Tradycj? sta?o si?, ?e uroczysto?? zako?czenia roku szkolnego odbywa si? w Hali Sportowej. Tak by?o i w tym roku. W pi?tek 26 czerwca w wakacyjnych nastrojach wszyscy uczniowie ?pieszyli, aby odebra? swoje cenzurki. Uroczysto?? tradycyjnie prowadzili przedstawiciele Samorz?du Uczniowskiego. Pani Dyrektor podzi?kowa?a wszystkim za rzeteln? i wytrwa?? prac?, z?o?y?a gratulacje uczniom, ktrzy w tym roku szkolnym osi?gn?li najwy?sze wyniki w nauce i zachowaniu oraz wr?czy?a im nagrody ksi??kowe. Na podkre?lenie zas?uguje fakt, ?e dwoje uczniw za wybitne osi?gni?cia otrzyma?o Nagrod? Burmistrza: Martyna Ma?kiewicz, Angelika Bo?ek. Dyplomami nagrodzeni zostali rwnie? rodzice, szczeglnie zaanga?owani w prac? na rzecz szko?y.

Czytaj więcej: Lato, lato czeka...

Msza ?w. na zako?czenie roku szkolnego

Podobnie jak w roku ubieg?ym, msza ?w. z okazji zako?czenia roku szkolnego odby?a si? nieco wcze?niej, bo w niedziel? 21 czerwca o godz. 10.30. W czasie mszy licznie zgromadzona spo?eczno?? szkolna: Dyrekcja Szko?y, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice, dzi?kowa?a za otrzymane ?aski w minionym roku szkolnym oraz prosi?a o szcz??liwy i bezpieczny wypoczynek wakacyjny. Uroczysty charakter mszy podkre?la?a obecno?? Pocztw Sztandarowych szko?y podstawowej, gimnazjum i liceum.

Czytaj więcej: Msza ?w. na zako?czenie roku szkolnego

CZYSTA SPRAWA

czyli

II OGLNOPOLSKA AKCJA CZYSTY ANIO?EK

ZAKO?CZONA

Akcja ta mia?a na celu zbirk? ?rodkw czysto?ci dla dzieci z najubo?szych rodzin i przekazanie ich do najbli?szego

O?rodka Pomocy Spo?ecznej.

Czytaj więcej: II OGLNOPOLSKA AKCJA CZYSTY ANIO?EK ZAKO?CZONA

Mi?dzyszkolny Konkurs J?zyka Angielskiego dla klas VI w Nied?wiedziu

11 marca 2015 r. uczniowie klas szstych naszej szko?y w sk?adzie: Sylwia Cia?owicz, Julia Przecherska (kl. VI a) oraz Bart?omiej P?owi?ski i Karolina Wolny (kl. VI b) wzi?li udzia? w Mi?dzyszkolnym Konkursie J?zyka Angielskiego w Nied?wiedziu. Konkurs sk?ada? si? z dwch cz??ci: indywidualnej i dru?ynowej. W cz??ci pierwszej uczestnicy musieli wykaza? si? znajomo?ci? gramatyki, s?ownictwa, umiej?tno?ci? rozumienia ze s?uchu i czytania oraz wiedz? na temat krajw angloj?zycznych. Czo?owe miejsca w konkursie indywidualnym zaj?li uczniowie naszej szko?y:
I miejsce Bart?omiej P?owi?ski
z kl. VI b,
II miejsce Julia Przecherska
z kl. VI a.

Czytaj więcej: Mi?dzyszkolny Konkurs J?zyka Angielskiego dla klas VI w Nied?wiedziu

Etap gminny Mi?dzyszkolnego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego

Dnia 9 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej im. ?w. Krlowej Jadwigi w Prandocinie odby? si? etap gminny Mi?dzyszkolnego Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego dla uczniw klas IV i V z gminy S?omniki.

Wyniki:

Julia Zagrodzka kl. V c - I miejsce

Martyna Bielak kl. IV b - II miejsce

Gratulujemy zwyci?zcom i ?yczymy dalszych sukcesw.

Tekst: A.B.

W ZSO W S?OMNIKACH ZAWY? ALARM!

Dym bardzo szybko rozprzestrzenia? si? po korytarzach, znacznie ogranicza? widoczno??. Z klas szybko wychodzili uczniowie. Niektre drogi ewakuacyjne ju? by?y niedost?pne. W coraz wi?kszym dymie zagin??o dwoje uczniw. Dwie pracownice obs?ugi zosta?y uwi?zione na III pi?trze budynku. Wkrtce rozleg? si? sygna? nadje?d?aj?cej stra?y. Potem pod szko?? podje?d?a?y kolejne wozy bojowe oraz karetka pogotowia.

Czytaj więcej: W ZSO W S?OMNIKACH ZAWY? ALARM!

I miejsce

Martyna Ma?kiewicz Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach

Mi?osz Zieli?ski - Szko?a Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszy?skiego w Otwocku

II miejsce

Oliwia Ciszewska Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach

III miejsce

Piotr Stolarczyk Szko?a Podstawowa nr 114 z Oddzia?ami Integracyjnymi im. J?drzeja Cierniaka w Warszawie

Wyr?nienia

Marek Bili?ski Szko?a Podstawowa im. Wac?awa Kozi?skiego w Kraszewie

Julia Przecherska Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach

Natalia Stanek Zesp? Szk? im. Tadeusza Ko?ciuszki w Nied?wiedziu

Ma?gorzata Wjcik Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach

Gratulujemy zwyci?zcom! Nagrody zostan? wys?ane poczt?.

PIKNIK RODZINNY POD CHMURK?

Po raz kolejny ju? Zesp? Szk? Oglnokszta?c?cych w S?omnikach zorganizowa? udany PIKNIK RODZINNY. Na terenie wok? szko?y w sobot? 30 maja licznie pojawili si? rodzice z dzie?mi, by wsplnie sp?dzi? czas, a przy okazji dobrze si? bawi?. A atrakcji by?o naprawd?, co niemiara.

