Oddzia?y Przedszkolne w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych w S?omnikach
po raz pierwszy przyst?pi?y do realizacji programu pt. ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
W roku 2015/2016 w przedszkolach odbywa si? VIII edycja programu.

W programie wzi??y udzia? dwie grupy OA i OB.

Program trwa? od 22.10.2015 do 30.06.2016.

    Zg?oszenie do programu nast?pi?o poprzez prawid?owe wype?nienie formularza zg?oszeniowego przez nauczyciela – koordynatora i wys?anie go bezpo?rednio ze strony Programu.

    Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z najwi?kszych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez mark? Kubu?.

Czytaj wiÄ™cej: ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury’’ w roku szkolnym 2015/2016.

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Wydarzenia w oddziale przedszkolnym w ramach programu Kubusiowi Przyjaciele Natury w roku szkolnym 2015/2016: