Zako?czenie roku szkolnego w klasach IV - VI

     Uroczysto?? zako?czenia roku klas IV-VI odby?a si? o godzinie 10.30 i prowadzona by?a przez przedstawicieli samorz?du uczniowskiego. Pani Dyrektor Agata Skrzypczyk oraz Pani V- ce Dyrektor Gra?yna Dubiel wr?czy?y nagrody uczniom, którzy osi?gn?li wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Najlepsi uczniowie klas VI z?o?yli swoje podpisy w Z?otej Ksi?dze, a dwoje uczniów: Filip Margul i Emilia Dulewicz, za szczególne osi?gni?cia otrzymali Nagrody Burmistrza, które wr?czone zosta?y przez pana Jacka Reguckiego. Niezwykle wzruszaj?cym momentem by?o przekazanie sztandaru uczniom klas pi?tych.  Dyplomy za ofiarn? pomoc na rzecz szko?y otrzymali równie? rodzice.

Czytaj więcej: Zako?czenie roku szkolnego w klasach IV - VI

Zako?czenie roku szkolnego w klasach I - III

    Uroczysto?? zako?czenia roku szkolnego 2013/2014, podobnie jak w roku ubieg?ym, odby?a si? w Hali Sportowej w S?omnikach. O godzinie 8.30 zebrali si? uczniowie klas 0-III wraz ze swoimi wychowawcami. Licznie przybyli równie? rodzice. Uroczysto?? prowadzona by?a przez ma?y samorz?d uczniowski.  Pani V-ce Dyrektor Gra?yna Dubiel pogratulowa?a najlepszym uczniom osi?gni?tych wyników i wr?czy?a nagrody ksi??kowe. Wyró?niono równie? uczniów za uzyskan? 100% frekwencj? w ci?gu roku szkolnego. Podzi?kowano rodzicom za pomoc i prac? na rzecz szko?y wr?czaj?c im dyplomy.

Czytaj więcej: Zako?czenie roku szkolnego w klasach I - III

Msza na zako?czenie roku szkolnego 2013/2014

    22 czerwca b.r. w Ko?ciele Parafialnym Bo?ego Cia?a Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie naszej szko?y wraz z rodzicami dzi?kowali za wszelkie ?aski, których do?wiadczyli w roku szkolnym 2013/2014 oraz prosili o b?ogos?awie?stwo na czas wakacji. Msz? u?wietni?a swoim ?piewem m?odzie? oraz poczty sztandarowe ze wszystkich szkó? ZSO, a kazanie wyg?osi? ks. Proboszcz Stanis?aw W?osowicz.

Tekst: A Wójcik

Czytaj więcej: Msza na zako?czenie roku szkolnego 2013/2014

     Mimo, ?e 1 kwietnia jest dniem ?artów i ?miechu, to szóstoklasi?ci o tym  zapomnieli. Tego dnia odby? si? ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas VI. Sprawdzian jest powszechny i obowi?zkowy. Przyst?pienie do niego jest warunkiem uko?czenia szko?y.  Zadania, które rozwi?zywali uczniowie bada?y jak szóstoklasi?ci radz? sobie z czytaniem, pisaniem, rozumowaniem, korzystaniem z informacji oraz wykorzystywaniem wiedzy w praktyce.

Czytaj więcej: Sprawdzian szóstoklasistów

Szkolny Konkurs Mitologiczny

     Ju? tradycyjnie w czerwcu biblioteka szkolna na nowym skrzydle zamienia si? w Olimp, gdzie przybywaj? bogowie i boginie staro?ytnej Grecji, aby w szrankach i konkurach wykaza? si? swoj? znajomo?ci? mitologii greckiej. Tak by?o i w tym roku szkolnym: 5 czerwca odby? si? Konkurs Mitologiczny (bo o nim tu mowa). Konkurs ten ma na celu wzbudzenie w?ród uczniów zainteresowania mitologi? Greków, gdy? w tych opowie?ciach znajduj? si? toposy i motywy przewodnie naszej kultury. Nie sposób zatem czyta? literatury bez znajomo?ci mitologii greckiej.

Czytaj więcej: Szkolny Konkurs Mitologiczny

31 maja - Piknik Rodzinny

     31 maja b.r. na dziedzi?cu naszej szko?y by?o pysznie, ruchliwie i kolorowo, gdy? odbywa? si? Piknik Rodzinny zorganizowany przez nauczycieli z pomoc? uczniów oraz ich rodziców. By?a to okazja, aby dzieci pokaza?y efekty swojej ca?orocznej pracy w Szkole Muzycznej oraz na innych zaj?ciach np. tanecznych czy Ko?a Teatralnego, wi?c na scenie pi?knie przystrojonej w efektowne motyle ci?gle du?o si? dzia?o.

Czytaj więcej: 31 maja - Piknik Rodzinny

Wycieczka w Tatry

    W maju bie??cego roku uczniowie klas czwartych wraz z wychowawcami, pani? Pedagog i Pani? Dyrektor zdobywali szlaki Tatrza?skiego Parku Narodowego.  Odwiedzili?my Muzeum TPN, w którym obejrzeli?my film o Tatrza?skim Nied?wiedziu oraz o chronionych gatunkach flory i fauny Tatr. W?drowali?my Dolin? Bia?ego, Dolin? Str??ysk? podziwiaj?c widok na Giewont, malownicze górskie potoki i s?uchaj?c opowie?ci pana przewodnika Jacka, który uczy? nas rozpoznawa? charakterystyczne gatunki ro?lin kwiatowych.