Przez ca?y czas trwania pikniku na scenie pojawiali si? artystycznie uzdolnieni uczniowie szko?y muzycznej, dzia?aj?cej przy ZSO w S?omnikach oraz uczniowie ZSO. Widzowie s?uchali muzyki powa?nej, wykonywanej na r?nych instrumentach, m.in. klarnecie, skrzypcach, akordeonie. Pojawi?o si? kilka interesuj?cych duetw. Pi?knie wypad?y wyst?py uczniw szko?y podstawowej, ktrzy z przej?ciem prezentowali ?wie?o nabyte umiej?tno?ci gry na gitarze, wokalu, czy ta?ca.

Czytaj więcej: PIKNIK RODZINNY POD CHMURK?

W dniach 27 29 maja uczniowie klas czwartych pojechali na trzydniow? wycieczk? do Ochotnicy Grnej.

Czytaj więcej: Wycieczka klas czwartych do Ochotnicy Grnej

Wyniki:

Julia Przecherska kl. VI a 9 miejsce Dyplom laureata
Opiekun: B. Krzy?ak

Angelika Bo?ek kl. VI b 11 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: A. Bielak

Julian Zieli?ski kl. VI a 11 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: B. Krzy?ak

Sebastian Ponikiewicz kl. V a 13 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: A. Bielak

Sylwia Cia?owicz kl. VI a 13 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: B. Krzy?ak

Julia Zagrodzka kl. V c 14 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: B. Krzy?ak

Martyna Bielak kl. IV b 15 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: E. Szwed

Franciszek Paluch kl. IV c 15 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: A. Bielak

Pawe? Ksi??ek kl. V a 15 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: A. Bielak

Wyniki:

Maja Pokrzywi?ska kl.IV a 12 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: A. Lepiarczyk

Sebastian Duda kl. V b 12 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: A. Lepiarczyk

Micha? Natkaniec kl. V b 15 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: A. Lepiarczyk

Wyniki:

Julia Zagrodzka kl. V c 6 miejsce Dyplom laureata
Opiekun: E. Michalska-Kiwior

Franciszek Paluch kl. IV c 11 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: M. Szczygie?

Martyna Ma?kiewicz kl. V a 11 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: E. Michalska-Kiwior

Amelia ??czny kl. IV b 13 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: M. Szczygie?

Natalia Miszczyk kl. V a 13 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: E. Michalska-Kiwior

Kamila Bogacz kl. IV b 14 miejsce Dyplom wyr?nienia
Opiekun: M. Szczygie?

Mi?dzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2015 - rozstrzygni?ty

Wyniki:

Krystian Gryc kl. III b - wyr?nienie (Opiekun: J. T?uszcz)

Emilia ?wi?tek kl. IV b - wyr?nienie (Opiekun: E. Szwed)

Pawe? Ksi??ek kl. V a - wyr?nienie (Opiekun: A. Bielak)

Julian Zieli?ski kl. VI a - wyr?nienie (Opiekun: B. Krzy?ak)

Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy

Dnia 14 maja 2015 r. odby? si? w naszej szkole Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy dla klas czwartych i pi?tych. Do etapu gminnego, ktry odb?dzie si? 9 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej im. ?w. Krlowej Jadwigi w Prandocinie, zakwalifikowali si? nast?puj?cy uczniowie:

kl. IV
Amelia ??czny kl. IV b (Opiekun: E. Szwed, U. ??czny)
Franciszek Paluch kl. IV c (Opiekun: A. Bielak, U. ??czny)
Martyna Bielak kl. IV b (Opiekun: E. Szwed, U. ??czny)

Kl. V
Julia Zagrodzka kl. V c (Opiekun: B. Krzy?ak, U. ??czny)
Maciej Kaczmarczyk kl. V b (Opiekun: A. Bielak, U. ??czny)

Czytaj więcej: Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy

Akcja Czysty Anio?ek 2015 organizowana jest w ca?ej Polsce, jak rwnie? poza jej granicami.

W zwi?zku z nasz? dzia?alno?ci? - Stowarzyszenia Pi?kne Anio?y - cz?sto odwiedzamy domy ubogich rodzin i dzi?ki temu zwrcili?my uwag? na wa?ny problem.
W domach tych brakuje podstawowych ?rodkw czysto?ci tj. myd?o czy szampon. Dzieci nie maj? szczoteczek do z?bw ani pasty.
Za r?czniki s?u?? stare poci?te prze?cierad?a. Postanowili?my co? zrobi?, aby pomc tym dzieciom.
Dlatego podobnie jak rok temu organizujemy akcj? Czysty Anio?ek.

Czytaj więcej: II OGLNOPOLSKA AKCJA "CZYSTY ANIO?EK"

Zapraszamy uczniw klas IV VI z ca?ej Polski do wzi?cia udzia?u w kolejnej ju? edycji konkursu ?wiadomy ucze? zdrowy doros?y.

Tym razem zadaniem uczestnikw jest przygotowanie prezentacji na temat:

Aktywnie i bezpiecznie po zdrowie

Konkurs organizuje Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach. Patronat nad nim obj?li: Ma?opolski Kurator O?wiaty, G?os S?omnik, Stowarzyszenie Informatykw Polskich, Akademia Zdrowia 3R.

Regulamin konkursu - pobierz

W dniu 7 maja 2015r. w sali gimnastycznej w szkole podstawowej odby?y si? dwa niecodzienne koncerty uczniw szko?y muzycznej I stopnia w S?omnikach. Jeden kierowany by? do uczniw klas 0 III, a drugi do uczniw klas IV VI. Uczniowie zaprezentowali utwory wykonane na r?norodnych instrumentach. Zebrana publiczno?? mog?a rozwi?zywa? zagadki muzyczne.

