Podzi?kowanie za pomoc w organizacji Pikniku Kazimierzowskiego

Ten, kto anga?uje swoje bogactwa, my?li i s?owa

w popieranie dobra innych,?yje pe?ni? ?ycia.

Przys?owie hinduskie

Dyrekcja, Nauczyciele oraz Rada Rodzicw

Zespo?u Szk? Oglnokszta?c?cych

im. Kazimierza Wielkiego w S?omnikach

sk?adaj? podzi?kowanie

za znacz?c? pomoc, wsparcie i osobiste zaanga?owanie

w funkcjonowanie naszej szko?y

Pani Joannie Pa?ka i Micha?owi Janickiemu w?a?cicielom Yomnix PSB i sklepu Mrwka

Panu Januszowi Janickiemu

Panu W?adys?awowi Gugulskiemu w?a?cicielowi Zak?adu w?dliniarskiego w Ratajowie

Pa?stwu Renacie i Zygmuntowi Sikorom w?a?cicielom firmy Granex

Pani Annie Starnawskiej w?a?cicielce restauracji Cichy Gaik

Panu Marcinowi Piotrowskiemu w?a?cicielowi firmy Croll

Pa?stwu Ma?gorzacie i Wojciechowi Starnawskim w?a?cicielom firmy Almus

Panu Markowi Zabielskiemu w?a?cicielowi sklepu ogrodniczego

Pa?stwu Zofii i Jzefowi ?migrodzkim oraz Panu Micha?owi Jednakiemu z Zajazdu na Weso?ej i firmy Auto Handel

Piekarni Gnieccy

Firmie Amplus z Prandocina

Pani Wioletcie Kanik w?a?cicielce sklepu U Violi

Pani Ewie Filipowicz w?a?cicielce sklepu wielobran?owego

Panu Zbigniewowi Dudzie w?a?cicielowi piekarni w Mi?ocicach

Pani Agacie Toporek w?a?cicielce Ksi?garni

Panu Andrzejowi Wlaz?o - w?a?cicielowi sklepu z artyku?ami przemys?owymi w Miechowie

Pani Joannie Szeremeta z firmy Karjo

Panu Markowi ?abie w?a?cicielowi firmy Reklamy ?wietlne w Czechach

Pani Magdalenie J?drychowskiej w?a?cicielce kwiaciarni Florus

Panu Markowi Motyczy?skiemu

Pani Anecie Rerak

Pani Sylwii Ma?ek z firmy Syltom

Pani Sabinie Klimczyk z Firmy Handlowo Us?ugowej

Pa?stwu El?biecie i Robertowi Zieli?skim

Pa?stwu Agnieszce i Grzegorzowi Harmaj

Pa?stwu Iwonie i Mariuszowi Kurom

S?omniki, 04 czerwca 2016