Czytaj więcej: Wycieczka w Tatry

W Krainie Zdrowego ?ywienia

     29 maja 2014 w ramach programu „Owoce w szkole” uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawczyniami przygotowali przedstawienie pt. „W Krainie Zdrowego ?ywienia”. Przedstawienie dedykowano Mamom z okazji ich ?wi?ta. 

Czytaj więcej: W Krainie Zdrowego ?ywienia

Wycieczka "Szlakiem Harrego Potttera""

     W dniach 8-14 czerwca grupa 53 gimnazjalistów i uczniów szko?y podstawowej pod opiek?: p. Magdaleny Bauzy-G?ciarz, p. Nataszy ??czny, p. Marii Pabia?czyk, p. Barbary Waszuk i p. Jerzego Waszuk odby?a podro? szlakiem Harrego Pottera.

Czytaj więcej: Wycieczka "Szlakiem Harrego Potttera""

    W oddzia?ach przedszkolnych w roku szkolnym 2013/ 2014 realizowany by? projekt antytytoniowy „ Czyste powietrze wokó? nas”.

Czytaj więcej: Projekt antytytoniowy "Czyste powietrze wokó? nas"

Warsztaty Ekologiczno - Przyrodnicze

    Dnia 16 maja  w oddzia?ach przedszkolnych odby?y si? Warsztaty Ekologiczno- Przyrodnicze,  podczas których dzieci mog?y rozwija? swoje pasje i umiej?tno?ci twórcze, pomys?owo??. Zaj?cia stymulowa?y kreatywno?? i inteligencj? wizualno-przestrzenn? dzieci.

Czytaj więcej: Warsztaty Ekologiczno - Przyrodnicze

CZYSTA SPRAWA czyli akcja CZYSTY ANIO?EK zako?czona

,,Nale?y pomaga? innym w potrzebie, bo có? zrobisz b?d?c kiedy? jednym z nich?''

             Wychowawcy ?wietlicy szkolnej w ZSO im.Kazimierza Wielkiego w S?omnikach zorganizowali zbiórk? ?rodków czysto?ci w?ród uczniów i nauczycieli szko?y podstawowej.

Czytaj więcej: CZYSTA SPRAWA czyli akcja CZYSTY ANIO?EK zako?czona

Dzie? Mamy i Taty

     26 maja 2014 roku w oddzia?ach przedszkolnych odby?a si?  uroczysto??, na któr? dzieci z niecierpliwo?ci? czeka?y - DZIE? MAMY I TATY. Uroczysto?? poprzedzi? szereg zaj?? na temat rodziny, roli  Mamy i Taty  w ?yciu dziecka.

Czytaj więcej: Dzie? Mamy i Taty

     14 maja 2014 r. dzieci z klas I a i I b odwiedzi?y Komend? Wojewódzk? Policji w Krakowie. Klas? I a oprowadza?a pani Ma?gorzata Kosturek, I b st. asp. Katarzyna Wilczy?ska. W sali wyk?adowej dzieci ogl?da?y wyposa?enie policjanta podczas ró?norodnych akcji. Szczególn? atrakcj? by? pokaz broni policyjnej. Dzieci mia?y równie? mo?liwo?? wsi??? do radiowozu i us?ysze? jego sygna?.

Czytaj więcej: Pierwszaki w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Kolejne sukcesy sportowe

     W pi?k? no?n? uwielbia gra? niemal?e ka?dy sportowiec. Nasi uczniowie szczególnie. 19 maja uczniowie naszej szko?y rozegrali mecze w pi?k? no?n?, w kategorii dziewcz?t i ch?opców.
Mistrzostwa Gminne - I miejsce - wygrana zarówno dziewcz?t i ch?opców. Nast?pne zmagania w ?wi?tnikach Górnych - IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu.

Czytaj więcej: Kolejne sukcesy sportowe

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu J?zyka Angielskiego ALBUS:

Szko?a Podstawowa

 

Klasa 4:
Dulewicz Antoni - 15 miejsce - Dyplom wyró?nienia
Osikowska Ida - 15 miejsce - Dyplom wyró?nienia

Klasa 5:
P?owi?ski Bart?omiej - 7 miejsce - Dyplom laureata
Cia?owicz Sylwia - 15 miejsce - Dyplom wyró?nienia
Kurek Kaja - 15 miejsce - Dyplom wyró?nienia

Klasa 6:
Dulewicz Emilia - 13 miejsce - Dyplom wyró?nienia

     8 maja odby? si? w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs ALBUS MATEMATYCZNY. Wzi??o w nim udzia? 11 uczniów z klas IV - VI.

     Wyniki:

Filip Margul kl. VI b - 1 miejsce - Grawerowany dyplom laureata i nagroda ksi??kowa

Pawe? Ksi??ek kl. IV a - 7 miejsce - Dyplom laureata

Sebastian Ponikiewicz kl. IV a - 15 miejsce - Dyplom wyró?nienia
Szymon Pokrzywi?ski kl. VI a - 15 miejsce - Dyplom wyró?nienia

Tekst: A. Bielak

Mi?dzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2014 - rozstrzygni?ty

     Dnia 20 marca 2014 r. odby? si? w naszej szkole Mi?dzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny. Konkurs od lat cieszy si? du?? popularno?ci? w?ród uczniów naszej szko?y. W tym roku wzi??o w nim udzia? 55 uczniów z klas II - VI.