Czytaj więcej: Koncert uczniw Szko?y Muzycznej I stopnia w S?omnikach

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (2)

W dniu 3 maja 2015 r. uczniowie naszej szko?y tradycyjnie wzi?li udzia? w obchodach ?wi?ta z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. O godzinie 8. 45 w uroczystym pochodzie przemaszerowali?my do ko?cio?a, gdzie modlili?my si? w intencji Ojczyzny. Po nabo?e?stwie z?o?yli?my kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu na Rynku w S?omnikach. Podnios?ego charakteru uroczysto?ci doda? wyst?p orkiestry ECHO.

Czytaj więcej: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (2)

Warszawa da si? lubi?...

Dzie? 1

W tym roku szkolnym, a dok?adnie 22 kwietnia, klasy szste wyjecha?y na trzydniow? wycieczk? do Stolicy. Wyjechali?my bardzo wcze?nie i ju? przed po?udniem byli?my na miejscu. Zacz?li?my od zwiedzania urokliwego Wilanowa. S?dz?c po minach, wszyscy byli pod wielkim wra?eniem pa?acu, ogrodw, ale najbardziej zafascynowa?y nas obsypane mnstwem kwiatw magnolie. P?niej mieli?my zaszczyt zwiedza? ?azienki Krlewskie. Spacerowali?my po parku, ogl?dali?my pa?acyk, oran?eri?, teatr na wodzie, jednak najwi?cej emocji wzbudzi? ogromny paw, ktremu robili?my swoist? sesj? zdj?ciow?

Czytaj więcej: Warszawa da si? lubi?...

Mi?dzynarodowy sukces Martyny Ma?kiewicz - uczennicy klasy V a

Mi?dzynarodowy Konkurs Literackiej Twrczo?ci Dzieci iM?odzie?y, istniej?cy od 1984 roku jako przedsi?wzi?cie kulturalne organizowane przez Szko?? Podstawow? nr 4 wS?upsku, a po reformie o?wiaty Gimnazjum nr 2, zrealizowano ze ?rodkw Prezydenta Miasta S?upska, Wojewdztwa Pomorskiego oraz wielu sponsorw.

G?wne cele konkursu to: inspirowanie zainteresowa? literackich, promowanie utalentowanej literacko m?odzie?y, rozbudzanie wyobra?ni, wra?liwo?ci, zach?cenie dzieci im?odzie?y polonijnej do podejmowania prb literackich w j?zyku polskim. 31 lat jego istnienia zaowocowa?o wydaniem 24 ksi??ek z wierszami i opowiadaniami laureatw i wyr?nionych.

Czytaj więcej: Mi?dzynarodowy sukces Martyny Ma?kiewicz - uczennicy klasy V a

Zach?camy rodzicw oraz wszystkich ch?tnych do g?osowania na podwrko dla dzieci ze S?omnik. G?osowa? mo?na maj?c maila, codziennie nale?y oddawa? jeden g?os do ko?ca maja. Sponsorem wymarzonego podwrka jest firma NIVEA.

20 lokalizacji zosta?o wybranych. Teraz musimy by? w pierwszej 20, aby podwrko powsta?o w S?omnikach.

Link do g?osowania jest na stronie Urz?du Miejskiego w S?omnikach, na faceeboku G?osu S?omnik lub poni?ej:
www.nivea.pl/podworko

Czytaj więcej: Wymarzone podwrko dla dzieci ze S?omnik

Spotkanie z s?dzi? Ann? Mari? Weso?owsk?

26 marca 2015 roku, mi?li?my zaszczyt go?ci? w naszej szkole, znan? z programu telewizyjnego - S?dzi? Ann? Mari? Weso?owsk?. Zosta?a zaproszona, aby udzieli?a nam cennej lekcji dotycz?cej prawa. Dowiedzieli?my si? wielu wa?nych rzeczy, ktre mog? nam si? przyda? w przysz?o?ci.

Czytaj więcej: Spotkanie z s?dzi? Ann? Mari? Weso?owsk?

Zaproszenie na spotkanie

Zaproszenie na spotkanie z S?dzi? Ann? Mari? Weso?owsk?

Czytaj więcej: Zaproszenie na spotkanie

W dniu 21 marca ucze? klasy II a - Igor Ciesielskize swoimDziadkiem w?drowa? na trasie: Bielsko Bia?a Straconka Por?bka Zapora. Uzyska? medal Z?ote buty. W nast?pn? sobot?, po przebytej trasie, za zdobyte punkty Igor otrzyma? Odznak? Popularn?. Gratulujemy osi?gni?? i pomys?u na zdrowy styl ?ycia!

Czytaj więcej: Igor z Dziadkiem wita wiosn? na grskim szlaku

Dzie? Zdrowego Od?ywiania

W przededniu Pierwszego Dnia Wiosny w klasach 0 III odby? si? Dzie? Zdrowego Od?ywiania. W tym dniu najm?odsi uczniowie poznali tajniki zdrowego stylu ?ycia. Zapoznali si? Piramid? zdrowego od?ywiania. Rozwi?zywali przygotowane w klasach krzy?wki i quizy. Odby?a si? degustacja samodzielnie wykonanych sa?atek oraz zdrowych II ?niada?.

Czytaj więcej: Dzie? Zdrowego Od?ywiania

Szkolny konkurs "Czy znasz Statut Szko?y"

18 marca uczniowie klas IV V wzi?li udzia? w odbywaj?cym si? od wielu lat samorz?dowym konkursie Czy znasz Statut Szko?y. Zadaniem uczestnikw by?o rozwi?zanie testu dotycz?cego praw, obowi?zkw uczniw oraz zasad funkcjonowania szko?y. Uczniowie wykazali si? ogromn? wiedz? i znajomo?ci? prawa szkolnego.

