?wi?teczna Kartka Dobroczynna 2015

   

     Po raz kolejny przyst?pili?my do akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Sursum Corda sprzedaj?c kartki ?wi?teczne przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia. Dzi?ki funduszom pozyskanym ze sprzeda?y, uczniowie naszej szko?y w??czaj? si? w pomoc niepe?nosprawnym rówie?nikom.

Tekst: I. ?arkowska, E. Michalska - Kiwior

 

?wi?teczna kartka dobroczynna

      Przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia oraz przed ?wi?tami Wielkanocnymi uczniowie naszej szko?y bior? udzia? w kampanii charytatywnej „?wi?teczne kartki dobroczynne”. Kupuj?c kartki nie tylko sprawiaj? rado?? bliskim, ale przede wszystkim wspieraj? osoby chore i niepe?nosprawne. Wszystkie fundusze zebrane ze sprzeda?y kartek w ca?o?ci przekazane zostaj? na potrzeby osób obj?tych programem „Na ratunek” w Stowarzyszeniu Sursum Corda.

Tekst: E. Kiwior