    Wyniki:

Karolina Zygmuntowicz kl. III a - wyró?nienie
Alicja Ko?ciej kl. III a - wyró?nienie
Pawe? Ksi??ek kl. IV a - wyró?nienie
Julian Zieli?ski kl. V a - wyró?nienie
Filip Margul kl. VI b - wyró?nienie

Tekst: A. Bielak

Czytaj więcej: Mi?dzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2014 - rozstrzygni?ty

Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy

     Dnia 28 maja 2014 r. odby? si? w naszej szkole etap szkolny Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego organizowanego przez Zespó? Szkó? im. Stanis?awa Wyspia?skiego w Waganowicach. Przez dziesi?? poprzednich lat konkurs by? organizowany przez Szko?? Podstawow? im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach.

     Do etapu gminnego, który odby? si? 22 maja 2014 r. zakwalifikowali si? nast?puj?cy uczniowie z naszej szko?y: Pawe? Ksi??ek kl. IV a, Ida Osikowska kl. IV a, Julia Zagrodzka kl. IV c, Julian Zieli?ski kl. V a, Szymon Malinowicz kl. V b, Natalia Stano kl. VI a, Weronika Durma?a kl. VI b i Filip Margul kl. VI b.

Uczniowie naszej szko?y zaj?li wysokie miejsca w konkursie:

Kl. IV
I miejsce - Julia Zagrodzka
II miejsce - Pawe? Ksi??ek

Kl. V
III miejsce - Julian Zieli?ski

Kl. VI
I miejsce - Filip Margul

Tekst: A. Bielak

8 maja - DZIE? BIBLIOTEKARZA

     To nasza pani Ania. Najlepszy bibliotekarz na ?wiecie, którego na pró?no szuka? na szkolnych fotografiach! Zazwyczaj to w?a?nie pani Ania robi wszystkim profesjonalne zdj?cia! Dzi? b?dzie inaczej!!!

 

Czytaj więcej: 8 maja - DZIE? BIBLIOTEKARZA

    Dnia 6 maja 2014r. klasy I a i I b pod opiek? wychowawców wybra?y si? na wycieczk? do Ochotniczej Stra?y Po?arnej w S?omnikach. Przywita? nas Pan Prezes Stra?y Jan Plutecki, który opowiedzia? histori? za?o?enia OSP oraz o jej dzia?alno?ci.

Czytaj więcej: Z wizyt? u stra?aków

Majowe ?wi?ta

    O ?wi?tach majowych mówimy cz?sto „d?ugi weekend”, ale to skrótowe stwierdzenie zamazuje bardzo wa?ny, narodowy charakter tych ?wi?t. 1 Maja to  ?wi?to Pracy,   2 Maja  Dzie? Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (to stosunkowo m?ode ?wi?to ustanowione zosta?o Ustaw? Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 r.)

Czytaj więcej: Majowe ?wi?ta

Akcja "Czysty Anio?ek"

Akcja "Czysty Anio?ek" przed?u?ona zosta?a do 31 maja 2014 r.

 

Czysta sprawa czyli

Akcja CZYSTY ANIO?EK!

organizowana w ca?ej Polsce

przez Stowarzyszenie PI?KNE ANIO?Y

w dniach 25.02-31.05.2014    

    Akcja ta ma na celu zbiórk? ?rodków czysto?ci dla dzieci z najubo?szych rodzin i przekazanie ich do najbli?szego O?rodka Pomocy Spo?ecznej.

    Honorowy patronat nad akcj? obj?? Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak.

 

Czytaj więcej: Akcja "Czysty Anio?ek"

     Na konkurs nap?yn??y pi?kne prace z ca?ej Polski. Uczestnicy konkursu wykazali si? kreatywno?ci? i umiej?tno?ci? tworzenia prezentacji multimedialnych na naprawd? wysokim poziomie.

Czytaj więcej: Wyniki II edycji ogólnopolskiego konkursu na prezentacj? multimedialn? "?wiadomy ucze? - zdrowy do...

"Przez Krzy? do chwa?y"

    ?wi?ta Wielkanocne nape?niaj? nas rado?ci? i nadziej? chrze?cija?sk? p?yn?c? z faktu zmartwychwstania Chrystusa. Uczniowie klas IV – VI starali si? przygotowa? nas do owocnego prze?ycia tych ?wi?t. 16.04.2014r. przedstawili monta? s?owno – muzyczny „Przez Krzy? do chwa?y”, przygotowany pod opiek? p. A. Jakubek. Jego najwa?niejszym celem by?o ukazanie znaczenia krzy?a jako znaku zbawienia.

Czytaj więcej: "Przez Krzy? do chwa?y"

Nasza Ziemia

            Drugi tydzie? kwietnia przebiega? w ?wietlicy szkolnej pod has?em ,,Nasza Ziemia”. Wychowawcy podejmowali ró?ne formy zaj?? dotycz?ce tematu przewodniego.

G?ówn? ide? podj?cia tematu ,,Nasza Ziemia” by?o rozbudzanie ekologicznych zainteresowa? uczniów, rozwijanie ?wiadomo?ci ekologicznej, rozumienie relacji cz?owieka z przyrod?, pog??bianie wiedzy na temat ?wiata ro?lin i zwierz?t oraz problemów ochrony przyrody przed dewastacj?.