Czytaj więcej: Szkolny konkurs "Czy znasz Statut Szko?y"

Konkurs "Nasza szko?a, bezpieczna szko?a"

We czwartek 12 marca w ramach projektu Szko?a promuj?ca bezpiecze?stwo odby? si? w naszej szkole samorz?dowy konkurs pod has?em Moja szko?a, bezpieczna szko?a. Zadaniem 3 osobowych zespo?w z klas I V by?o wykonanie plakatu promuj?cego bezpieczne zachowanie w szkole i poza ni?. Uczniowie wykazali si? ogromn? kreatywno?ci? i pomys?owo?ci?, a najciekawsze prace wyeksponowane zosta?y na korytarzach szkolnych.

Czytaj więcej: Konkurs "Nasza szko?a, bezpieczna szko?a"

W dniach od 10 marca do 31 marca 2015

odbywa si? rekrutacja do klas pierwszych

oraz oddzia?w przedszkolnych

w Szkole Podstawowej w S?omnikach

Zapraszamy

Poczta Walentynkowa

Od wielu lat w naszej szkole dzia?a Poczta Walentynkowa, ktra cieszy si? ogromn? popularno?ci? zarwno w?rd uczniw starszych jak i tych najm?odszych. W tym roku nasze Walentynkowe Pocztylionki mia?y mnstwo pracy poniewa? ilo?? walentynkowych przesy?ek przeros?a naj?mielsze oczekiwania. Mimo to, spisa?y si? na medal i do wszystkich adresatw dotar?a walentynkowa korespondencja.

Czytaj więcej: Poczta Walentynkowa

Apel podsumowuj?cy I okres w klasach I - III

W dniu 13 lutego 2015 r. uczniowie klas I III uczestniczyli w apelu, podczas, ktrego rozdano dyplomy i nagrody uzyskane w konkursach organizowanych na terenie szko?y.

Czytaj więcej: Apel podsumowuj?cy I okres w klasach I - III

Apel podsumowuj?cy I okres w klasach IV - VI.

9 lutego 2015 r. uczniowie klas IV VI uczestniczyli w apelu podsumowuj?cym I okres. W czasie spotkania wyr?nieni zostali uczniowie, ktrzy osi?gn?li najwy?sze wyniki w nauce i zachowaniu czyli prymusi klas. Rozdano dyplomy i nagrody uzyskane w licznych konkursach organizowanych na terenie szko?y.

Czytaj więcej: Apel podsumowuj?cy I okres w klasach IV - VI.

12 lutego 2015 r. w ?wietlicy szkolnej odby?o si? spotkanie wychowankw oddzia?w przedszkolnych w ramach Dni Bezpiecznego Internetu. Wsplnie z bohaterem kreskwki robotem, dzieci pozna?y bezpieczny portal edukacyjny www.necio.pl dla przedszkolakw i ich rodzicw oraz nauczycieli, ktrego misj? jest wprowadzenie najm?odszych w ?wiat bezpiecznego Internetu. Dzieci z zainteresowaniem ogl?dn??y film Mj przyjaciel Necio. Na spotkaniu z przedszkolakami obecny by? miniaturowy inspektor Policji pluszowy smok. Na co dzie? pilnuje szkolnej sali komputerowej. Ka?dy chcia?, chocia? na chwil? przytuli? ma?ego przyjaciela.

Czytaj więcej: Spotkanie przedszkolakw z Neciem

Wyniki konkursu plastycznego w ramach programu "Owoce w szkole"

OWOCE W SZKOLE - to program , ktry realizowany jest w naszej szkole od kilku lat. W oddzia?ach przedszkolnych w tym roku szkolnym po raz pierwszy . Program ten cieszy si? wielkim uznaniem rodzicw i dzieci oraz wychowawcw naszych oddzia?w przedszkolnych. Owoce i warzywa ,ktre dostaj? nasi wychowankowie s? wysokiej jako?ci, doskonale uzupe?niaj? nasze wsplne ?niadania oraz zaj?cia o zdrowym od?ywianiu.

Czytaj więcej: Wyniki konkursu plastycznego w ramach programu "Owoce w szkole"

Dzie? Angielski w szkole w klasach II i III

Uczniowie mieli za zadanie wykonanie pracy projektowej, w ktrej wykorzystali swoje zdolno?ci plastyczne, inwencj? twrcz? oraz umiej?tno?ci j?zykowe. Drugoklasi?ci mieli narysowa? posta? oraz dopasowa? angielskie nazwy cz??ci garderoby. Uczniowie klas trzecich doskonale poradzili sobie z trudnym zadaniem zaprojektowania domu, jego pomieszcze? i umeblowania oraz ich podpisaniem w j?zyku angielskim.

Czytaj więcej: Dzie? Angielski w szkole w klasach II i III

Alfik Humanistyczny 2014 - rozstrzygni?ty

Klaudia Brykalska kl. III b - Wynik bardzo dobry w oglnopolskim konkursie ALFIK HUMANISTYCZNY - Opiekun: Joanna T?uszcz

Nikola Sobczyk kl. III b - Wynik bardzo dobry w oglnopolskim konkursie ALFIK HUMANISTYCZNY - Opiekun: Joanna T?uszcz

Ida Osikowska kl. V a - Wynik dobry w oglnopolskim konkursie ALFIK HUMANISTYCZNY - Opiekun: Anna Wjcik

Zabawa karnawa?owa klas IV - VI

Tu? przed feriami odby?a si? zabawa karnawa?owa dla uczniw klas IV -VI. W rytmach muzyki disco wszyscy doskonale si? bawili i trudno by?o znale?? osob?, ktrej nie porwa?yby karnawa?owe rytmy. Nad doborem muzyki czuwa? Kuba Kanik ucze? klasy III c gimnazjum. Zabawa by? tak przednia, ?e uczniowie ju? z niecierpliwo?ci? czekaj? na kolejn? dyskotek?.

