Debata Okrągłego Stołu

    Debata szkolna była następstwem podsumowania dotychczasowej pracy z uczniami naszej szkoły w II etapie kształcenia. Podsumowanie uwzględniało elementy doboru treści kształcenia do potrzeb i wymagań edukacyjnych, uwzględniających bazę sportową naszej szkoły oraz wszechstronny rozwój dzieci. Kolejnym etapem było wypełnianie ankiety elektronicznej dla uczniów klas IV – VI, która była udostępniona uczniom naszej szkoły za pośrednictwem biblioteki szkolnej. Zagadnienia zawarte w ankiecie miały na celu przybliżyć tematykę debaty oraz zachęcić uczniów do wypowiedzi  na temat realizacji zajęć z wychowania fizycznego w naszej szkole.

    W ankiecie wzięło udział ponad 55 % uczniów szkoły podstawowej klas IV – VI. Wychowawcy wraz z klasą  otrzymali zadanie przygotowania plakatów oraz haseł promujących wszelkie formy aktywności sportowej, podkreślającej rolę wychowania fizycznego w całokształcie rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku szkolnym. Debata odbyła się dnia 10 października 2013 r. w świetlicy szkolnej. W debacie wzięło udział 65 osób wraz z wychowawcami, w obecności pani wice - dyrektor Grażyny Dubiel.

    Reprezentanci klas  promowali aktywność fizyczną wypowiedziami na temat swoich ulubionych dyscyplin sportowych, przedstawiając korzyści płynące z uprawiania  wybranych dyscyplin sportowych. Zaprezentowali także swoje ulubione dyscypliny sportowe w formie plakatów oraz haseł agitujących do wysiłku fizycznego. Debatę prowadziła koordynatorka, nauczyciel wychowania fizycznego, pani Marzena Malkowska.

    I część debaty dotyczyła podsumowania ankiety na temat wychowania fizycznego w naszej szkole. Dzieci głosowały za zwiększeniem godzin ich ulubionych dyscyplin sportowych: (piłka nożna, piłka koszykowa, piłka ręczna, pływanie oraz zajęcia muzyczno – ruchowe -aerobic.

Z wypowiedzi dzieci wynika, że:

- chętnie podejmują wysiłek fizyczny w naszej szkole. Dowodem na to jest zerowy stan zwolnień lekarskich długoterminowych w klasach IV – VI,

- dzieci czują się  bezpiecznie ponieważ mogą w dowolnym momencie lekcji  zgłosić swoją niedyspozycję,  bez negatywnych dla nich konsekwencji,
- stwierdzają, że  zajęcia z wychowania fizycznego przynoszą im dużo radości i przeżywania pozytywnych emocji,
- odprężają i pozwalają na lepsze skupienie podczas następnych zajęć,
- rozwijają ogólną sprawność fizyczną oraz integrują  współćwiczących,
- uczą zasad fair play oraz systematyczności.
 
Reprezentanci zespołów zgłosili propozycje zmian możliwych i realnych do modyfikacji:

- skrócenia rozgrzewki psychomotorycznej – kosztem dłuższej zabawy,
- więcej turniejów w grach zespołowych,
- podziału ćwiczących na grupy chłopców oraz dziewcząt na lekcjach wychowania fizycznego.

Reprezentanci zespołów zgłosili propozycje zmian ,,kontrowersyjnych” oraz sprzecznych z celami edukacyjnymi wychowania fizycznego :
- wykonywania ćwiczeń bez rozgrzewki psychomotorycznej - ,,rozgrzewki męczą,”
- mniej ćwiczeń kształtujących – kosztem dłuższej zabawy rozruchowej,
- chłopcy chcieliby grać tylko w piłkę nożną,
- dziewczynki wolałyby więcej ćwiczeń przy muzyce oraz piłkę siatkową.

Dodatkową propozycją ze strony młodzieży było:

- wprowadzenie przerw śródlekcyjnych podczas innych niż wychowanie fizyczne zajęć dydaktycznych,
- w związku ze zróżnicowanymi zainteresowaniami sportowymi dziewcząt i chłopców w II etapie kształcenia, zgłoszono propozycję - dodatkowych godzin ćwiczeń z ulubionymi dyscyplinami sportowymi, w postaci np. zajęć SKS – u.

    Zadaniem przewodnim naszego działania, pt. „W - f  z klasą”, będzie prowadzenie indeksu sprawności fizycznej dodatkowych  pomiarów porównawczych.
- szybkości biegowej – samoocena

- wytrzymałości biegowej – samoocena.

     Test samooceny uczniów w postaci zapisów i porównań  osiąganych wyników zmotywuje uczniów do podnoszenia ich aktywności fizycznej.
Uzupełnieniem zadania będą: comiesięczne panele dyskusyjne, w których uczniowie będą dokonywać samooceny swojego zaangażowania w podnoszeniu swojej aktywności fizycznej.
Hasłem przewodnim naszej akcji będzie: ,,Ruszaj się bo zardzewiejesz”

Tekst: koordynator Marzena Malkowska