Czytaj więcej: Nasza Ziemia

Konkurs ortograficzny w klasach IV - VI

     Konkurs ortograficzny odby? si? 25 marca 2014r. Wzi??y w nim udzia? 3 osobowe delegacje klas IV -VI. Uczniowie pisali dyktando jednakowe dla wszystkich poziomów klas. Musieli wykaza? si? znajomo?ci? zasad polskiej pisowni i interpunkcji.

Czytaj więcej: Konkurs ortograficzny w klasach IV - VI

Hello Spring

    Wiosn? witali?my w tym roku na wiele sposobów. W?ród klas II i III SP zorganizowano konkurs plastyczno-j?zykowy na temat ,,Hello Spring". Trzyosobowe reprezentacje klas mia?y za zadanie zaprojektowa? oraz wykona? w dowolnej technice kaligraf na temat powitania wiosny. Oczywi?cie chodzi?o tu o poj?cia - wyrazy w j?zyku angielskim.

Czytaj więcej: Hello Spring

Little Red Ridding Hood - Czerwony Kapturek

     W dniach 25-27.03.2014 nasi liceali?ci przygotowali interaktywn? lekcj? j?zyka angielskiego dla uczniów szko?y podstawowej, opieraj?c si? na znanej bajeczce Little Red Ridding Hood – czyli Czerwony Kapturek. W trakcie zaj?? starsi koledzy nie tylko znakomicie odegrali swoje role, ale uczyli równie? piosenek: Head & Shoulders, Brush your teeth and If you happy. Zarówno Ci duzi jak i ci mniejsi ?wietnie si? bawili. Nad ca?o?ci? czuwa?a p. Barbara Waszuk.

Czytaj więcej: Little Red Ridding Hood - Czerwony Kapturek

Czy znasz Statut Szko?y? - konkurs dla klas IV - V

     24 marca 2014 uczniowie klas IV – V wzi?li udzia? w corocznym konkursie pod has?em „Czy znasz Statut Szko?y”. Reprezentanci poszczególnych klas mieli za zadanie rozwi?zanie testu z zakresu praw i obowi?zków ucznia, kar i nagród, skali ocen oraz ogólnych informacji o szkole.

Czytaj więcej: Czy znasz Statut Szko?y? - konkurs dla klas IV - V

Dzie? Wiosny w klasach IV - VI

    21 marca powitali?my wiosn? g?o?no i rado?nie. Terenem klasowych rozgrywek by?a w tym roku hala sportowa, gdzie odby?y si? interdyscyplinarne warsztaty dla uczniów klas IV – VI. Temat naszych dzia?a? brzmia?: Czas na zdrowie!

     Pocz?tek wiosny, budz?ca si? do ?ycia przyroda i nasze zm?czenie d?ug? zim? s? wspania?ym pretekstem do wprowadzenia zmian w swoim stylu i sposobie ?ycia. Wspólne zabawy i zadania mia?y wszystkich zach?ci? do aktywno?ci ruchowej i zdrowego od?ywiania. W przygotowanych tego dnia konkurencjach mogli sprawdzi? si? wszyscy uczniowie.

Czytaj więcej: Dzie? Wiosny w klasach IV - VI

Koncert "Wiosna budzi talenty"

    Dnia 21 marca 2014r. uczniowie klas 0-III powitali wiosn? koncertem „Wiosna budzi talenty”. Przegl?d rozpocz?li uczniowie klas „0”, którzy zaprezentowali swoje talenty recytuj?c i ?piewaj?c znane utwory i piosenki dzieci?ce. Nast?pnie uczniowie klas I, II, III wyst?powali prezentuj?c zespo?owe uk?ady taneczne, pokazy gimnastyki artystycznej oraz solowe pokazy taneczne do muzyki nowoczesnej. Zachwyci?y równie? wyst?py laureatów szkolnego konkursu recytatorskiego, którzy odegrali scenki dramowe do znanych wierszy Jana Brzechwy.

Czytaj więcej: Koncert "Wiosna budzi talenty"

?ywa lekcja historii

    Dnia 13 marca 2014 roku odwiedzi?a nasz? szko?? Grupa Artystyczna „Rekonstrukto”, która przygotowa?a lekcj? historii pod tytu?em „Staropolski sarmatyzm i epoka szlachecka”.

     Wspólnie z aktorami odbyli?my podró? do minionych epok, gdzie rycerze walczyli o honor damy swego serca a szlachcice ucztowali w swoich dworach. Du?o dowiedzieli?my si? o ówczesnych zwyczajach i broni.

Czytaj więcej: ?ywa lekcja historii

W czwartek 27 lutego 2014 r. uczniowie szko?y podstawowej spotkali si? na tradycyjnym apelu podsumowuj?cym pierwsze pó?rocze. Spo?eczno?? uczniowska gromkimi oklaskami nagrodzi?a prymusów z poszczególnych klas oraz kolegów i kole?anki, którzy odnie?li sukcesy z j. angielskiego, matematyki oraz w zawodach sportowych.