Czytaj więcej: Zabawa karnawa?owa klas IV - VI

9 lutego 2015 r. w ?wietlicy Zespo?u Szk? Oglnokszta?c?cych w S?omnikach odby?o si? spotkanie w ramach projektu Szko?a Promuj?ca Bezpiecze?stwo. Brali w nim udzia? przedstawiciele szko?y i zaproszeni do wsp?pracy partnerzy Dyrekcja, nauczyciele, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz Komisariatu w S?omnikach, G?osu S?omnik, Centrum Kultury, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, ?wietlicy ?rodowiskowej Przysta? a tak?e Urz?du Miejskiego dyskutowali o pomys?ach na podniesienie poziomu bezpiecze?stwa w placwce, prbuj?c okre?li? zagro?enia na terenie szko?y oraz poza ni?.

Czytaj więcej: Spotkanie partnerw w ramach projektu Szko?a Promuj?ca Bezpiecze?stwo

Wa?ne lekcje

Zach?camy rodzicw i uczniw do korzystania z platformy internetowej Wa?ne lekcje. Powsta?a ona z my?l? o uczniach, rodzicach i nauczycielach, ktrzy w jednym miejscu znajd? wskazwki, jak sobie radzi? z zagro?eniami wsp?czesno?ci takimi jak: cyberprzemoc, agresja, narkomania oraz jak prowadzi? zdrowy tryb ?ycia.

Czytaj więcej: Wa?ne lekcje

BEZPIECZE?STWO DZIECI ONLINE

Z okazji zbli?aj?cego si? DniaBezpiecznego Internetu proponujemyPa?stwu lektur? poradnika Bezpiecze?stwo dzieci online. Kompendium dla rodzicw i profesjonalistw". Ksi??ka przygotowana jest przez ekspertw z Polskiego Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dzieci Niczyje) i zbiera w jednym miejscu wiedz? dotycz?c? r?nych aspektw bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie.

Czytaj więcej: BEZPIECZE?STWO DZIECI ONLINE

Pomagamy

W lutym 2015r. dzieci wzi??y udzia? w akcji charytatywnej , w ktrej zbierali?my ?rodki czysto?ci dla hospicjum w Miechowie. Zarwno dzieci jak ich rodzice mocno zaanga?owali si? w t? akcj?. Wsplnie uda?o si? zebra? bardzo du?? ilo?? szamponw, myde?ek, proszkw do prania, itp.

Czytaj więcej: Pomagamy

Zabawa karnawa?owa dla uczniw w klasach I- III w tym roku szkolnym odby?a si? w szkolnej sali gimnastycznej. Pomys?owo?? rodzicw w projektowaniu i wykonaniu strojw dla swoich dzieci przesz?a nasze naj?mielsze oczekiwania. Na balu pojawili si? niemal wszyscy bohaterowie znanych bajek.

Czytaj więcej: Zabawa karnawa?owa dla uczniw klas 0 - III

Wyniki Szkolnego Konkursu na Kartk? ?wi?teczn?

Konkurs na najciekawsz? kartk? ?wi?teczn? zorganizowan? dla uczniw klas 0 - III, spotka? si? z ogromnym zainteresowaniem. Nap?yn??o bardzo wiele prac, dlatego te? jury mia?o ogromny problem z wy?onieniem tych najciekawszych. Przy wy?onieniu zwyci?zcw pod uwag? wzi?to: pomys?owo??, oryginalno??, estetyk? oraz samodzielno?? ucznia w wykonaniu pracy.

Czytaj więcej: Wyniki Szkolnego Konkursu na Kartk? ?wi?teczn?

W ?rod? 21 stycznia na scenie Miejsko Gminnego Centrum Kultury w S?omnikach odby?o si? przedstawienie pt. Krlewna ?nie?ka, wystawione przez aktorw szkolnego ko?a teatralnego pod opiek? p. Ewy Dulewicz. Dekoracje sceny zaaran?owa?a p. Joanna T?uszcz.

Czytaj więcej: Przedstawienie "Krlewna ?nie?ka"

Ka?dego roku podstawowe szczepienia ratuj? ?ycie prawie 3 milionw dzieci na ?wiecie. Wystarczy zaszczepi? dziecko, by by?o ono chronione przed tragicznymi skutkami takich chorb jak: gru?lica, odra, t??ec, polio czy zwyczajna biegunka powoduj?ca odwodnienie organizmu. Szczepienie to najbardziej skuteczny i najta?szy sposb walki z wieloma chorobami. To tak?e najprostsza metoda, by ratowa? ?ycie dzieci na wielk? skal?.

Czytaj więcej: UNICEF Wszystkie kolory ?wiata III edycja

Mam ogromn? przyjemno?? poinformowa?, i? uczennica klasy 5 a Martyna Ma?kiewicz zosta?a laureatk? konkursu literackiego og?oszonego na ?amach czasopisma m?odzie?owego Victor-Junior.

Czytaj więcej: Debiut literacki naszej uczennicy na ?amach prasy oglnopolskiej

Uczniowie naszej szko?y pod kierunkiem s. Jolanty Ko?lak, jak co roku przygotowali dla wszystkich uczniw, nauczycieli i zaproszonych go?ci przedstawienie jase?kowe. G?wnym bohaterem tegorocznych jase?ek by? Ma?y Ksi??e, ktry pojawi? si? na ziemi tu? przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia w poszukiwaniu drogi do Betlejem. To On pomg? nam odkry?, ?e Jezus jest Bogiem, ktry chce nape?ni? nasze serca mi?o?ci? i pragnie, by?my zanie?li j? ludziom ?yj?cym wok? nas.

Czytaj więcej: Jase?ka w wykonaniu uczniw szko?y podstawowej

Otwarcie SZKOLNEGO GABINETU TERAPII I TRENINGU BIOFEEDBACK EEG

Szanowni Pa?stwo

Od styczna 2015 rusza u nas jeden z pierwszych w Ma?opolsce GABINET TERAPII I TRENINGU BIOFEEDBACK!!!!!

