Aktualno?ci

"Witaj majowa jutrzenko..."

    W dniach 24 - 28 IV 2017 roku uczniowie naszej szko?y przygotowywali si? do obchodów Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z okazji nadchodz?cego ?wi?ta wzi?li udzia? w lekcji multimedialnej z historii po?wi?conej w?a?nie temu wydarzeniu. M?odsi uczniowie ogl?dali film z Fundacji Dzieciom oraz prezentacj? multimedialn? o okoliczno?ciach uchwalenia Konstytucji i jej postanowieniom. W pi?tek tj. 28 kwietnia uczennice z Ko?a Historycznego rozdawa?y uczniom specjalne emblematy z napisem „Konstytucja 3 Maja”. W szkole powsta?y tak?e specjalne gazetki tematyczne na których zosta?y umieszczone plakaty i albumy wykonane przez uczniów.

Tekst i zdj?cia: Monika Juda - Cerek