 

Czytaj więcej: Podsumowanie I pólrocza 2013/2014

     Zapraszamy rodziców do zapoznania si? z nowymi zasadami rekrutacji do klas pierwszych i oddzia?ów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach

Terminarz rekrutacji

 

    Zapraszamy uczniów klas IV – VI do wzi?cia udzia?u w kolejnej ju? edycji konkursu „?wiadomy ucze? – zdrowy doros?y” pod honorowym patronatem Ma?opolskiego Kuratorium O?wiaty w Krakowie.

    Tym razem zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat znaczenia aktywno?ci fizycznej w ?yciu cz?owieka.

   Konkurs organizuje Szko?a Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach, a patronat nad nim obj?li równie?: Burmistrz Gminy S?omniki, G?os S?omnik, Stowarzyszenie Informatyków Polskich, Akademia Ruchu 3R.

 Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentacj? Multimedialn? dla uczniów klas IV - VI szkó? podstawowych pt. „?wiadomy ucze? – zdrowy doros?y ” 

     30.01.2014 roku w naszej szkole mia?a miejsce prelekcja po??czona z wystaw? pt. ”Skarby Ziemi” prowadzona przez pana Stanis?awa Jantur? oraz jego wspó?pracowników .

Czytaj więcej: Wystawa i prelekcja na temat minera?ów

Zabawa karnawa?owa dla klas IV-VI

 Tu? przed feriami, we czwartek, Samorz?d Uczniowski zorganizowa? zabaw? karnawa?ow? dla uczniów klas IV- VI. Przy d?wi?kach dyskotekowej muzyki "puszczanej" przez kole?ank? z gimnazjum, wszyscy ?wietnie si? bawili. Na parkiecie królowa?y wspó?czesne przeboje, jednak?e prawdziwym hitem okaza?a si? "Makarena". Karnawa?owym rytmom nie oparli si? nawet niektórzy nauczyciele.

Czytaj więcej: Zabawa karnawa?owa dla klas IV-VI

Bal karnawa?owy klas I - III

    Bal karnawa?owy kolejny raz sta? si? okazj? do zaprezentowania przez najm?odszych uczniów naszej szko?y, wspania?ych pomys?ów na kreacje i stroje. Na parkiecie pojawi?y si? wró?ki, ksi??niczki, rycerze, piraci i wiele innych postaci z dzieci?cych bajek. Bal, tradycj? lat ubieg?ych, odby? si?, dzi?ki uprzejmo?ci pani Dyrektor Alicji Biczysko, w MGCK w S?omnikach.

Czytaj więcej: Bal karnawa?owy klas I - III

Alfik Matematyczny 2013 rozstrzygni?ty

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny:

Julian Zieli?ski klasa V a - wynik bardzo dobry
Filip Margul klasa VI b - wynik bardzo dobry
Opiekun: Barbara Krzy?ak

 

Czytaj więcej: Alfik Matematyczny 2013 rozstrzygni?ty

Spektakl teatralny "Opowie?? wigilijna"

     13.01.2014 r. uczniowie gimnazjum zaprezentowali godzinny spektakl pt. "Opowie?? wigilijna".

Czytaj więcej: Spektakl teatralny "Opowie?? wigilijna"

     ?wi?ta Bo?ego Narodzenia to pi?kny czas pe?en mi?o?ci, pojednania i wzrusze?, z którym wi??e si? wiele zwyczajów. Jednym z nich s? jase?ka, które przenosz? nas w odleg?e czasy i przypominaj?, ?e w Betlejem przyszed? na ?wiat Zbawiciel.

Czytaj więcej: "Opowie?? o Królu, który jest Mi?o?ci?"

Marzycielska Poczta

    Bo?e Narodzenie to magiczny czas sk?adania ?ycze? i obdarowywania si? prezentami. Najcenniejszymi podarkami wcale nie musz? by? kosztowne przedmioty.

    Nasze dzieci przekona?y si?, ?e mo?na kogo? obdarowa? prezentem, który nic nie kosztuje, a którego znaczenia nie sposób przeceni?.

Czytaj więcej: Marzycielska Poczta

Spektakl teatralny "K?opoty w Laponii"

    13 grudnia 2013 roku wolontariusze z gimnazjum zaprezentowali dla m?odszych kolegów z klas nauczania zintegrowanego spektakl teatralny pt: „K?opoty w Laponii”.

Czytaj więcej: Spektakl teatralny "K?opoty w Laponii"

Miko?ajki

      Uczniowie naszej szko?y z niecierpliwo?ci? czekali na dzie? 6 grudnia, kiedy to wszystkie dzieci odwiedza Miko?aj.

Czytaj więcej: Miko?ajki

Konkurs piosenki angielskiej

     12 grudnia odby?a si? w naszej szkole druga edycja konkursu piosenki angielskiej pt. "Let's sing a song". W tym roku zadaniem uczestników by?o wykonanie piosenki zwi?zanej ze ?wi?tami Bo?ego Narodzenia.

Czytaj więcej: Konkurs piosenki angielskiej

Czary - mary w bibliotece

      Andrzejki to stara tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wed?ug dawnych wierze? dzie? ten mia? niezwyk?? moc, gdy? uchyla? wrota do nieznanej przysz?o?ci…

Czytaj więcej: Czary - mary w bibliotece

Andrzejki dla klas 0 - III

    Tradycj? lat ubieg?ych, zabawa andrzejkowa dla uczniów klas I-III, zosta?a zorganizowana  w MGCK w S?omnikach. Oprócz wspania?ej zabawy, ta?ców, dzieci mog?y pozna? swoj? przysz?o??, któr? przepowiada?y wró?ki i wró?bici w specjalnych "k?cikach wró?b". Uczniowie z zapartym tchem i wypiekami na twarzach ustawiali si? w kolejce, by dowiedzie? si? tego, co przyniesie im przysz?o??.