Dzieci b?d? mia?y mo?liwo?? skorzystania z bezp?atnego treningu i terapii w oparciu o jedn? z najnowocze?niejszych na ?wiecie metod pracy biofeedback EEG!!!

Czytaj więcej: Otwarcie SZKOLNEGO GABINETU TERAPII I TRENINGU BIOFEEDBACK EEG

W grudniu 2014r. do oddzia?w przedszkolnych przybyli zaproszeni go?cie by przybli?y? nam tradycj? ?wi?t Bo?ego Narodzenia i malowania bombek. Spotkanie rozpocz??o si? ciekaw? prelekcj? na temat tradycji ?wi?t. W nast?pnej cz??ci - warsztatowej dzieci mia?y mo?liwo?? poznania technik malowania bombek oraz wykonania samodzielnie bombki wed?ug w?asnego pomys?u. Spotkanie up?yn??o w bardzo mi?ej atmosferze, dzieci ch?tnie rozmawia?y o swoich pomys?ach, zadawa?y wiele pyta?, na ktre dostawa?y wyczerpuj?ce odpowiedzi.

Czytaj więcej: WARSZTATY Malujemy bombki

Miko?ajki 2014

Przez kilka dni poprzedzaj?cych 6 grudnia uczniowie w naszej szkole nieco si? denerwowali, czy aby zas?u?yli sobie na odwiedziny tego Siwobrodego Jegomo?cia z workiem pe?nym prezentw. Na szcz??cie i w tym roku o nich nie zapomnia? i zjawi? si? nawet nieco wcze?niej, bo 5 grudnia, obdarowuj?c wszystkich uczniw, nauczycieli oraz pracownikw szko?y s?odyczami.

Czytaj więcej: Miko?ajki 2014

W dniach 8- 12 grudnia 2014 Szko?a Podstawowa wzi??a udzia? w XVI Maratonie Pisania Listw Amnesty International.

Uczniowie klas IV i V wraz z opiekunami w ?wietlicy szkolnej po obejrzeniu krtkiej prezentacji, przyst?pili do pisania listw, ktre realnie mog? wp?yn?? na popraw? sytuacji osb, ktrych prawa cz?owieka zosta?y z?amane.

Uda?o nam si? napisa? 120 listw.

Czytaj więcej: XIV MARATON PISANIA LISTW W OBRONIE PRAW CZ?OWIEKA

II miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie i Pierwszej Pomocy

W dniu 9 grudnia 2014 roku uczennice klas szstych: Weronika Motyczy?ska, Julia Przecherska i Kinga ?wierczy?ska wzi??y udzia? w V Powiatowym Konkursie wiedzy o honorowym krwiodawstwie i pierwszej pomocy zdobywaj?c II miejsce w kategorii szk? podstawowych. Konkurs zosta? zorganizowany przez Ma?opolski Oddzia? Okr?gowy Polskiego Czerwonego Krzy?a.

Czytaj więcej: II miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie i Pierwszej Pomocy

Konkurs "Szkolny kalendarz adwentowy"

Aby umili? okres oczekiwania na Miko?ajki, klasow? Wigili? i dni wolne od nauki oraz sprawi?, by czas min?? szybko i ciekawie, postanowili?my stworzy? "Szkolny kalendarz adwentowy". Codziennie pocz?wszy od 1 grudnia a sko?czywszy 18 grudnia na d?ugiej przerwie w szkolnej bibliotece otwierali?my jedno okienko na stworzonym przez uczennice klasy Vc kalendarzu. Znajdowa?o si? w nim zadanie do wykonania oraz zapowied? niespodzianek, tak?e tych s?odkich. Zadania polega?y na wykonaniu prac plastycznych, tematycznie zwi?zanych ze ?wi?tami Bo?ego Narodzenia.

Czytaj więcej: Konkurs "Szkolny kalendarz adwentowy"

Pod takim has?em w listopadzie odby? si? samorz?dowy konkurs na najciekawszy plakat, w ktrym wzi?li uczniowie klas IV-VI. G?wnym celem konkursu by?o zwrcenie uwagi uczniw na szkodliwo?? ha?asu, a tak?e obni?enie jego poziomu w czasie przerw. Prace uczniw zosta?y wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

Czytaj więcej: Ha?as - Twj wrg

Wspomnienia klas drugich z wycieczki do Wieliczki

19 listopada wybrali?my si? do Kopalni Soli w Wieliczce. W?drowali?my z przewodnikami bajkow? krain? i odkrywali?my Solilandi?. Podczas w?drwki po kopalni poznali?my legend? Pier?cie? ?wi?tej Kingi i zwiedzali?my przepi?kn? kaplic? ?w. Kingi. Widzieli?my podziemne jeziora. Poznali?my Soliludka, znale?li?my skarb i dotarli?my do Skarbnika. Stary Skarbnik opowiada? nam o kopalni i bawi? si? z nami. Dostali?my od niego dyplomy i odznaki. Na zako?czenie kupili?my ?liczne pami?tki.

Czytaj więcej: Wspomnienia klas drugich z wycieczki do Wieliczki

Fina? konkursu plastycznego "Jesienne fantazje"

W dniu 04.12.2014r w ?wietlicy szkolnej zosta?y wr?czone dyplomy i podzi?kowania dla uczestnikw konkursu plastycznego pt. ,,Jesienne fantazje- zorganizowanego przez p. Magdalen? Pikiel, wychowawc? ?wietlicy.

Ide? konkursu by?o zwrcenie uwagi na pi?kno otaczaj?cego nas ?wiata, czyli ?wiata przyrody, a przede wszystkim urokliwej pory roku, jak? jest jesie?.

