Program "Owoce i warzywa w szkole"

    W roku szkolnym 2014/2015 dzieci z oddzia?ów przedszkolnych i uczniowie klas I - III uczestnicz? w programie „Owoce i warzywa w szkole” b?d?cym kontynuacj? programu „Owoce w szkole”, w którym systematycznie od roku szkolnego 2009/2010 nasza szko?a uczestniczy. G?ównym celem jest zach?cenie dzieci do wyrabiania zdrowych nawyków ?ywieniowych. Od wrze?nia wszyscy uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddzia?ów przedszkolnych korzystaj? z darmowych porcji owoców. S? to: marchewki, jab?ka, gruszki, s?odkie papryczki, rzodkiewki, pomidorki koktajlowe lub soki z warzyw i owoców bez dodatku cukru.

    Programowi „Owoce i warzywa w szkole” towarzyszy?y w tym roku szkolnym 2014/2015 dzia?ania, które zwi?zane by?y z profilaktyk? zdrowego od?ywiania. By?y to zaj?cia edukacyjne w klasach 0 - III o tematyce zdrowego od?ywiania, wycieczki do sadu i ogrodu, konkurs plastyczny dla klas 0 - I „Owocowa posta?” oraz konkurs literacki na rymowank? lub krótki wiersz o tematyce zdrowego od?ywiania. W szkole powsta?y ciekawe k?ciki prac plastycznych po przeprowadzonych wycieczkach, zaj?ciach oraz konkursach. Zapraszamy do galerii prac plastycznych na pokonkursow? wystaw?. Wprowadzone w szkole wspólne II ?niadania przyczyni?y si? do propagowania owoców i warzyw i sta?y si? okazj? do codziennej, planowej, systematycznej edukacji na temat zdrowego od?ywiania.

    O tym, ?e uczniowie od wielu lat zasmakowali w jab?kach, gruszkach, papryczkach, a now? przyjació?k? sta?a si? smaczna marchewka, ?wiadczy fakt, ?e sta?a si? ona nieodzown? cz??ci? II ?niadania.

Koordynator programu „Owoce w szkole”: E. Doniec

Konkurs plastyczny w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole"- kliknij

Dzie? Zdrowego Od?ywiania - kliknij