Czytaj więcej: Andrzejki dla klas 0 - III

Zabawa Andrzejkowa

     Tradycj? sta?o si?, ?e w naszej szkole z okazji Andrzejek organizowana jest zabawa taneczna. Tak by?o i w tym roku. 27 listopada uczniowie klas IV - VI licznie przybyli , aby sp?dzi? mi?e popo?udnie bawi?c si? przy d?wi?kach muzyki dyskotekowej przygotowanej przez uczniów z klasy VI b.

Czytaj więcej: Zabawa Andrzejkowa

Konkurs "Moja szko?a, bezpieczna szko?a"

     20 listopada odby? si? konkurs pod has?em "Moja szko?a, bezpieczna szko?a" zorganizowany przez Samorz?d Uczniowski Szko?y Podstawowej. Zadaniem 3-osobowych zespo?ów uczestnicz?cych w konkursie by?o wykonanie plakatu i wymy?lenie has?a promuj?cego kulturalne i bezpieczne zachowanie w szkole.

Czytaj więcej: Konkurs "Moja szko?a, bezpieczna szko?a"

Apel z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci

    Dn. 14 listopada br. klasy IV-VI bra?y udzia? w niezwyk?ej godzinie wychowawczej, podczas której zrobili?my skok w przepa?? historii. Najpierw klasa V b pod przewodnictwem p. Anny Bienieckiej przenios?a nas w czasy ?redniowieczne na tle dekoracji przygotowanej przez p. Katarzyn? Adamek-Lepiarczyk, której g?ównym motywem by?y or?y bia?e w koronie - god?o Polski. Byli?my ?wiadkami uroczystego pasowania na rycerza oraz turnieju rycerskiego odbywaj?cego si? w?ród czujnych spojrze? strojnych dam (oczywi?cie dziewcz?t z klasy V b). W ten sposób pokazali?my nasze tradycje narodowe.

Czytaj więcej: Apel z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci

W barwach jesieni - konkurs plastyczny

     W dniu 13.11.2013r w ?wietlicy szkolnej zosta?y wr?czone dyplomy, wyró?nienia i podzi?kowania dla uczestników konkursu plastycznego pt. ,,W barwach jesieni”- zorganizowanego przez p. Magdalen? Pikiel, wychowawc? ?wietlicy. Ide? konkursu by?o zwrócenie uwagi na pi?kno otaczaj?cego nas ?wiata, czyli ?wiata przyrody, a przede wszystkim urokliwej pory roku, jak? jest jesie?.

Czytaj więcej: W barwach jesieni - konkurs plastyczny

95 rocznica Odzyskania Niepodleg?o?ci przez Polsk?

     11 listopada Dyrekcja, nauczyciele oraz licznie zgromadzeni uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w obchodach 95 rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci przez Polsk?.

Czytaj więcej: 95 rocznica Odzyskania Niepodleg?o?ci przez Polsk?

Konkurs "Halloween"

     Od wielu lat pod koniec pa?dziernika organizowany jest w naszej szkole konkurs pod has?em "Halloween". 30 pa?dziernika na korytarzu 3 pi?tra zago?ci?y dyniowe stwory i straszyd?a. Wystawa cieszy?a si? ogromnym zainteresowaniem, a najciekawsze prace zosta?y nagrodzone.

Czytaj więcej: Konkurs "Halloween"

Lekcje przyrodnicze o bezkr?gowcach

     W pa?dzierniku odby?y si? w naszej szkole na sali gimnastycznej lekcje przyrodnicze o bezkr?gowcach. Tym razem uczniowie mogli zaznajomi? si? z wygl?dem oraz trybem ?ycia paj?ków na przyk?adzie ptaszników. 

Czytaj więcej: Lekcje przyrodnicze o bezkr?gowcach

    W pa?dzierniku dzieci z oddzia?ów przedszkolnych odwiedzi?y fabryk? cukierków w Krakowie. Pozna?y etapy powstawania lizaków i cukierków. Samodzielnie wykona?y lizaka, którego dosta?y w prezencie. Za pomoc w produkcji lizaków dzieci otrzyma?y certyfikaty ma?ego karmelarza.

Czytaj więcej: Wycieczka do fabryki cukierków w Krakowie

Lekcja historii w klasie V b

    29 X 2013 r. na lekcji historii klasa V b przygotowa?a inscenizacj? turnieju rycerskiego i pasowania na rycerza. Celem inscenizacji by?o poznanie cech ?redniowiecznego rycerza, zasad kodeksu rycerskiego, poznanie ceremonii pasowania na rycerza, elementów uzbrojenia rycerskiego i poznanie celu organizacji turniejów rycerskich, czyli zawodów o tytu? najlepszego rycerza zamku, zaimponowania damie swojego serca oraz okazania królowi swojej waleczno?ci i odwagi.