Czytaj więcej: Fina? konkursu plastycznego "Jesienne fantazje"

Ratujmy ?wi?ta

11 grudnia grupa wolontariuszy z Gimnazjum w S?omnikach zaprezentowa?a dla swoich m?odszych kolegw spektakl teatralny pt" Ratujmy ?wi?ta".Opowiada? o trjce niesfornego rodze?stwa, ktre swoim zachowaniem doprowadzi?o ?wi?tego Miko?aja do rozpaczy i ostatecznie do ucieczki. Na szcz??cie sytuacj? uratowa?a babcia, ktra swoimi m?drymi radami wskaza?a swym niegrzecznym wnukom jak mo?na zmieni? decyzj? Miko?aja.

Czytaj więcej: Ratujmy ?wi?ta

Zabawa andrzejkowa dla klas IV-VI

W naszej szkole troch? wcze?niej ni? jest to w zwyczaju, bo nie 29, ale 26 listopada b. r. bawili?my si? na tzw. andrzejkach. By? k?cik wr?b, szalona zabawa, ?wietna muzyka, nawet niektre panie nauczycielki da?y si? porwa? gor?cym rytmom. A na spoconych i spragnionych tancerzy czeka?a jak zwykle u?miechni?ta p. Ula ze sklepikowym asortymentem, gdzie nie zabrak?o napoi ch?odz?cych. W przekonaniu wszystkich uczestnikw zabawa (zwyczajem lat ubieg?ych) by?a bardzo udana!!!

Czytaj więcej: Zabawa andrzejkowa dla klas IV-VI

W tym roku szkolnym, zabaw? andrzejkow? dla uczniw klas I-III poprowadzili animatorzy z MGCK w S?omnikach. Uczniowie jak zwykle przybyli w pi?knych strojach przygotowanych specjalnie na t? okazj?. W k?cikach wr?b, ka?dy mg? pozna? swoj? przysz?o??. Nie zabrak?o te? konkursw i ta?cw przy d?wi?kach wsp?czesnej muzyki.

Czytaj więcej: Zabawa andrzejkowa dla uczniw klas 0 - III

Obchody ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia

Historia obchodw ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia si?ga 1902 roku. Podczas jednego z polowa?, przyjaciel prezydenta Stanw Zjednoczonych Teodora "Teddy" Roosevelta, postrzeli? m?odego nied?wiadka. Gdy przyprowadzi? zwierz?tko do prezydenta, ten widz?c przera?enie malca kaza? go uwolni?. Epizod ten przedstawi? na rysunku Clifford Berryman. Jego grafika ukaza?a si? w gazecie The Washington Post i dla sklepikarza z Brooklynu, Morrisa Mitchoma, sta?a si? inspiracj? do produkcji pluszowych nied?wiadkw o nazwie Teddy, za specjalnym pozwoleniem prezydenta. W ci?gu kilku lat Mitchom sta? si? potentatem i w?a?cicielem jednej z najbardziej znanych firm produkuj?cych pluszowe misie. W 2002, w 100 rocznic? powstania zabawki, dzie? 25 listopada ustanowiony zosta? ?wiatowym Dniem Pluszowego Misia.

Czytaj więcej: Obchody ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia

W dniu 14 listopada 2014 r. w Zespole Szk? Oglnokszta?c?cych im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach przeprowadzono prbn? ewakuacj? dzieci, m?odzie?y i pracownikw szko?y z budynku, na wypadek zagro?enia po?arowego. Ewakuacj? obj?ci byli wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obs?ugi szko?y podstawowej, gimnazjum i liceum.

Czytaj więcej: Prbna ewakuacja szko?y na wypadek zagro?enia

96 rocznica Odzyskania Niepodleg?o?ci

S?omniki - 11 listopada 2014r.

Dnia 11 listopada 1918 r., po 123 latach niewoli i zryww wolno?ciowych, Polska odzyska?a upragnion? niepodleg?o??. Z tej okazji nasza szko?a wzi??a czynny udzia? w gminnych obchodach ?wi?ta Niepodleg?o?ci.

Czytaj więcej: 96 rocznica Odzyskania Niepodleg?o?ci

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZE?STWA

SZKO?A PROMUJ?CA BEZPIECZE?STWO"

We wrze?niu Zesp? Szk? Oglnokszta?c?cych im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach przyst?pi? do programu Szko?a Promuj?ca Bezpiecze?stwo. Jest to jeden z elementw Zintegrowanej Polityki Bezpiecze?stwa, realizowanej od 2004 r. przez Komend? Powiatow? Policji. To kompleksowy system dzia?a?, oparty na wsp?pracy szko?y, samorz?du lokalnego, policji, rady osiedla, r?nych stowarzysze?, ktrego celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk wyst?puj?cych w szkole (np. przemocy) i zapewnienie uczniom szeroko rozumianego bezpiecze?stwa.

Czytaj więcej: ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZE?STWA

W naszej szkole tu? przed obchodami ?wi?ta Niepodleg?o?ci zorganizowana zosta?a niezwyk?a wystawa historyczna. Dzi?ki niej uczniowie mogli zapozna? si? z etapami odzyskiwania niepodleg?o?ci przez Polsk?, postaci? Jzefa Pi?sudskiego i literatur?, ktra porusza ten wa?ny dla Polakw temat. Ch?tni mogli za?piewa? pie?ni patriotyczne. Wystaw? zdobi?y prace plastyczne uczniw klas 6.

Czytaj więcej: 11 Listopada pami?ta? wypada!

Halloween!

Od wielu lat pod koniec pa?dziernika w naszej szkole obchodzimy ?wi?to Halloween. I w tym roku nie mog?o by? inaczej. W pi?tek 31 pa?dziernika korytarz 3 pi?tra zamieni? si? w galeri? duchw, strachw i postaci z bajek wykonanych z dyni, a tak?e zerkaj?cych z plakatw.

Czytaj więcej: Halloween!

