca

Zach?camy wszystkich naszych uczniów, rodziców i nauczycieli do zaanga?owania si? w akcj? BohaterON – wy?lij kartk? do powsta?ca.

    BohaterON to projekt maj?cy na celu upami?tnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. BohaterON ma edukowa? spo?ecze?stwo, bazuj?c na tysi?cach historii Powsta?ców. Ma pokazywa? nie tylko t?o historyczne, ale tak?e sukcesy, dramaty i emocje ka?dego z nich.

    BohaterON umo?liwia ka?demu wys?anie kartki do Powsta?ca, przypominaj?c, ?e pami?tamy...

Czytaj więcej: Wy?lij kartk? do Powsta?ca

1 sierpnia

1 sierpnia

Zatrzymaj si? i uczcij pami?? bohaterów Powstania Warszawskiego!