Czytaj więcej: Lekcja historii w klasie V b

Bezpiecze?stwo i mobilno?? dla wszystkich

    W roku szkolnym 2013/2014 Szko?a Podstawowa w S?omnikach zakwalifikowa?a si? do 14 edycji programu „Bezpiecze?stwo i mobilno?? dla wszystkich”. Jest to mi?dzynarodowy program edukacyjny dla szkó? podstawowych, którego celem jest edukowanie dzieci na rzecz bezpiecze?stwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla ?rodowiska motoryzacji. G?ównym organizatorem akcji jest koncern Renault.

Czytaj więcej: Bezpiecze?stwo i mobilno?? dla wszystkich

Zawody Powiatowe w halow? pi?k? no?n? w kategorii dziewcz?t

     22 pa?dziernika odby?y si? zawody Powiatowe w kategorii dziewcz?t, których gospodarzem by?a nasza Szko?a Podstawowa  w S?omnikach. Dziewcz?ta zaj??y 4 miejsce spo?ród o?miu dru?yn reprezentuj?cych Powiat Krakowski.
                                                                               

Tekst: Marzena Malkowska
nauczyciel wychowania fizycznego

    18 pa?dziernika odby?y si? zawody Gminne w halow? pi?k? no?n? dziewcz?t i ch?opców klas IV- VI. W zawodach uczestniczy?o osiem dru?yn, w tym 4 dru?yny dziewcz?t oraz 4 dru?yny ch?opców ze szkó?: S?omnik, Prandocina,  Nied?wiedzia oraz Smrokowa. Dziewcz?ta naszej szko?y zdoby?y I miejsce, natomiast ch?opcy zdobyli II miejsce - w kategorii Gminy.

                                                                                                                                                  Tekst: M. Malkowska

Wielki fina? "Odblaskowej Szko?y"

    W pi?tek 4 pa?dziernika, podsumowali?my dzia?ania podj?te w zwi?zku z udzia?em w konkursie „Odblaskowa Szko?a” i zorganizowali?my odblaskowy happening.

    Przygotowania do tego happeningu trwa?y od kilku dni. Wszystkie klasy wymy?la?y odblaskowe has?a i robi?y transparenty zach?caj?ce do noszenia odblasków. W pi?tek 4 pa?dziernika wszystko by?o ju? „zapi?te na ostatni guzik”.

Czytaj więcej: Wielki fina? "Odblaskowej Szko?y"

Konkurs plastyczny w ramach Odblaskowej Szko?y

    Podczas wielkiego fina?u akcji Odblaskowa Szko?a dzieci z klas 0-III mia?y mo?liwo?? brania udzia?u w konkursie plastycznym. Pod opiek? nauczycieli uczniowie w grupach tworzyli prace plastyczne pod has?em „No? odblaski – ?wie? przyk?adem” oraz „Odblaskowo –bezpiecznie i kolorowo”. Uczniowie projektowali stroje z elementami odblaskowymi. Pi?kne, kolorowe plakaty ozdobi?y szkolne korytarze.

Czytaj więcej: Konkurs plastyczny w ramach Odblaskowej Szko?y

Spotkanie policji z pierwszakami

      W ramach akcji Odblaskowa Szko?a ka?da pierwsza klasa spotka?a si? z Pani? Policjant, która rozmawia?a z dzie?mi na temat bezpiecze?stwa podczas poruszania si? po drogach. W czasie tej niecodziennej lekcji zwracano uwag? na ruch pieszych po ró?nych drogach. Przypomniano zasady obowi?zuj?ce pieszego przy przechodzeniu przez jedni?. Zwracano uwag? na miejsca i sytuacje szczególnie niebezpieczne.

    Chroni?c zdrowie i ?ycie swoje i u?ytkowników dróg zwracano szczególn? uwag? na noszenie odblasków, zw?aszcza w trudnych warunkach atmosferycznych. Komenda Powiatu Krakowskiego zafundowa?a ka?demu pierwszakowi opask? odblaskow? oraz komplet kamizelek odblaskowych dla ka?dej grupy.

Czytaj więcej: Spotkanie policji z pierwszakami

    Uczniowie naszej szko?y z w?asnej inicjatywy promuj? odblaski i zach?caj? mieszka?ców miasta do ich noszenia. Przechodnie i kierowcy ch?tnie si?gaj? po kolorowe odblaski.

Czytaj więcej: Promocja odblasków

Klub Bezpiecznego Puchatka

     W ramach promocji bezpiecze?stwa uczniów i uzupe?nienia dzia?a? prowadzone w naszej szkole w ramach konkursu „Odblaskowa Szko?a”, nasi najm?odsi uczniowie brali udzia? w specjalnie dla nich przygotowanym programie „Klub Bezpiecznego Puchatka”.

     V edycja programu "Klub Bezpiecznego Puchatka" ruszy?a 2 wrze?nia Organizatorzy zaprosili wszystkie klasy I szkó? podstawowych do uczestnictwa w akcji. Dla nauczycieli, dzieci i rodziców przygotowano materia?y edukacyjne, które pomog?y nauczy? pierwszoklasistów, jak by? bezpiecznym w domu, w szkole i na drodze.

Czytaj więcej: Klub Bezpiecznego Puchatka

Odblaskowe spacery

     Dzi?ki pomocy sponsorów uda?o si? nam wyposa?y? uczniów w pi?kne kamizelki odblaskowe.

      Najch?tniej korzystaj? z nich najm?odsi. Wprowadzili?my ju? zwyczaj spacerów w kamizelkach. Teraz nasi uczniowie s? nie tylko ?adni, ale przede wszystkim bezpieczni i widoczni na drodze.  