Warsztaty muzyczne

24 pa?dziernika bie??cego roku szkolnego uczniowie naszej szko?y byli uczestnikami niezwyk?ych warsztatw muzycznych. Go?cili?my profesjonalny duet akordeonowy. Muzycy we wspania?ym stylu przedstawili standardy muzyki klasycznej, filmowej i rozrywkowej wzbudzaj?c podziw i zainteresowanie tych najmniejszych i tych starszych uczniw oraz nauczycieli. Zaj?cia prowadzone by?y bez pauz, od forte przechodzi?y w piano a legato utworw rozdziela?o stakato wypowiedzi naszych uczniw, chodz?cych do szko?y muzycznej. Panowie wszystkich bardzo wychwalili za wysoki poziom wiedzy muzycznej!

Czytaj więcej: Warsztaty muzyczne

Wybory do Ma?ego Samorz?du na rok szkolny 2014/2015

24 pa?dziernika odby?y si? wybory do Ma?ego Samorz?du Uczniowskiego. Uczniowie klas m?odszych wytypowali po jednym kandydacie z ka?dej klasy.

Czytaj więcej: Wybory do Ma?ego Samorz?du na rok szkolny 2014/2015

Witamy w II edycji programu WF z klas?

Spieszymy poinformowa?, i? nasza szko?a zosta?a zarejestrowana do drugiej edycji programu Wf z klas?!. Nasze zesz?oroczne dzia?ania zosta?y nagrodzone certyfikatami. Dodatkowym wyr?nieniem by?o odebranie ich 5 wrze?nia na Stadionie Narodowym z r?k Minister Edukacji i Ministra Sportu podczas inauguracji kolejnej edycji.

Czytaj więcej: Witamy w II edycji programu WF z klas?

10 X 2014 ?lubowanie klas pierwszych

10 pa?dziernika w naszej szkole mia?o miejsce bardzo donios?e wydarzenie. W obecno?ci Dyrekcji, zaproszonych go?ci oraz rodzicw, uczniowie klas pierwszych sk?adali pierwsz? w swoim ?yciu uroczyst? przysi?g?. ?lubowali, ?e b?d? godnie reprezentowali nasz? szko??, ?e b?d? starali si? by? godnymi obywatelami naszego kraju.

Czytaj więcej: 10 X 2014 ?lubowanie klas pierwszych

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

10 pa?dziernika 2014 r. odby?y si? w naszej szkole uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji w szkole pojawili si? zaproszeni go?cie: burmistrz p. Pawe? Knafel oraz przedstawiciele Rady Rodzicw. W uroczystym apelu udzia? wzi?li nauczyciele, pracownicy szko?y oraz uczniowie.

Czytaj więcej: Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Jak wiadomo ?wi?to Edukacji Narodowej przypada na dzie? 14 pa?dziernika, ale w naszej szkole w tym roku szkolnym ju? 10 pa?dziernika ?wi?towali?my tzw. potocznie Dzie? Nauczyciela. By?y ?yczenia, mi?e gesty, kwiaty oraz przygotowany przez grup? uczniw z klas: IV b, V a oraz VI a monta? s?owny, ktry tekstami naszych ?wietnych poetw min. Herberta, Szymborskiej czy Tuwima u?wiadamia? zebranym s?uchaczom wa?no?? i powag? misji nauczyciela.

Czytaj więcej: Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wybory do Samorz?du Uczniowskiego

29 wrze?nia w naszej szkole odby?y si? wybory do Samorz?du Uczniowskiego. Jak zawsze poprzedzi?a je kampania wyborcza, w czasie ktrej kandydaci przekonywali spo?eczno?? uczniowsk? do g?osowania na ich kandydatur?.

Czytaj więcej: Wybory do Samorz?du Uczniowskiego

Lekcje z wolontariuszami

W dniach od 6 do 10 pa?dziernika w ZSO w S?omnikach go?cili wolontariusze z Hiszpanii i Indonezji. M?odzi ludzie przyjechali do naszej szko?y w ramach dzia?a? organizacji AIESEC.

Czytaj więcej: Lekcje z wolontariuszami

Tradycyjnie we wrze?niu, w naszej szkole odbywaj? si? spotkania uczniw z policjantami. Podobnie, jak w latach ubieg?ych, tak?e i w tym roku, najm?odsze dzieci, pod okiem policjantki przypomnia?y sobie zasady bezpiecznego poruszania si? po drodze. Tego dnia ka?dy ucze? z oddzia?u przedszkolnego otrzyma? kolorowy odblask!

Czytaj więcej: Spotkanie uczniw z policjantami

Spotkanie autorskie

Dnia 8 pa?dziernika 2014 roku odby?o si? w naszej szkole spotkanie uczniw klas I- III i oddzia?w przedszkolnych z autorem ksi??ek i wierszykw dla dzieci p. Karolem Koz?owski.

Czytaj więcej: Spotkanie autorskie

We are from Australia

9.09.2014 roku uczniowie klasy IV a SP mieli mo?liwo?? spotkania si? z Australijczykami: Michaelem and Natalie Bros.

Czytaj więcej: We are from Australia

Msza ?w. inauguruj?ca rozpocz?cie roku szkolnego

7 wrze?nia o godz. 10.30 odby?a si? uroczysta msza ?w. inauguruj?ca nowy rok szkolny 2014/2015. Licznie przybyli na ni? uczniowie wszystkich typw szk?, Dyrekcja szko?y, nauczyciele oraz rodzice.

Czytaj więcej: Msza ?w. inauguruj?ca rozpocz?cie roku szkolnego

Rozpocz?cie roku szkolnego 2014/2015

W poniedzia?kowy ranek 1 wrze?nia spotkali?my si? by uroczy?cie powita? nowy rok szkolny. Uczniowie klas 0-III zebrali si? na Hali Sportowej, a uczniowie klas IV-VI w sali gimnastycznej.

Czytaj więcej: Rozpocz?cie roku szkolnego 2014/2015