Czytaj więcej: Odblaskowe spacery

Projekt PAN STOP! w ramach akcji "Odblaskowa szko?a"

    W ramach akcji „Odblaskowa szko?a” organizowanej przez Komend? Wojewódzk? Policji w Krakowie podczas zaj?? technicznych uczniowie klas czwartych realizowali projekt „Pan Stop!”. „Odblaskowa szko?a” ma na celu promowanie wszelkich inicjatyw ograniczaj?cych zagro?enia w ruchu drogowym. Dzia?ania podj?te w ramach akcji ukierunkowane s? na przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Czytaj więcej: Projekt PAN STOP! w ramach akcji "Odblaskowa szko?a"

Dzie? Edukacji Narodowej

„Przeci?tny nauczyciel mówi,

Dobry nauczyciel wyja?nia,

Lepszy nauczyciel demonstruje,

Wspania?y nauczyciel inspiruje”.

 William Artur Ward 

            14 pa?dziernika tradycyjnie obchodzili?my Dzie? Edukacji Narodowej – ?wi?to wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników o?wiaty. By? to równie? dzie? uhonorowania Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej instytucji rz?dowej na ziemiach polskich, która zaj??a si? edukacj? oraz reform? szkolnictwa. W tym roku mija 240 lat od jej powo?ania.

Czytaj więcej: Dzie? Edukacji Narodowej

     Zgodnie z tradycj? szko?y w dniu 14 pa?dziernika 2013 r. odby?a si? uroczysto?? ?lubowania i Pasowania uczniów klas pierwszych. W pi?knie udekorowanej sali gimnastycznej zjawili si? go?cie Pan Burmistrz Pawe? Knafel, Dyrektor ZSO w S?omnikach Agata Skrzypczyk, Z-ca dyrektora ZSO w S?omnikach Gra?yna Dubiel, rodzice, starsi koledzy z Samorz?du Uczniowskiego naszej szko?y oraz uczniowie klas pierwszych.

Czytaj więcej: ?lubowanie i Pasowanie uczniów klas pierwszych

Debata Okr?g?ego Sto?u

    Debata szkolna by?a nast?pstwem podsumowania dotychczasowej pracy z uczniami naszej szko?y w II etapie kszta?cenia. Podsumowanie uwzgl?dnia?o elementy doboru tre?ci kszta?cenia do potrzeb i wymaga? edukacyjnych, uwzgl?dniaj?cych baz? sportow? naszej szko?y oraz wszechstronny rozwój dzieci. Kolejnym etapem by?o wype?nianie ankiety elektronicznej dla uczniów klas IV – VI, która by?a udost?pniona uczniom naszej szko?y za po?rednictwem biblioteki szkolnej. Zagadnienia zawarte w ankiecie mia?y na celu przybli?y? tematyk? debaty oraz zach?ci? uczniów do wypowiedzi  na temat realizacji zaj?? z wychowania fizycznego w naszej szkole.

Czytaj więcej: Debata Okr?g?ego Sto?u

IV edycja konkursu Odblaskowa Szko?a

    Ruszy?a 4 edycja konkursu dla placówek o?wiatowych „Odblaskowa Szko?a”. Celem przedsi?wzi?cia jest zwi?kszenie aktywno?ci dyrektorów szkó? podstawowych, lokalnych w?adz samorz?dowych i rodziców w zakresie wyposa?enia uczniów w elementy odblaskowe.

Czytaj więcej: IV edycja konkursu Odblaskowa Szko?a

Wybory do Samorzadu Uczniowskiego klas IV - VI

     Od wielu lat wrzesie? jest w naszej szkole miesi?cem, w którym uczniowie klas IV - VI SP maj? mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w wyborach do Samorz?du Uczniowskiego. Tak by?o i w tym roku szkolnym. 26 wrze?nia spo?eczno?? uczniowska mia?a mo?liwo?? wybrania swoich przedstawicieli do Rady Uczniowskiej.

Czytaj więcej: Wybory do Samorzadu Uczniowskiego klas IV - VI

    Nawet kiedy ko?czy si? rok szkolny i zaczynaj? wakacje warto bra? udzia? w licznych konkursach przeznaczonych dla dzieci. W sierpniu Centrum Bajki w Pacanowie og?osi?o konkurs na prac? plastyczn? pt. „Moja rodzina podczas wspólnej zabawy”.

Czytaj więcej: Moja rodzina podczas wspólnej zabawy

Msza inauguruj?ca rok szkolny 2013/2014

    8 wrze?nia 2013 roku o godz. 10:30 odby?a si? uroczysta Msza ?w. inauguruj?ca nowy rok szkolny 2013/2014. Licznie przybyli na ni? uczniowie wszystkich typów szkó?, Dyrekcja szko?y, nauczyciele oraz rodzice.

Czytaj więcej: Msza inauguruj?ca rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2013/2014 rozpocz?ty

    Rankiem 2 wrze?nia zebrali?my si? w sali gimnastycznej, aby rozpocz?? nowy rok szkolny. Humory nam dopisywa?y, bo byli?my jeszcze pe?ni wra?e? i wspomnie?. Z rado?ci? spotkali?my si? z naszymi kole?ankami i kolegami, a tak?e z nauczycielami i wychowawcami.

Czytaj więcej: Rok szkolny 2013/2014 rozpocz?ty